Gå till innehåll

Kompostering, befrielse och uppehåll

Det finns 3 olika sorters dispenser man kan få från kommunens föreskrifter om avfallshantering; Egen kompostering av matavfall, befrielse och uppehåll.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall från hushållsavfallet på den egna fastigheten ska anmäla detta hos Miljö-, bygg- och räddningsnämnden. För handläggningen tas en avgift ut, motsvarande 2 h handläggningstid enligt gällande taxa beslutad av KF 2023-06-12 § 94

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som har en godkänd kompost eller sorterar ut allt matavfall för separat hämtning (innehar en brun tunna), kan efter anmälan till Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen medges till var åttonde vecka. Anmälan skickas till renhallningsfakturering@gallivare.se under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att matavfall, trots uppgifterna om kompostering eller utsortering, lämnas i behållaren för restavfall för hämtning eller om kommunen på annat sätt gör sannolikt eller konstaterar att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits eller uppgivits.

En total befrielse från att lämna sitt hushållsavfall till kommunen för bortförsel kan medges om särskilda skäl föreligger. Vid handläggning tas hänsyn till hur mycket avfall som uppkommer vid fastigheten. En befrielse kan innebära att fastigheten betalar endast den fasta avgiften eller i sällsynta fall inte betalar någon avgift alls. Den fasta avgiften är kopplad till fastigheten och ska täcka andra kostnader såsom återvinningsstationer, hushållets farliga avfall, grovavfall, information, planering och administration. Beslut om dispens att lämna sitt hushållsavfall är giltig i max 5 år. För handläggningen tas en avgift ut, motsvarande 1 h handläggningstid enligt gällande taxa beslutad av KF 2023-06-12 § 94

Geografiskt läge och ödegård
Befrielse kan även beviljas efter ansökan till miljö-, bygg- och räddningsnämnden om fastigheten inte nyttjas, så kallad ödefastighet eller på grund av det geografiska läget.

Ansökan om uppehåll ska lämnas in minst 1 månad före den avsedda uppehållsperioden. Beslut om uppehåll medges maximalt i 2 år. För handläggningen tas en avgift ut, motsvarande 1 h handläggningstid enligt gällande taxa beslutad av KF 2023-06-12 § 94

Permanentboende; Om fastigheten inte kommer nyttjas under en sammanhängande tid om minst 6 månader.

Fritidsboende; Om fastigheten inte kommer utnyttjas under hela hämtningssäsongen maj-september. Fritidsfastighet med enskild anläggning kan även efter ansökan få uppehåll i hämtning under samma period, om anläggningen tömts föregående år. Om uppehållet i hämtningen beviljas, kvarstår den fasta avgiften som skall täcka omkostnader för återvinningscentraler, miljöstationer, administration- och personalkostnader mm. Uppehåll kan beviljas maximalt i 2 år, därefter kan en ansökan om befrielse vara aktuell (se nedan).

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-09
Publicerad:
2023-04-20