Gå till innehåll

Rådet för funktionshinderfrågor

I Gällivare kommun finns rådet för funktionshinderfrågor som ett samråds- och referensorgan knutet till kommunstyrelsen. Rådet är ett informations-, rådgivnings- och remissorgan mellan företrädare för funktionsnedsattas organisationer och kommunens styrelse och nämnder. Handikappkonsulenten är sekreterare i rådet.

Det allmänna syftet med rådet för funktionshinderfrågor är att främja förutsättningar för jämlikhet i levnadsvillkor och ge full delaktighet i samhällslivet för människor med funktionsnedsättningar, att tillföra den kommunala verksamheten funktionsnedsattas kunnande och erfarenhet, att ge funktionsnedsatta möjlighet att påverka den kommunala verksamhetens utformning samt att i övrigt utbyta information mellan de funktionsnedsattas organisationer och kommunens styrelse och nämnder.

Rådet för funktionshinderfrågor behandlar inga individärenden.

Ledamöter i rådet för funktionshinderfrågor utses för en period om fyra år, vilken sammanfaller med tiden för allmänna val. Gällivare kommun utser ledamöter från kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, miljö- bygg- och räddningsnämnden samt socialnämnden. Ordförande i rådet är ledamot från kommunstyrelsen. Handikappföreningarna utser sju ledamöter varav sex ledamöter från Funktionsrätt som är en paraplyorganisation för handikappföreningar och en ledamot från DHR (Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, tidigare De handikappades riksförbund).

Handikappföreningarna 2023-2026
HjärtLungföreningen
Hörselskadades riksförbund
Reumatikerföreningen
Strokeföreningen
Demensföreningen
Synskadades riksförbund
DHR (Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, tidigare De handikappades riksförbund)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-14
Publicerad:
2023-03-29