Gå till innehåll

Grundskola

Barn som leker med legoklossar

Nästan alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikt innebär att barn har rätt till utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola. Skolplikten börjar höstterminen det år då barnet fyller sex år. I Gällivare kommun finns det nio grundskolor.

Grundskolan består av nio årskurser och skolplikten gäller under dessa nio år. Förskoleklassen utgör ett förberedande år innan grundskolan och omfattas även den av skolplikt. Grundskolan är kostnadsfri. För barn med en utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan.

Skolval Förskoleklass
Första skolvalet sker inför hösten då barnet fyller sex år och börjar förskoleklass.

Enligt skollagen har alla barn har rätt att gå på en skola i närheten av hemmet utifrån den adress barnet är folkbokfört på.

I Sverige har vi dock fritt skolval och det betyder att vårdnadshavare får önska vilken skola de helst vill att barnet ska gå på. Väljer man en annan skola än den anvisade kan det påverka rätten till eventuell skolskjuts.

Vårdnadshavares önskemål om skolenhet tillgodoses så långt det är möjligt, men ibland får inte alla barn plats på sitt förstahandsval och blir då erbjudna plats på annan skolenhet.

Vid frågor se i första hand frågor och svar
Du kan även kontakta Barn- och utbildningsförvaltningen via mail bouledning@gallivare.se

Om ni vill ansöka om plats i förskoleklass under annan tid hänvisas ni till e-tjänsten "Byte av skola".

Byte av skola
Om ni vill byta skola för ert barn antingen inom Gällivare kommun eller från annan kommun hänvisas ni till denna e-tjänst.

Grundsärskolan byter 2023 namn till Anpassad grundskola, men i Gällivare kallar vi oss redan för den Anpassade grundskolan.

Vi ger elever med med intellektuella funktionshinder en för dem anpassad utbildning. Undervisningen utgår ifrån varje elevs behov och förutsättningar.

Den Anpassade grundskolan är idag lokalintegrerad i Hedskolan och Sjöparksskolan och verksamheten delar rektor med Hedskolans mellanstadium. Bland personalen finns både specialpedagoger/speciallärare och elevassistenter.

Anpassad Grundskola ämnen
Likheten mellan Anpassad grundskola/ämnen och grundskolan är stora. Kursplanerna för den Anpassade grundskolan är utformade enligt samma modell som kursplanerna för grundskolan med kunskapskrav inom respektive ämne. Betyg sätts om elev och vårdnadshavare begär det.

Anpassad grundskola/ämnesområden
De som läser ämnesområden på den Anpassade grundskolan läser kommunikation, verklighetsuppfattning, vardagsaktiviteter, motorik och estetisk verksamhet. Ämnesområdesgruppen läser efter en mindre teoretisk kursplan är den Anpassade grundskolan/ämnen.

Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete, utvecklande lek och språklig träning. Förskoleklassens verksamhet följer läroplanen.

Barnen börjar förskoleklass på hösten samma år som de fyller sex år. Förskoleklass är obligatoriskt och omfattas av skolplikten.

Övergång mellan förskola och förskoleklass
För att skapa goda förutsättningar för barnets övergång mellan förskola och förskoleklass/fritidshem följer personal en framtagen rutin för samverkan mellan förskola och skola. Några av de aktiviter som ingår i rutinen är:

  • Förskoleklassens pedagog besöker barnen på förskolan under några timmar våren innan ditt barn börjar förskoleklass
  • Förskolebarnen besöker skolan tillsammans med en pedagog från förskolan
  • Vårdnadshavare bjuds in till ett föräldramöte på den aktuella skolan

Rutinen i sin helhet får du som vårdnadshavare ta del av när ditt barn
börjar på förskolan.

Extra anpassningar eller särskilt stöd
Om ditt barn är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd så bjuder skolans rektor in vårdnadshavare till en träff där förskolans rektor och pedagog också deltar för att övergången mellan förskola och förskoleklass ska bli så bra som möjligt utifrån barnets egna förutsättningar.

Fritidshemmet (6-13 år) kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet möjliggör för vårdnadshavare att kombinera föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda en meningsfull fritid och främja allsidiga aktiviteter och social gemenskap.

Elever kan vistas i fritidshemmet före och efter skolan.

Ansökan om plats, uppsägning, inkomstuppgifter mm görs via e-tjänsten nedan

För en plats på fritidshemmet betalas en avgift enligt maxtaxan

Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
  • med grav språkstörning,
  • med medfödd dövblindhet och
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-09-04
Publicerad:
2023-01-18