dunderNET logotyp

Avgifter

Taxor, anslutningskostnader och övriga avgifter.

Aktuella avgifter och taxor.

Nätabonnemang

Följande avgifter debiteras efter ingång av nätabonnemang med Gällivare kommun. Samtliga avgifter är inkl moms.

Anslutningsavgift kallas den avgift som debiteras samtliga kunder efter ingång av nytt nätabonnemang.

Aktuella taxor 2023:

*För enbostadshus utan folkbokförda invånare gäller avgift för obebodda hus / fritidshus.

Anslutningstyp

Avgift (inkl moms)

Enbostadshus, bebodd*

2 000 SEK

Enbostadshus, obebodd/fritidshus*

7 000 SEK

Lägenhet i flerbostadshus

1 250 SEK

Företagslokal

2 000 SEK

 

Undantagna från anslutningsavgiften

Det finns undantag för när en kund debiteras anslutningsavgift efter ingång av nätabonnemang.

Rabatt

Omfattar

Vid första aktiveringen av anslutningen, bekostar Topbostäder anslutningsavgiften.

Topbostäders lägenhetsbestånd.

Vid första aktiveringen av anslutningen, bekostar LKAB anslutningsavgiften.

Ersättningsbostäder tillhandahållna av LKAB, pga samhällsomvandlingen.

Anslutningsavgift utgår vid första aktiveringen av anslutningen.

Befintliga kunder i äldre delar av dunderNET, som fått sin anslutning uppgraderad och behöver ingå nätabonnemang för att kunna fortsätta nyttja anslutningen.

Om anslutningen haft ett tidigare nätabonnemang aktivt under de föregående 3 månaderna debiteras en överlåtelseavgift istället för en ny anslutningsavgift.

Aktuell taxa 2023:

  • Överlåtelseavgift 700 SEK

Nätavgiften debiteras löpande fr.o.m. månaden efter ingånget nätabonnemang t.o.m. efter uppsägningstiden för nätabonnemanget.

Nätavgiften faktureras årsvis i efterskott.

Aktuell taxa 2023:

  • Nätavgift 50 SEK/mån

Inkoppling

Följande kostnader berör kunder som vill ansluta sin fastighet.

Bebodda hus & verksamhetslokaler

Hus som ingår i det område som ett utbyggnadsprojekt avser byggs ut utan avgift för fastighetsägaren. Då ingår grävning fram till fasad samt montering av fasadbox och fiberkonverter.

  • Inkoppling av fastighet 0 SEK

Fastighetsnät i flerbostadshus och större verksamhetslokaler ingår inte.

Obebodda hus

Vid schaktavstånd över 50 meter debiteras fastighetsägaren kostnader för tillkommande schakt utöver 50 meter.

Där det krävs fördyrande metoder för att anlägga ledningen fram till fritidshuset, kan den avgiftsfria schaktsträckan bli kortare än 50 meter.

Offert skickas ut till samtliga fritidshusägare som berörs.

Om avståndet är för stort

Självkostnadspris debiteras för anslutningsarbetet för fastigheter, där avståndet är såpass stort att det inte kan inkluderas i utbyggnadsområdet.

Detta gäller oavsett fastighetstyp.

Om kostnaden per fastighet bedöms bli för hög skickas inget erbjudande ut till fastighetsägare. Offert kan ges på begäran, ifall det bedöms möjligt att samordna inkopplingen med det planerade projektet.

Efteranslutning sker till självkostnadspris.

Offert ges på begäran.

Övriga avgifter

T.ex. vid reparationer pga skada vållad av kunden eller vid avgiftsbelagda arbeten, som fiberenhetens egna tekniker utför löpande.

Aktuell taxa 2023:

  • Teknikeravgift 875 SEK/timme

Ny utrustning om utrustning tappats bort eller skadats pga handhavandefel.

Utbyteskomponent

Kostnad (inkl moms)

Fiberkonverter / switch

2 000 SEK

Strömadapter till fiberkonverter / switch

250 SEK

Patchkabel

125 SEK

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-10-02
Publicerad:
2022-11-18

Sidfot