Gå till innehåll

Avslutade projekt

Här hittar du byggprojekt som nu är färdigställda.

Gällivare kommun byggde en ny förskola i Dokkas 2019-2020. Den nya förskolan har plats för två avdelningar och totalt 36 barn samt personalutrymmen. Förskolan ligger i anslutning till Emmaskolan. Byggnaden uppfördes som modulbyggnad.

Emma förskola

Forsgläntan är Gällivares nyaste vård- och omsorgsboende och har 71 lägenheter. Inflyttning till Nordens modernaste vård- och omsorgsboende påbörjades direkt efter invigningen den 28 april 2017.

Ett flertal referensgrupper medverkade i förarbetet till en boendemiljö som med modern teknik möter äldres behov och krav, särskilt människor med stora omsorgsbehov. Forsgläntan är till viss del en ersättning för Gunillahem och Lövberga i Malmberget och har legat först i ledet av byggnader som ingår i den pågående samhällsomvandlingen. Boendet har totalt 72 boendeplatser fördelade på 71 lägenheter, där en av dessa möjliggör parboende. Forsgläntan inhyser även en stor samlingssal med närhet till trädgårdsområde, caféverksamhet och aktivitetskök. Boendet är en levande plats där de äldres hälsa och välbefinnande står i centrum. Därför återfinns även träningslokal, bastu och lokaler för frisör, fotvård, taktil massage och ljusterapi.

Forsgläntan

Under 2019-2020 byggdes Gällivares nya friidrotts- och idrottshall som fått namnet Nya Sporthallen. Friidrott är populärt bland kommunens ungdomar och mot bakgrund av detta uppfördes en ny energisnål arena i klass miljöbyggnad silver.

Det är en friidrottshall i Junior-SM-klass för elva olika grenar, dimensionerat för 585 personer och en idrottshall som ersätter Hedskolans gamla gymnastiksal. Inom arenan inryms en spegelsal samt ytor för artistisk gymnastik och styrka/rörlighet. Det finns även en skumgrop för hoppträning vilket är bra träning för Gällivares freeski-åkare under barmarkssäsongen.

Fasad sporthallen

En ny gång- och cykelväg samt en tunnel förbinder nu tätorten med Repisvaara. Det skapar en säkrare transportväg för de som går och cyklar till och från området.

Under sommaren och hösten 2018 anlades en tunnel och väg för skid-, gång- och cykeltrafik under E45:an mellan Fjällnäs och norra Repisvaara.

En ny gång- och cykelväg för att förbinda Gällivare med Dundrets skidanläggning byggdes i samband med detta.

Bild på konceptförskola från Mörsil, Åre

Gällivares nya is- och evenemangsarena, Isborgen, är framförallt designad för isaktiviteter som till exempel hockey, curling och konståkning men har en flexibel utformning för att kunna användas till fler ändamål. Målet har varit att på bästa möjliga sätt anpassa byggnaden till parkområdet, som även det ska rustas upp och utvecklas.

Målet är byggnaden ska vara en av Sveriges mest energieffektiva och moderna isarenor. Det finns en läktare för publiken med cirka 600 sittplatser och en extra isyta som ska kunna användas för uppvärmning, allmänhetens åkning, curling och barnaktiviteter med mera. Inomhustemperaturen är cirka +10 grader. Arenan har också en restaurang och ska, utöver isaktiviteter, kunna användas för olika typer av arrangemang. Det finns då möjlighet att höja inomhustemperaturen till +18 grader.

Byggnation av is- och evenemangsarenan startade sommaren 2018 och blev klart 2020.

Isborgen. Foto: Daniel Olausson / Follow the Light

Is- och evenemangsarenan Isborgen. Foto: Daniel Olausson / Follow the Light

Kunskapshuset inrymmer kommunens gymnasieskola och lärcentra för vuxna. Under höstterminen 2020 flyttade förväntasfulla elever och personal in. I slutet på oktober samma år invigdes Kunskapshuset.

Byggnaden har blivit internationellt känd med flertalet design- och arkitekturpriser. Den samiska kulturens bildvärld har fångats upp i huset och det syns i mönstret och dess färger när du lyfter blicken mot taket.

Interiörbild Kunskapshuset
Kunskapshuset

Postgatan har fått en ny gatstruktur med gång- och cykelväg. Längs hela Kunskapshusets fasad finns det nu plats för varutransporter till skolan. Gatan är numera även en in- och utfartsled till parkeringsgaraget under Kunskapshuset.

Postgatan

Repisvaara har byggts ut genom åren och kommunen har tagit fram två områden som har detaljplanelagts med tomter som sålts via tomtkön. Utöver det har detaljplaner tagits fram tillsammans med LKAB för Repisvaara nordost och nordväst. Totalt planeras det för cirka 1000 nya bostäder i hela området när det står klart.

Det ska byggas en ny skola för två parallellklasser från förskoleklass upp till årskurs 6 och en förskola med 6 avdelningar på Repisvaara. Byggnation av förskola planeras pågå 2023-2024. Skolan planeras nu men tidplan är inte fastställd.

En gång-, cykel-, och skidtunnel har byggts under E45:an. Samtidigt gjordes en utbyggnad av allmänna gång- och cykelvägar i anslutning till tunneln, för att öka tillgängligheten till och från Repisvaara. Dessutom har en belyst gång- och cykelväg från Repisvaara till Hellnerstadion och Dundret byggts.

Arbetet med att utveckla Sjöparken har utgått ifrån en antagen programskiss med fokus på aktiviteter för alla åldrar.

Totalt sett omfattar arbetena en betongpark för skateboard och sparkcykel, aktivitetspark, grillkåta, utegym, multisportplan, pulkakulle samt ny allmän belysning.

Sjöparkens lekpark

Sjöparkens lekpark. Foto: Daniel Olausson/Follow the Light

Strandvillan är kommunens nyaste boende för socialt stöd. Boendet är en del av det nya Gällivare och den första byggnaden som invigdes i samhällsomvandlingen, i enlighet med samarbetsavtalet med LKAB som undertecknades 2012.

Strandvillan ersatte Älvbacka, Holkens och Grönsiskans boenden. Byggnaden inrymmer 14 lägenheter i markplan, varav två är handikappanpassade. Det finns gemensamma utrymmen där de boende kan laga mat tillsammans eller bara koppla av och umgås.

De boende har fått fina lägenheter, gemensamhetsutrymmen och en utemiljö som stimulerar till aktivitet.

Öppen planlösning med logiska och enkla rumssamband förenklar för brukarna. Det har varit stort fokus på ljud, ljus och färgsättning vilket är viktigt för trivsel, välbefinnande och för en trygg och säker miljö.

Målet har varit att skapa ett boende som ska kännas som ett fullvärdigt hem, men som också bjuder in till olika aktivitet både inomhus och utomhus. Arbetet har utförts utifrån ett habiliterande synsätt, genom att lyfta fram hälsa, samvaro och aktivitet.

Inflyttning var den 1 november 2016.

Invigning av Strandvillan

Invigning av Strandvillan 2016. Foto: Daniel Olausson/Follow the Light

Under april 2019 öppnade nya förskolan Aurora på mellanområdet vid Tallbacka förskola och skola. Det är en modulbyggd förskola på 4 avdelningar med en stor naturnära utegård på baksidan av huset, förskolan har också en generös lekyta framför huset.

Tolv pedagoger kommer att arbeta i en modern förskola som utgår från hållbar utveckling, ett projekterande arbetssätt inspirerat av ett utomhuspedagogiskt arbetssätt utifrån Reggio Emilia pedagogik. Detta innebär att pedagogerna kommer att arbeta med att låta barnen utveckla en nära relation till miljö och natur i ett utforskande där barnens nyfikenhet och intressen står i centrum. Det ska vara stimulerande att vistas i alla miljöer på förskolan. Förskolan har ett torg som en naturlig mötesplats för alla barn.

Utformningen av förskolans lärmiljöer inomhus och utomhus utgick ifrån målen i läroplanen 2018 samt barnens behov och rätt till utforskande och lek.

Trappan mellan Vallmovägen och Kattfotsvägen, ”Vallmotrappan”, var i behov av upprustning utifrån säkerhet för medborgarna samt arbetsmiljöperspektiv för de som underhåller och snöröjer. Det blev en ny gallerdurkstrappa med regnbågens färger på framkanten av trappans sättsteg. De befintliga trappstegen ska tas tillvara och återanvändas i ett projekt för ytorna utanför Kunskapshuset.

Den tidigare trappan har varit svår att underhålla, under vintertid blev den hal samt att trappstegen lutade felaktigt och många olyckor har skett. Dessutom förmodas gångtrafiken öka mellan Hedskolan, Nya Sporthallen, skateparken, is- och evenemangsarenan Isborgen, badhuset med mera.

Trappans sättsteg blev i regnbågens färger. Precis som för Regnbågens förskola symboliserar det att kommunen står för mångfald.

Byggstart var under sommaren 2023 och färdigställdes under vintern 2023.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2022-12-14
Publicerad:
2022-12-14