Gå till innehåll

Information om nationella minoritetsspråk/modersmål på svenska

Gällivare kommun är förvaltningsområde för samiska, meänkieli och finska.

Information om nationella minoriteter i grundskola och förskola.
Gällivare kommun är förvaltningsområde för samiska, meänkieli och finska.
Barn/elever behöver inte kunna tala samiska, meänkieli eller finska för att få undervisning i minoritetsspråken på förskolan eller grundskolan.

Gällivare kommun har en förskola med en avdelning sombedriver förskoleverksamhet på finska och meänkieli.

Nationella minoriteter
När det gäller de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch, så har elever rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket för att ha rätt till undervisning i ämnet modersmål.
Kravet på att det ska finnas minst fem elever som önskar undervisning gäller inte heller.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk som ges utanför timplanebunden tid är inte begränsat till ett visst antal läsår. Eleven ska ges reella möjligheter att delta i undervisningen.

Språkval
En elev får i stället för ett språk som erbjudits enligt Skolförordning (2011:185)
9 kap. Grundskolan 5 § välja något av följande språk som språkval:

  1. det språk som eleven ska erbjudas modersmålsundervisning i,
  2. svenska eller svenska som andraspråk under förutsättning att eleven i övrigt får undervisning i svenska eller svenska som andraspråk,
  3. engelska, eller
  4. teckenspråk.

Huvudmannen är inte skyldig att anordna undervisning i ett språk som erbjudits som språkval om färre än fem elever väljer språket. Detta gäller dock inte om det är ett nationellt minoritetsspråk.

Fjärrundervisning
Undervisningen i de nationella minoritetsspråken kan ske via fjärrundervisning där det finns en handledare närvarande som stöd för eleven som deltar i fjärrundervisningen.

Undervisning i flera språk
Eleven kan bara få modersmålsundervisning i ett språk, gäller ej romani chib. En romsk elev får ges modersmålsundervisning i två språk.

Svenska teckenspråket som modersmål
Det svenska teckenspråket erbjuds som ett modersmål. Ansökan sker på samma sätt som för alla modersmål.

Studieupplägg och betyg
Eleven studerar ämnet modersmål utanför ordinarie undervisningstid. Från årskurs 6 får eleven betyg i sitt modersmål.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-12
Publicerad:
2023-04-27