Gå till innehåll

Tomtkön

illustartionskarta

Tomtkön

I Gällivare kommun har de som önskar förvärva en småhustomt möjlighet att ställa sig i kommunens tomtkö. Anmälningsavgiften kostar 500 kronor och årsavgiften kostar 200 kronor. När ni anmäler er till tomtkön ska 700 kronor betalas in innan ni registreras i kön. Glöm inte att läsa igenom reglerna för tomtkön som finns längre ner på sidan noggrant innan ansökan skickas in.

Blankett för anmälan till tomtkön hittar ni här Pdf, 106.3 kB..

Regler för tomtkön

Regler för handläggning av anmälningar till småhustomter inom Gällivare kommun.

1. Anmälan och registrering

 • Skriftlig anmälan på fastsälld blankett inlämnas till Gällivare kommun. Bevis om att sökanden tagit del av ”Regler för handläggning av anmälningar till småhustomter inom Gällivare kommun”, tecknas på ansökningsblanketten.
 • Sökanden skall vara fyllda 18 år.
 • Anmälan om placering i tomt- och småhuskön är personlig och kan inte överlåtas till annan person.
 • Äkta markar eller personer som sammanbor får inge endast en ansökan. Vid äktensskapsskilnad eller då sammanboende upphör får parterna, i de fall båda undertecknat anmälan, själv avgöra vem som ska överta köplatsen.
 • Sökanden har skyldighet att skriftligen själv anmäla namn- och adressändring för att behålla sin plats i kön.
 • Sökande och medsökande som tilldelas tomt eller småhus genom kommunens försorg, får anmäla sig i tomtkön tidigast 5 år efter det att han/hon tilldelats tomt.

2. Avgifter

 • För att bli registrerad i tomtkön ska en registreringsavgift på 500 kronor erläggas.
 • Registreringsavgiften är en engångsavgift som inte återbetalas. Avgiften avräknas inte heller vid köp av tomt eller småhus.
 • Förnyelseavgift ska utgå med f.n. 200 kr/år. Sökanden faktureras före årsskiftet för tomtköavgift för det kommande kalenderåret. Sökanden som inte erlägger tomtköavgiften avregistreras ur kön.

3. Fördelning

 • I ansökan anges önskat läge inom sökt ort. Dessa uppgifter är av vikt vid planering av bostadsbyggnationen. Erbjudandet om tomt sker dock enligt turordningen även om den sökandes önskemål inte kan uppfyllas.
 • Om kommunstyrelsen beslutar upplåta tomt till sökande, skall denne inom två månader från det beslutet vunnit laga kraft erlägga full köpeskilling samt underteckna erforderliga upplåtelsehandlingar. I annat fall kommer beslutet att upphävas och tomten erbjudas nästa sökande i tomtkön.
 • Sökanden förbinder sig att inom 3 år från tillträdesdagen på fastigheten ha färdigställt avsedd byggnation. Byggnadsskyldigheten anses fullgjord när byggnationen slutbesiktigats och kopia på slutbesiktninsprotokoll inlämnats till kommunen. Om köparen inte fullgjort byggnadsskyldigheten, eller om köparen innan denna fullgjorts, utan säljarens medgivande överlåter fastigheten har säljaren rätt till ett vite av 100 000 kronor.
 • Efter att ha avböjt tre (3) erbjudanden om tomt/småhus nedflyttas sökanden till plats efter den senaste registrerade.

4. Avregistrering

 • Avregistrering sker
 • När sökanden begär det
 • När sökanden förvärvat tomt eller småhus genom kommunen
 • Om sökanden vid ansökningstillfället eller senare lämnar uppenbart vilseledande uppgifter
 • Om förnyelseavgift inte erläggs på föreskrivet sätt
 • Om inte adressändring görs tillkommunen samt att posten till sökande returneras av posten som obeställbar.

5. Ändring av turordning

 • Sökanden kan - efter ansökan därom - få förtur till tomt eller småhus om han/hon av medicinska skäl eller sociala skäl fordrar sådana boendeformer som endast kan beredas genom uppförande av eget enfamiljshus.
 • Sökanden kan - efter ansökan därom - få förtur till tomt eller småhus om han/hon är anställd inom företag som nylokaliseras till kommunen eller som ska utvidga sin verksamhet i kommunen. Intyg från arbetsgivare fordras för att styrka att sökanden har sådan nyckelbefattning i företagets verksamhet att han/hon är synnerligen viktig för företaget. Samma regler gäller för sökande verksam inom den offentliga sektorn.
 • Från bestämmelserna i dessa regler äger kommunstyrelsen, då synnerliga skäl därtill föreligger, medge undantag.
 • Bifall till ansökan om förtur innebär inte annat än att sökande garanteras tomt eller småhus inom det område (eller del av område) för vilket förturen beviljas.
 • Kommunstyrelsen skall årligen till kommunfullmäktige redovisa beviljade förturer.

6. Giltighet

 • Reglerna under punkt 1-5 skall även gälla nuvarande registrerade i tomtkön.

Sidinformation

Plan- och markhandläggare
Linn Palo

Telefontider: tisdag och torsdag kl. 09.30-11.00.

Senast uppdaterad:
2023-09-18
Publicerad:
2023-06-13