dunderNET logotyp

Gräva själv

En förenklad anvisningar för fastighetsägare, som själv ska markförlägga fiberkanalisation på den egna fastigheten.

Denna anvisning sammanfattar moment från både Gällivare kommuns egna tekniska anvisningar och anvisningar för robust fiber (ARF), som avser grävning av servisledning för fiber inne på den egna fastigheten.

Anvisningar

Följ anvisningarna nedan.

Följande behöver göras innan du sätter spaden i marken.

Kontakta fiberenheten

Gällivare kommuns fiberenhet ska alltid kontaktas innan arbeten utförs i dunderNETs ledningsnät.

Beställ ledningsanvisning

För att undvika skador på befintliga ledningar måste ledningsanvisning beställas innan påbörjat arbete.

Ledningsanvisning tillhandahålls avgiftsfritt via tjänsten Ledningskollen.

Teckna avtal för markupplåtelse

Detta avtal ger Gällivare kommun rätt att underhålla, förnya och reparera ledningen inne på fastigheten.

Den punkt där kunden ska ansluta sin servisledning till befintligt ledningsnät.

Avlämningspunkten kan vara något av följande:

 • Uppslingad fiberkanalisation och söktråd, avlämnad ovan mark ¹ fast i en stakkäpp.
 • En fiberkanalisation avslutad vid tomtgränsen.
 • Ett förbipasserande fiberstråk, från vilken en fiberkanalisation ska grenas av.

Fiberenheten tillhandahåller information om vilken avlämningspunkt som avses för fastigheten och hur anslutning till denna ska utföras.

¹ Fiberkanalisation avlämnad ovan mark kan behöva kapas och skarvas under markytan, om kanalisationen exponerats för solljus under en längre tid.

Den plats där ledningen ansluter till byggnadens fasad, avslutas ledningen i en kopplingsbox.

Fasadbox

Vid inkoppling av befintliga hus avslutas vanligtvis ledningen i en eftermonterad fasadbox.

Kundens ansvar:

 • Framdragning av fiberkanalisation, söktråd och markeringsband, som avlämnas med minst 2 meter sling ovanför markytan mot väggen, vid den plats på fasaden där fasadbox ska installeras

Tänk på att fasadbox ska placeras så att fiberenheten kan installera en fiberkonverter på insidan av väggen, mittemot fasadboxen.

Fasadmätarskåp

I nybyggda hus monteras vanligtvis ingen fasadbox. Istället avslutas ledningen med ett fiberuttag, i ett avskärmat mediautrymme inne i husets fasadmätarskåp.

Kundens ansvar:

 • Framdragning av fiberkanalisation, söktråd och markeringsband till fasad vid fasadmätarskåp.
 • Framdragning av fiberkanalisation till fasadmärtarskåpets mediautrymme.
 • Installation av kabelrör ¹ mellan mediautrymmet i fasadmätarskåpet och ett invändigt mediaskåp, eller annan plats i huset där fiberkonverter kan installeras.

¹ Röret ska vara dimensionerat för att kunna dra genom en kontakt av typen SC/APC utan risk för att skada kontakt eller kabel.

Anvisningar för hur schaktet ska utföras.

Fyllningshöjd

Fyllningshöjden är höjden mellan markytan och överkanten på fiberkanalisationen och söktråden.

Marktyp

Minsta tillåtna fyllnadshöjd

Tomtmark intill bostadshus

30 cm

Orörd mark (ej åkermark)

45 cm

Korsning av dike

55 cm

Åkermark

75 cm

Fler fyllnadshöjder återfinns i anvisningar för robust fiber.

Återfyllning av schakt

Schaktet ska återflyllas enligt tabellen nedan.

Lager

Minimum höjd

Ingår i fyllningshöjden

1. Markyta

...

Ja

2. Resterande fyllning

...

Ja

3. Markeringsband

...

Ja

4. Kringfyllnad (ovan ledning)

10 cm

Ja

5. Fiberkanalisation, söktråd & kringfyllnad (på sidan om ledning).

...

Nej

6. Ledningsbädd

10 cm

Nej

7. Schaktbotten

...

Nej

Ledningsbädd och kringfyllnad

Ledningsbädd och kringfyllnadsmaterial ska bestå av natursand alternativt stenmjöl med kornstorlek upp till 0/18 mm som grövst.

Grövre material riskerar att orsaka skador på rör och kablar, i samband med tjälbildning eller packning av materialet.

Kundens ansvar:

 • Tillhandahålla fyllnadsmaterial för ledningsbädd samt kringfyllnad.

Fiberenheten tillhandahåller det ledningsmaterial som behövs:

 • Fiberkanalisation
 • Söktråd
 • Markeringsband (grönt, märkt OPTO-kabel)

Täta rör under hela arbetet

Den fiberkanalisation som grävs ner ska vara ändtätat (med en ändplugg som är anpassad till kanalisationen) under hela arbetet, så att väta och smuts inte tränger in.

Böjradie på mikroröret

Eftersom fiberkabeln ska kunna blåsas ut en längre sträcka, är det viktigt att det inte förekommer skarpa böjar på fiberkanalisationen.

Fiberkanalisation

Ytter-/innerdiameter

Minsta böjradie

7/3,5 mm

14 cm

14/10 mm

28 cm

16/12 mm

32 cm

40/32 mm

65 cm

När du grävt färdigt

När schakten är öppet vid avlämningspunkten och kunden slutfört övriga arbeten, kontaktar kunden fiberenheten.

Fiberenheten beställer återstående arbeten från en eller flera entreprenörer.

Återstående arbeten som fiberenheten eller anlitade underentreprenörer utför.

Arbeten utomhus

 • Skarvning av ny och befintlig fiberkanalisation samt söktråd.
 • Montering av kopplingsbox vid anslutningspunkt.
 • Utblåsning av fiberkablar i fiberkanalisation.
 • Svetsning av kabeländar och -skarvar.
 • Rengöring och inkoppling av kontakter.

Arbeten inomhus

En tekniker bokar in en tid för ett hembesök med kunden.

 • Montering fiberkonverter.
 • Håltagning och kabeldragning från anslutningspunkt till fiberkonverter.

Driftsättning

Om området redan är driftsatt och utbyggt sen tidigare driftsätts anslutningen, så snart alla arbeten är klarrapporterade och entreprenörens dokumentation har registrerats av fiberenheten.

Om nätet i området inte är färdigt och driftsatt, driftsätts anslutningen tillsammans med övriga anslutningar i området.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-23
Publicerad:
2023-01-25

Sidfot