Gå till innehåll

VA - Norra Vassara

Under 2020 beslutade Länsstyrelsen om att allmänt vatten och avlopp (va) ska byggas ut till norra Vassaraträsk innan 2027 är slut. Gällivare kommuns va-plan antogs 2022, där beskrivs också att allmänt va ska byggas ut till norra Vassaraträsk.

Den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen styrs av lagen om allmänna vattentjänster, och ska ordnas av kommunen när det finns ett behov för skydd av människors hälsa eller för miljön. Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet har konstaterat att bebyggelsen i norra Vassaraträsk har utifrån hälsosynpunkt, behov att lösa VA-försörjningen i ett större sammanhang genom en allmän VA-anläggning. Deras bedömning är att risken är stor för att enskilda avloppsanläggningar översvämmas och fungerar dåligt.

Fram till 2025 kommer arbetet pågå med att projektera ledningssträckningar i området. Under 2025 till 2027 ska ledningsförläggningen utföras. I samband med detta behöver viss mark tas i anspråk där ledningarna ska läggas. Placering av ledningarna lägen och tekniska utformning behöver vägas mot flera intressen som till exempel känsliga naturvärden, investerings- och underhållskostnader och påverkan på enskilda fastigheter. Länsstyrelsen beslutar i flera av ärendena som gäller värdefull natur, och behöver väga naturvärden mot behovet av allmän va-försörjning. Genom dialog med fastighetsägarna kommer kommunen skriva avtal om nyttjanderätt av mark som kommer krävas för att anlägga VA-ledningar. Nyttjanderättsavtalen kommer sedan ligga som grund till Lantmäteriets förrättning av ledningsrätt och reglering av eventuella intrångsersättningar för respektive fastighet.

När VA-systemet är färdigbyggt finns det anslutningar för vatten och avlopp (spillvatten) till alla fastighetsägare i området. I samband med detta ska en engångsavgift för varje ansluten fastighet betalas, innan de blir VA-kunder hos Gällivare kommun.

Projektet är nu i en startfas och det är flera frågor som ska utredas. Bland annat ska ett övergripande val av ledningssträckning göras, så att en korridor kan pekas ut. Inom den korridoren kommer sedan fördjupade undersökningar genomföras. Utredning krävs bland annat också för de privata va-anläggningar som finns i norra Vassaraträsk och kommer att sluta vara till fastighetens nytta när den allmänna anläggningen byggs ut. I samband med detta finns under vissa förutsättningar, möjlighet att få ersättning för sin befintliga anläggning, beroende på dess skick och ålder.

I syfte att ha en god dialog och tydligt kunna informera om projektet för alla berörda fastighetsägare i området, kommer kommunen när projektet kommit lite längre bjuda in till ett öppet hus. Ytterligare information kommer framöver.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-12-11
Publicerad:
2023-12-11