Gå till innehåll

Nämnder och förvaltningar

Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Kommunen är organiserad i sju nämnder. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Förvaltningar

Kommunens verksamhet är organiserad i sex förvaltningar. Här arbetar tjänstepersoner med att förverkliga det som politikerna bestämmer. En tjänsteperson kan till exempel vara en lärare, en administratör, en ingenjör eller en undersköterska.

Barn- och utbildningsförvaltningen vill med sin verksamhet bidra till att utveckla ett attraktivt Gällivare. Framgångsfaktorerna skall vara en stimulerande och trygg miljö, där kunskaper och färdigheter utvecklas för ett livslångt lärande, och förutsättningar ges för framtidstro och ett bra liv.

Verksamheten inom Utbildning omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, elevhälsa samt annan pedagogisk verksamhet för barn och unga.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har kommunens myndighets- och serviceansvar för de uppgifter som faller inom plan- och bygglagen, miljö- och hälsoskyddslagstiftningen, livsmedelslagstiftningen, lagen som skydd mot olyckor, lagen om brandfarliga och explosiva varor, lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor samt smittskyddslagstiftningen.

Därutöver ansvarar nämnden för kontroll av försäljning av receptfria läkemedel. Nämnden är en remissinstans i planprocesser (ÖP, FÖP, DP, OB) samt yttrande om serveringstillstånd och offentliga tillställningar.

Vi arbetar med att göra upp planer för bebyggelsen i olika områden och granskar ansökningar om bygglov för både ny-, till- och ombyggnationer samt andra förändringar i och omkring ditt hus. Utöver detta har vi även ansvar för tillsyn inom bland annat miljöskydd, hälsoskydd, smittskydd, livsmedel, dricksvatten och renhållning/avfall.

Verksamheten omfattar drift och underhåll av kommunaltekniska anläggningar såsom gator, vatten- och avloppsanläggningar och avfall/återvinning. Verksamheten har även ansvar för lokalvård och kost. Förvaltningen har ett helhetsansvar för kommunens investeringsprojekt, ansvar för fysisk planering och mark- och exploateringsverksamhet samt ansvarar för förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter och flygplatsen.

Planeringsavdelningen
Avdelningens uppdrag vilar på tre ben, och består av en planenhet, en mark- och exploateringsenhet samt en GIS-enhet (geografiska informationssystem). Mer information och kontaktuppgifter hittar du här.

Projektavdelningen
Avdelningen genomför bygg- och anläggningsprojekt på uppdrag av interna beställare, till exempel nya bostadsområden, verksamhetslokaler såsom exemelvis skolor, sportanläggningar med mera. Mer information och kontaktuppgifter hittar du här.

Teknikavdelningen
Teknikavdelningens verksamhet omfattar allt från utredning och färdigställande till drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningar, gator/vägar, samt parker och avfallsanläggningar. Här ingår också fiberenheten.

dunderNET - fiberenheten
Gällivare kommuns fiberenhet tillhandahåller kommunikationsnät för internet, TV och telefoni genom det kommunala stadsnätet dunderNET. Kontakta fiberenheten på telefontid helgfria måndagar och torsdagar, klockan 13:00-14:30 på telefonnummer 0970-81 88 80. Utanför telefontid nås fiberenheten via e-post. Läs mer om Gällivare kommuns stadsnät, dunderNET här. Länk till annan webbplats.

Gata
Gata-/ parkenheten ansvarar för drift och underhåll av gator och vägar, gatubelysning, gång- och cykelvägar. Inom enheten sköts även servicen av kommunens fordon.

Gatuenheten har telefontider måndag – torsdag kl. 08:30-09:30 på telefonnummer 0970-81 83 96. Läs mer här.

VA/Avfall
Inom dessa verksamheter inryms en VA-del som ansvarar för drift och underhåll av va-ledningar, vattenreningsverk, avloppsreningsverk och avloppspumpstationer. En avfallsdel som ansvarar för att ta hand om hushållens avfall, driva Kavahedens avfallsanläggning, återvinningscentraler och miljöstationer.

Inom enheten arbetar, förutom personalen ute i verksamheterna, även två VA- och avfallsplanerare och en teknisk administratör.

Du VA-enheten på telefontider tisdag och torsdag klockan 09.30-11:00 på telefonnummer 0970-81 82 58. Läs mer här.

Avfallsenheten når du på telefontider tisdag och torsdag klockan 09.30-11.00 på telefonnummer 0970-81 87 53. Läs mer här.

En av kommunens viktigaste uppgifter att se till att alla som bor i Gällivare får den hjälp de behöver för att kunna leva ett självständigt liv med god kvalité.

De allra flesta av de sociala verksamheterna har kommunen valt att samla inom socialtjänsten, som ansvarar för omsorg för äldre och funktionshindrade samt rådgivning, behandling och stöd till barn, ungdomar och vuxna. Orsaken till att man behöver stöd kan bero på många olika saker. Man kanske hamnar i en ekonomiskt besvärlig situation eller får problem med alkohol- eller annat drogmissbruk. Det kan även handla om att man utsatts för våld eller andra former av övergrepp. Det kan också vara så att man känner oro för någon närstående som av olika anledningar riskerar att fara illa.

Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen ansvarar för ekonomistyrning, budget- och redovisningsfrågor samt utveckling av ekonomiadministrativa rutiner. Inom verksamheten hanteras även finansfrågor såsom upptagande av lån, placering av kommunens likvida medel och beredning av borgensärenden. Ekonomiavdelningen stödjer de politiska nämnderna, styrelsen och utskotten samt kommunens förvaltningar i budgetarbete och är ett stöd i ekonomifrågor.
Inom ekonomiavdelningen återfinns kommunens upphandlingsenhet vilken ger stöd till verksamheterna och de kommunala bolagen vid upphandlingar och inköpsfrågor.

IT-avdelningen
Genom ett modernt IT-stöd, positivt engagemang och utmärkt service, gör IT-avdelningen vardagen smidigare för kommunens verksamheter.

Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen
Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen har det strategiska och övergripande ansvaret för kommunens operativa insatser för näringslivsutvecklingen och utgör kontaktytan för det lokala näringslivet, nya etableringar och övriga externa parter i Gällivare.

Avdelningen handlägger även alla kommunala ärenden med koppling till marknadsföring och utveckling av Gällivare ur bredast möjliga näringslivsaspekt. Arbetet präglas av support och insatser som stärker relationen mellan människor i kommunen, näringslivet, organisationer och övrig offentlig sektor. Inom avdelningen finns också kommunikationsenheten som hanterar kommunikation och information till och från Gällivare kommun. Hos tillväxt- och attraktivitetsavdelningen finns också RE-Form informationscenter, kontorsvaktmästeriet samt kommunens servicecentral där kommunens växel och felanmälan finns.

Nämnd- och utredningsavdelningen
Nämnd- och utredningsavdelningen ansvarar för den kommunala ärendehanteringen, vilken är grunden för en effektiv och rättssäker beslutsprocess i den politiskt styrda organisationen. Vi hanterar ärenden från början av inkommen handling till kommunen till dess ärendet ska arkivereras efter beslut i nämnder, styrelse och fullmäktige. I avdelningen bedrivs förvaltningsövergripande arbeten i form av utredningar och strategiska uppdrag samt övergripande uppdrag inom kvalitetsutveckling, minoritetsspråk, folkhälsa, tillgänglighetsfrågor och integration. Nämnd- och utredningsavdelningen stöttar organisationens utveckling av den kommunala digitaliseringen och arbetar med övergripande miljöfrågor som rör hela kommunen. Inom avdelningen finns även konsument- och skuldrådgivning samt överförmyndarverksamhet som utför myndighetsutövning för huvudmans räkning.

Personalenheten
Personalavdelningen arbetar med hjälp och service inom löne-, personal- och organisationsområdet och bistår förvaltningarna som rådgivare, utbildare och specialister inom HR-området. Vid den centrala personalavdelningen handläggs alla frågor inom personal, löneområdet och hantering/utveckling av HR system. Personalavdelningen bistår förvaltningarna i frågor gällande arbetsmiljö, rehabilitering och kompetensförsörjning . Personalavdelningen hanterar också förhandlingar med fackliga parter. Uppdraget hos personalavdelningen är att leda, driva och utveckla personalpolitik och personalstrategi i nära samarbete med förvaltningarna.

Inom personalavdelningen återfinns också Arbetsmarknadsenheten (AME). AME ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder där det övergripande målet är att hjälpa arbetslösa medborgare att närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ligger också under AME vilket innebär att ha kontakt med de ungdomar som inte påbörjat gymnasiestudier eller avbrutit studierna. Det ligger även på AME att bosätta människor som fått uppehållstillstånd och anvisats till vår kommun från Migrationsverket.

Verksamheten inom Ungdom, fritid och kultur omfattar ungdomsverksamhet, kulturskola, bibliotek, museum, allmänkultur samt fritidsverksamhet såsom idrottshallar, simhall, ishall, naturanläggningar och fiskevård. Ungdom, fritid och kultur upplåter även anläggningarna till allmänt nyttjande. Verksamheten ansvarar för samverkan med föreningslivet inom verksamhetsområdet

Kultur
Kultur i Gällivare består av fem olika verksamheter - Allmän kultur, Kulturskolan, Museet, Biblioteken och Bildarkivet. Mer information om respektive verksamhet finner du här till vänster. Vi arbetar för alla grupper i samhället i såväl skolan som på fritiden. Förutom våra verksamheter har vi föreningar och kulturarbetare som ser till att Gällivare i dag är en levande kulturkommun.

Sidinformation

Planeringschef
Marcus Zetterqvist

Telefontider: tisdag och torsdag 09.30-11.00

skylt
Förvaltningschef Ungdom, fritid och kultur
Tim Zedig
skylt
Förvaltningschef Barn -och utbildning
Ulrika Forsström
Tillförordnad förvaltningschef Stöd- och utveckling
Monica Flodström
Förvaltningschef Socialtjänsten
Annette Viksten Åhl
Förvaltningschef Miljö, bygg och räddning
Henrik Lyngmark
Senast uppdaterad:
2024-06-18
Publicerad:
2023-03-14