Gå till innehåll

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter relaterade till samhällsomvandlingen. Planerings- och projektavdelningen ligger under samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen
E-post
Tel: 0970-81 80 00 vx

Planeringsavdelningen uppdrag vilar på tre ben, och består av en planenhet, en mark- och exploateringsenhet samt en GIS-enhet (geografiska informationssystem).

Planenheten arbetar med såväl den strategiska övergripande planeringen och dess styrande dokument, såsom exempelvis kommunens översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen för tätorten, liksom en mer detaljerad planering i form av detaljplaner.

Mark- och exploateringsenheten representerar kommunen som markägare, upplåter och försäljer mark, samt ansvarar för den kommunala tomtkön. GIS-enheten ansvarar och ajourhåller bland annat kommunens primärkarta och övriga geografiska kartdatabaser.

Planeringsavdelningens telefontider är tisdagar och torsdagar kl. 09.30 - 11.00.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen
E-post
Tel: 0970-81 80 00 vx

Planeringschef
Marcus Zetterqvist
E-post
Tel: 0970-81 80 65

Mark- och exploateringssamordnare
Magnus Mathiasson
E-post
Tel: 0970-81 81 37

GIS-samordnare
Henrik Lindmark-Burck
E-post

GIS-ingenjör
Mirkku Korolainen
E-post
Tel: 0970-81 85 32

Plansamordnare
Sofie Rynbäck
E-post
Tel: 0970-81 80 54

Planarkitekt
Josefin Ekbäck
E-post
Tel: 0970-81 80 57

Plan- och markhandläggare
Linn Palo
E-post
Tel: 0970-81 86 38

Utredningsingenjör
Niklas Nyberg
E-post
Tel: 0970-81 86 38

Kommunikatör
Mikaela Åkerlund
E-post
Tel: 0970-81 82 03

Projektavdelningen genomför bygg- och anläggningsprojekt på uppdrag av interna beställare, till exempel nya bostadsområden, verksamhetslokaler såsom exemelvis skolor, sportanläggningar med mera.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen
E-post
Tel: 0970-81 80 00 vx

Tillförordnad projektchef
Peter Eriksson
E-post

Projektledare

Stefan Olofsson
E-post

Mattias Heikkilä
E-post

Martin Lantto
E-post

Dan Jakobsen
E-post

Mats Marquardt
E-post

Kommunikatör
Mikaela Åkerlund
E-post
Tel: 0970-81 82 03

Sidinformation

Förvaltningschef samhällsbyggnads och teknik
Nina Eliasson
Särskild samordnare
Alexander Kult
Planeringschef
Marcus Zetterqvist

Telefontider: tisdag och torsdag 09.30-11.00

Tillförordnad projektchef
Peter Eriksson
Koordinator
Helena Werndin
Kommunikatör
Mikaela Åkerlund
Verksamhetsutvecklare
Malin Nyström
Projektcontroller
Thomas Pettersson
Senast uppdaterad:
2024-04-08
Publicerad:
2023-06-02