Gå till innehåll

Tomt och mark

Mark- och exploateringsenheten på planeringsavdelningen inom samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen ansvarar för mark- och exploateringsfrågor i kommunen. Vi företräder kommunen som markägare och handlägger ärenden om försäljningar och köp av mark, markupplåtelser och övrigt som rör kommunens markexploatering.

Tomträtt är en form av besittningsrätt till jord som upplåts på obestämd tid. En tomträtt ger tomträttshavaren ett starkt besittningsskydd samtidigt som kommunen behåller äganderätten för fastigheten. Ersättningen för upplåtelsen kallas för tomträttsavgäld och debiteras tomträttshavaren en gång per år. Avgälden för de tomträtter som Gällivare kommun har upplåtit ska omregleras vart tionde år.

Småhus

För småhustomter upplåtna med tomträtt fastställs tomträttsavgälden enligt följande:

Marknadsvärdet för den med tomträtt upplåtna marken utgörs av 75 % av marktaxeringsvärdet. Avgäldsräntan ligger på 3 %.

Uträkningen blir således följande: Marktaxeringsvärdet x 0,75 x 0,03 % = årlig tomträttsavgäld.

Tomträttshavare för småhus har möjlighet att friköpa tomträtten till en köpeskilling av 50 %, av vid tidpunkten för köpet, gällande marktaxeringsvärde.

Du som tomträttshavare behöver ta kontakt med planeringsavdelningen om du överlåter tomträtten. Kommunen får ingen automatisk uppdatering om överlåtelse sker. Har du anlitat en mäklare för försäljningen brukar mäklaren informera kommunen om överlåtelsen.

Industri- och handelstomter

Kommunen har även industri- och handelstomter som är upplåtna med tomträtt. För dessa tomter sker omreglering av avgälden vart tionde år.

Om du är intresserad av att friköpa din/er tomträtt vänligen kontakta planeringsavdelningen.

Du som tomträttshavare behöver ta kontakt med planeringsavdelningen om du överlåter tomträtten. Kommunen får ingen automatisk uppdatering om överlåtelse sker. Har du anlitat en mäklare för försäljningen brukar mäklaren informera kommunen om överlåtelsen.

Just nu pågår processen med att ta fram en ny modell för beräkning av tomträttsavgälder, beslut väntas fattas av Kommunfullmäktige i början av sommaren 2023.

Nyttjanderätt

Nyttjanderätt är en rätt för någon att använda någon annans fastighet och kan gälla både en hel fastighet eller delar av den. En nyttjanderätt är begränsad i tid. Exempel på nyttjanderätter är arrenden och servitut. Om du önskar nyttja mark som ägs av kommunen är du välkommen att kontakta planeringsavdelningen.

Du som arrenderar mark av kommunen behöver ta kontakt med planeringsavdelningen vid det fall du planerar att överlåta arrenderätten. Vanligtvis krävs det tillstånd från Jordägaren för att överlåta arrenderätten.

Sidinformation

Planeringsavdelningen

Planeringsavdelningen har följande telefontider:

Tisdagar kl. 09.30 - 11.00

Torsdagar kl. 09.30 - 11.00

Senast uppdaterad:
2023-09-18
Publicerad:
2023-05-25