Gå till innehåll

Modersmål

På denna sida hittar du information om barn och elevers rättigheter gällande modersmål och nationella minoritetsspråk i förskola och grundskola.

Sveriges fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer, har sedan 1 januari 2010 stärkta rättigheter och möjligheter tack vare lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Gällivare kommun är förvaltningsområde för finska, meänkieli och de samiska språken.

Kriterier för modersmålsundervisning

En elev i grundskolans åk 1 - 9 och i grundsärskolan kan få modersmålsundervisning om:

 • En eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som sitt modersmål
 • Språket är dagligt umgängesspråk i hemmet
 • Eleven har grundläggande kunskaper i språket
 • Minst 5 elever i kommunen önskar undervisning i samma språk
 • Det finns en lämplig lärare

Minoritetsspråksundervisning

I minoritetsspråkslagen framgår att när en kommun i ett förvaltningsområdeska erbjuder plats i förskolan, ska kommunen erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det, en plats i förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli eller samiska. Barn/elever behöver inte kunna tala samiska, meänkieli eller finska för att få undervisning i minoritetsspråken på förskolan eller grundskolan.

 • Erbjuds i de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch
 • En elev kan få minoritetsspråksundervisning även om språket inte är det dagliga umgängesspråket i familjen
 • Eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper
 • Undervisning ska erbjudas oavsett antal elever som ansöker
 • Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever.

Nationella minoriteter
När det gäller de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch, så har elever rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket för att ha rätt till undervisning i ämnet modersmål.
Kravet på att det ska finnas minst fem elever som önskar undervisning gäller inte heller.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk som ges utanför timplanebunden tid är inte begränsat till ett visst antal läsår. Eleven ska ges reella möjligheter att delta i undervisningen.

Språkval
En elev får i stället för ett språk som erbjudits enligt Skolförordning (2011:185)
9 kap. Grundskolan 5 § välja något av följande språk som språkval:

 1. det språk som eleven ska erbjudas modersmålsundervisning i,
 2. svenska eller svenska som andraspråk under förutsättning att eleven i övrigt får undervisning i svenska eller svenska som andraspråk,
 3. engelska, eller
 4. teckenspråk.

Huvudmannen är inte skyldig att anordna undervisning i ett språk som erbjudits som språkval om färre än fem elever väljer språket. Detta gäller dock inte om det är ett nationellt minoritetsspråk.

Fjärrundervisning
Undervisningen i de nationella minoritetsspråken kan ske via fjärrundervisning där det finns en handledare närvarande som stöd för eleven som deltar i fjärrundervisningen.

Undervisning i flera språk
Eleven kan bara få modersmålsundervisning i ett språk, gäller ej romani chib. En romsk elev får ges modersmålsundervisning i två språk.

Svenska teckenspråket som modersmål
Det svenska teckenspråket erbjuds som ett modersmål. Ansökan sker på samma sätt som för alla modersmål.

Studieupplägg och betyg
Eleven studerar ämnet modersmål utanför ordinarie undervisningstid. Från årskurs 6 får eleven betyg i sitt modersmål.

Ansökan

Om du inte har möjlighet att ansöka via e-tjänsten, kontakta skolans administratör.

Information på minoritetsspråk

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-13
Publicerad:
2023-04-27