dunderNET logotyp

Kommunal tomt - förberedda för fiber

Om du ska bygga hus på en tomt köpt av Gällivare kommun.

Gällivare kommun har förberett med fiberkanalisation till fastighetsgränsen, på tomter i nyanlaggda bostads- och verksamhetsområden.

Ansvarsfördelning

Fastighetsägaren

Fastighetsägaren ansvarar för att avlämnad fiber i tomtgränsen anläggs fram till husets tilltänkta anslutningspunkt, i enlighet med fiberenhetens tekniska anvisningar.

Gällivare kommun

Fiberenheten ordnar med återstående installationer, samt utblåsning av fiberkablar, svetsning och inkoppling.

1. Kontakta fiberenheten

Kontakta fiberenheten för anvisningar och tillhandahållande av material.

2. Teckna avtal för markupplåtelse

Fastighetsägare tecknar avtal om markupplåtelse. Markupplåtelseavtalet ger Gällivare kommun rätt att anlägga, förnya, underhålla och reparera ledningar och utrustning inne på fastigheten.

3. Anlägg ledning

Följ de instruktioner och tekniska anvisningar som fiberenheten tillhandahållit.

4. Meddela fiberenheten att ledningen är på plats

När ni är färdiga meddelar ni fiberenheten, som i sin tur beställer återstående fiber- och installationsarbeten.

Förutsatt att fastighetsägaren ordnar med anläggandet av ledningen utför fiberenheten återstående installationer och fiberarbeten avgiftsfritt.

Efteranslutning

Om fastighetsägaren redan hunnit bygga huset och vill att Gällivare kommun ska anlägga ledningen, följs istället information om efteranslutning.

Taxor tillkommer vid påbörjad användning

Utöver kostnaden för inkopplingen, tillkommer kommunala taxor efter påbörjad användning

Om kunden själv vill ordna med grävningen inne på fastigheten finns en anvisning för hur arbetet ska utföras. Material tillhandahålls av fiberenheten.

Följande tillhandahålls av fiberenheten:

  • Optorör
  • Söktråd
  • Kabelmarkeringsband
  • Skarvar och tätningar

När schaktet är öppet vid kopplingspunkten där fastighetens servisledning ska anslutas mot stadsnätets ledningar, och kunden slutfört övriga arbeten kontaktar kunden fiberenheten.

En tekniker är därefter ut och skarvar in rören (innan kunden återfyller schaktet) och utför återstående fiberarbeten och installationer.

Innan arbeten får påbörjas

Kontakta fiberenheten

Gällivare kommuns fiberenhet ska alltid kontaktas innan arbeten får utföras i dunderNETs ledningsnät.

Beställ ledningsanvisning

För att undvika skador på befintliga ledningar måste ledningsanvisning beställas innan påbörjat arbete. Detta gäller även inne på kundens egen tomt.

Ledningsanvisning tillhandahålls avgiftsfritt via tjänsten Ledningskollen.

Tekniska anvisningar ska följas

Fiberledningar som ansluts till dunderNET ska anläggas i enlighet med Gällivare kommuns tekniska anvisningar och gällande branschstandarder.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-02
Publicerad:
2024-05-02

Sidfot