Gå till innehåll

Diededibme rijkalasj unneplågoj hárráj vuodoskåvlån ja åvddåskåvlån (lulesamiska)

Jielleváre kommuvnna l tjuottjudusguovllo sámegiellaj, meängiellaj ja suomagiellaj.

Mánájda/oahppijda ij la dárbbo sámegielav, meängielav jali suomagielav ságastit åhpaduvátjit unneplågogielajn åvddåskåvlån jali vuodoskåvlån.

Jielleváre kommuvnna ájggu åvddåskåvllåjuohkusav/åssudagáv guovtegielak åvddåskåvllådåjmav álgadit gájkka gålmån gielan åvddåskåvlån tjoahkkebájken Jiellevárre/Málmmavárre låhkåmjagen 2020/2021.

Rijkalasj unneplågo
Rijkalasjunneplågogielaj hárráj sámegiella, suomagiella, meängiella, románagiella ja jiddisj, de oahppijn la riektá iednegiellaåhpadibmáj vájku giella ij la oahppe bäjválasj säbrástallamgiella hejman.

Oahppen ij ga rávkaduvá vuodo máhttudagá gielan anátjit riektáv åhpadibmáj ábnnasin iednegiella. Rávkalvis gávnnuji binnemusát vihtta oahppe gudi sihti åhpadimev ij la ga fámon.

Iednegiellaåhpadibme rijkalasj unneplågogielan mij vatteduvvá tijmmaplána báldan ij la ráddjidum vissa låhkåmjagij låhkuj. Oahppáj vatteduvvi almma máhttelisvuoda åhpadimen oassálasstet.

Giellaválljim
Oaphppe oadtju giela sadjáj Skåvllåbiejadusán (2011:185)
9. kap. Vuodoskåvllå 5. § milta válljit tjuovvo gielajs avtav giellaválljimin:

  1. ietjas iednegiella,
  2. dárogiella jali dárogiella nubbegiellan sahti gå oahppe ietján åhpaduvvá dárogielan jali dárogiela
    nubbegiellan,
  3. ieŋŋgigiella, jali
  4. siejvvemgiella.

Fábmudahka ij la välggogis ásadit åhpadimev gielan mij la válljidahtte giellaválljan jus binnep gå vihtta oahppe válljiji gielav. Jus la rijkalasj unneplågogiella de dat ij la fámon.

Mälggatåhpadibme
Åhpadibme rijkalasj unneplågogielajn dagáduvvá mälggatåhpadimijn gånnå bagádalle l sadjihin doarjjan oahppáj gut oassálasstá mälggatåhpadimen.

Åhpadibme moatten gielan
Oahppe val oadtju iednegiellaåhpadimev avtan gielan, ij la fámon románagiellaj. Romak oahppen la máhttelisvuohta iednegiellaåhpadibmáj guovten gielan.

Svieriga siejvvemgiella iednegiellan
Svieriga siejvvemgiella l válljidahtte iednegiellan. Åtsålvisáv dahká sämmiláhkáj degu ietjá iednegiela.

Åhpadusplána ja duodastus
Oahppe låhkå iednegiella ábnnasav stuoves åhpadimájge báldan. Oahppe oadtju 6. jahkekursa rájes duodastusáv ietjas iednegielan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-12
Publicerad:
2023-04-27