Gå till innehåll

Elevhälsa och särskilt stöd

Elevhälsan skall ses som ett tvärprofessionellt verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser ingår och är en del av skolans lärandeuppdrag och det samlade arbetet för en god hälsa.

Vi arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Insatserna skall utgå från ett barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv.

Sekretess i skolan inom elevhälsa regleras av offentlighets- och sekretesslagen, OSL och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

Verksamhetschef:

 • ansvarar för den centrala elevhälsans organisation, samordning och planering av insatser.
 • är rådgivande till Barn-, utbildning- och kulturförvaltningens ledningsgrupp utifrån elevhälsa.
 • arbetar med övergripande utvecklingsuppdrag inom förvaltningen samt samverkar med interna och externa aktörer.
 • arbetar med att utveckla elevhälsa enligt skollagen, hälso-och sjukvårdslagen, kommunens modell för målstyrning, folkhälsoplanen och barnkonventionen.

Administratör:

 • bistå verksamhetschef med administration av centrala elevhälsan.

Skolsköterska och Skolläkare

Uppdraget för Elevhälsans medicinska insats är att på olika sätt verka för en hälsofrämjande livsstil.

Huvuduppdragen är :

 • Hälsobesök
 • Vaccinationer
 • Förebyggande och hälsofrämjande arbete
 • Enklare sjukvårdsuppgifter

I hälsobesöket ingår hälsoundersökning och samtal om livsstilsfrågor.

Hälsobesök erbjuds i:

 • Förskoleklass
 • År 2
 • År 4
 • År 7
 • År 1 gymnasiet

Vi erbjuder vaccination enligt svenskt nationellt program.
Läs mer barnvaccinatíonsprogram på Folkhälsomyndigheten

Skolsköterskan samverkar med interna och externa aktörer.

Skolsköterskan är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso-och sjukvård för barn och ungdomar eller distriktssköterska.

Skolläkare har regelbundet mottagning på skolorna. Besök till skolläkare bokas vid behov av skolsköterskan.

Kontakter

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MAS):

Annica Hellström
Sjöparksskolan
Tel: 0970-818 851

Skolsköterskor:

Linda Sundvall
Mariaskolan och Puoltikasvaara
Tel: 0970-818 444

Linda Lagnestig
Sjöparsskolan, Myranskolan, Hakkas och Dokkas skola
Tel: 0970-818 354

Anne Ilskog
Lapplands gymnasium
Tel: 0970-818 467

Annica Lundkvist
Hedskolan
Tel: 0970-818 716

Ann-Charlotte Hallén
Tallbackaskolan
Tel: 0970-818708

Skolläkare:

Besök till skolläkaren bokas genom skolsköterskan.

Skolpsykolog

Skolpsykologen bidrar till att främja elevens lärande, hälsa och utveckling genom insatser på organisation, grupp och individnivå. Skolpsykologens arbete inriktas på att stödja det pedagogiska arbetet med det psykologiska perspektivet.

Skolpsykologen arbetar med:

 • konsultation och handledning
 • utbildningsinsatser
 • psykologbedömning inför ett eventuellt mottagande i särskolan

Skolpsykolog

Lina Aittamaa
Tel: 0970-818 889
E-post: Lina.Aittamaa@gallivare.se

Ida Johansson
Tel: 0970-818 158
E-post: Ida.Johansson@gallivare.se


Skolkkurator

Skolkurator vid centrala Elevhälsan

Målet med skolkuratorns arbete är att elever når kunskapskraven och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande. Skolkuratorn kan ge råd och stöd till elev och vårdnadshavare/föräldrar vid svårigheter i den sociala situationen i och utanför skolan. Vår utgångspunkt är att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn som omfattar insatser på såväl individ-, grupp-, organisations- som samhällsnivå. Skolkurator arbetar utifrån beprövad erfarenhet och evidens för att möta skolans behov av psykosociala insatser.

Skolkurator arbetar bl.a med att:

 • erbjuda samtal samt rådgivning till elever och deras familjer
 • utföra social utredning som underlag inför mottagande i särskola
 • kartlägga den sociala och psykosociala situationen för enskild elev
 • erbjuda handledning och konsultation till skolans personal
 • bidra till skolpersonalens kompetensutveckling inom det sociala och psykosociala området
 • samverkar med olika myndigheter och aktörer och kan informera om övriga stödinstanser i samhället
 • vara sakkunnig inom skolan gällande socialt arbete och inom sociallagstiftning
 • upprätta och implementera handlingsplaner inom olika områden för hälsofrämjande och förebyggande insatser

Skolkuratorer

Kunskapshuset

Doris Johansson
Kunskapshuset
Tel: 0970-818 834
E-post: Doris.Johansson@gallivare.se

Sjöparksskolan, Hakkasskolan och Emmaskolan

Johan Lindahl
Tel: 0970-818 390
E-post:
 Johan.Lindahl@gallivare.se

Hedskolan

Marielle Kitti
Tel: 0970-818 875
E-post: Marielle.Kitti@gallivare.se

Tallbackaskolan, Mariaskolan och Puoltikasvaaraskolan

Margareta Björkhag Wennberg
Tel: 0970-818 549
E-post:
 Margareta.Bjorkhagwennberg@gallivare.se

Myranskolan, Tjautjasskolan,
Sjöparksskolan och Ungdomsmottagningen

Inger Nordin Jysky
Tel: 0970-818 847
E-post: inger.nordin@gallivare.se

Specialpedagog

Specialpedagogiska insatser bidrar till att främja elevers lärande, hälsa och utveckling genom insatser på organisation, grupp och individnivå. Insatserna skall vara förebyggande och främjande och aktivt verka för lika rättigheter och möjligheter.

Specialpedagogiska insatsen arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom att:

 • med ett relationellt specialpedagogiskt perspektiv undanröja hinder och skapa tillgängliga lärmiljöer samt belysa extra anpassningar
 • möjliggöra/stimulera kommunikation mellan personal och barn/elever för att främja en trygg och utvecklande lärmiljö med inflytande och delaktighet
 • främja positiva lärandesituationer utifrån varje elevs förutsättningar för att eleven ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
 • ge stöd vid pedagogiska; utredningar, analyser, bedömningar, åtgärdsförslag, särskilt stöd samt utvärderingar för att eleven ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
 • via handledning, utbildning och kollegialt lärande utveckla en lärande organisation
 • systematiskt och kontinuerligt utveckla verksamheten i en process


Specialpedgog

Tanja Martinsson
Tel: 0970-818 178
E-post: Tanja.Martinsson@gallivare.se

Sidinformation

Verksamhetsledare
Mats Johansson Rantavaara
skylt
Administratör
Pernilla Öqvist
Senast uppdaterad:
2024-05-17
Publicerad:
2023-03-20