Gå till innehåll

Pågående projekt

Armeringsarbeten

Här redovisas pågående byggprojekt. En del byggnader är ersättningslokaler och kommer till på grund av den pågående samhällsomvandlingen. Det innebär att stora delar av Malmberget avvecklas på grund av LKAB-gruvans utveckling. Bostäder och offentliga byggnader ersätts och byggs upp i Gällivare.

Samtidigt riktas världens blickar mot Gällivare, gruvnäringen miljardsatsar grönt och det byggs som aldrig förr. Men vi står stadigt i vår gemenskap, våra byar och våra språk. Våra företag växer grönt och vi behöver bli fler. Hållbarhet har en central roll i platsutvecklingen i stort.

Gällivare kommun fortsätter utvecklingen av lekplatser och i år planeras för anläggande av ny utemiljö i Skaulo, utmed Parkgatan.

Lekplatsen i Skaulo har utformats utifrån en medborgarenkät och dess omgivning och får temat natur. På lekplatsen kommer det att skapas lekmiljöer med balansgång, sandlek och gungor. En linbana kommer också att anläggas. På en befintlig höjd kommer lekhus att placeras tillsammans med rutschkana.

En gemensam yta för samvaro skapas genom anläggande av grillhus, sittbänkar, bord och grill.

Lekplatsen ska inspirera till lek för alla och inbjuda barn till upplevelser där målet är att främja folkhälsan. Arbetet med anläggandet planeras påbörjas i mitten av augusti och pågå till slutet av september. Lekplatsen öppnas sedan efter godkänd slutbesiktning.

Lekplats

Bilden är från en annan av kommunens lekplatser. Just denna är från Regnbågens förskola.

Under hösten ska tre kända objekt flyttas från Svanparken i Malmberget till Sjöparken i Gällivare. Det handlar om en scen, en cafébyggnad och en fontän som i samhällsomvandlingens anda ska flyttas och bevaras för framtiden.

Sjöparken är sedan tidigare upprustad med fokus på aktiviteter för alla åldrar. Parken sjuder nu av liv och har en aktivitetspark för bland annat skateboard och sparkcykel, en grillkåta, utegym, multisportplan, pulkabacke och ny allmän belysning. De tre utvalda objekten blir ett välkommet tillskott för att ytterligare utveckla Sjöparksområdet.

1920 påbörjades anläggningen av Svanparken, en damm anlades, träd planterades, scenen byggdes och gruvstugan flyttades från Baron för att fungera som café. Då målade också Ragnar Ödman den invändiga väggmålningen i caféet som skildrar Malmbergets arbetsliv. Svanparken är en viktig del av Malmbergets historia som nu alltså ska bevaras.

LKAB flyttar de utvalda objekten under sommaren 2024.

Svanparken
Svanparken

Mitt i Gällivare centrum byggs multiaktivitetshuset. Huset som växer fram ska ge plats för kultur, sport och fritidsverksamhet – allt under samma tak. Det kommer att finnas bibliotek, simhall, äventyrsbad, sporthall, restaurang, bio, klättervägg, lokaler för brottning och tyngdlyftning, musik och scenkonst och mycket mer.

Det är ett intressant och utmanande projekt, ritat av den välkände arkitekten Michael Green från Kanada, med ett stort inslag av trä som bärande konstruktion. Han tillhör världens nu främsta arkitekter och är i särklass när det gäller träarkitektur, vilket också gäller Gällivares nya multiaktivitetshus. Bakgrunden till detta byggprojekt är samhällsomvandlingen i Gällivare kommun.

Huset blir i sex våningsplan med hela 21 900 kvadratmeter. Under hösten 2022 har bottenplattan gjutits. Från och med nu börjar bygget att växa uppåt och beräknas nå marknivå sommaren 2024.

Multiaktivitetshuset är ett av fyra projekt som tillhör samma plan kring ökade aktiviteter i centrum. Sporthallen, is- och evenemangsarenan Isborgen samt Kunskapshuset ingår också. Multiaktivitetshuset blir en plats för möten, över åldersgränser och intressen. En del av samhällsutvecklingen i Gällivare.

fin bild

Befintliga Älvens förskola ska ersättas med ny och större förskola med sju avdelningar där en avdelning kommer att vara minoritetsspråksavdelning för finska och meänkieli. Förskolan byggs i två våningsplan vid Bondegatan/Garvaregatan och har fått namnet Regnbågens förskola. Namnet Regnbågen kommer bland annat från att förskolan har sju avdelningar, lika många som regnbågens färger, det signalerar även att kommunen står för mångfald.

Det satsas bland annat på spännande och säkra lekmiljöer vid den nya förskolan som ska stå klar hösten 2023. Barnen ska bland annat mötas av en mångsidig och pedagogisk miljö med glaspartier och tittgluggar där de kan spana och utforska. Men det ska även finnas lugnare områden. Spännande lekmiljöer med mycket utrustning utlovas på den väl tilltagna ytan för utelek.

Den nya förskolan är en så kallad konceptförskola som är designad för barn. Modellen är populär och byggs av flera kommuner i Sverige.

Byggstart var i maj 2022 och färdigställande planeras till hösten 2023.

Förväntansfulla barn och personal flyttade in lagom till skolstart under hösten 2023. Det kvarstår vissa arbeten med utomhusmiljön.

Bild på konceptförskola från Mörsil, Åre

På nordvästra Repisvaara, intill Domherrevägen, planeras en ny förskola med sex avdelningar och en skola för två parallellklasser, från förskoleklass upp till årskurs 6.

Förskolan blir i ett plan och är tänkt att inrymma cirka 108 barn. Byggnation är startad sommaren 2023 och är planerad att färdigställas under 2024. I samband med detta planeras även byggnation av ett storkök intill, för att kunna servera både förskola och skola i framtiden. Skolan projekteras just nu och byggnation är tänkt att starta sommaren 2024. Den kommer inrymma cirka 350 elever.

Ny förskola byggs på Repisvaara.

Entreprenör för den nya förskolan är Skanska Sverige AB och förskolan är upphandlad via ett ramavtal för konceptförskolor. Illustration: Skanska Sverige AB

fin bild

Repisvaara mitt, månadsbrev: Juli och augusti

Månadsbrev för juli uteblev på grund av semestertider. Inskanning av Repisvaara mitt är färdigställd, kan komma att ske kompletterande skanningar under hösten.

Tidplan
Tidplan

Repisvaara mitt, månadsbrev: Juni

Kommunen har tillsammans med LKAB haft möte ang. fortsatt arbete för kommunalt övertagande av Repisvaara mitt.

En inmätning av området kommer ske under sommaren för att underlätta en eventuell detaljprojektering under hösten/vintern.

Tidplan

Repisvaara mitt, månadsbrev: Maj

WSP är nu klar med förprojekteringen av Repisvaara mitt och möte tillsammans med LKAB är inbokat 7/6–23 där samtal kommer föras hur projektet ska fortlöpa.

Det finns vissa oklarheter som kommer behöva lösas vid en detaljprojektering som WSP belyser i sitt PM.

Repisvaara mitt, månadsbrev: April

Hej, vår konsult WSP är nu klar med förprojekteringen och projektledarna kommer under vecka 18 tillsammans med driftpersonal att granska tekniska lösningar. LKAB har fått ta del av granskningshandlingarna och kommer också granska förslagen som är lämnade.

När kommunen tillsammans med LKAB har granskat alla tekniska lösningar kommer föreningen delges handlingarna, förhoppningarna är att detta sker vid nästa månadsbrev.

Tidplanen är uppdaterad där granskning av tekniska lösningar finns med samt genomförandeavtal med LKAB och upphandling av plankonsulter. Förhoppningarna är att en överenskommelse mellan kommunen och LKAB ska finns på plats under juni månad. Tanken med avtalet är att det i klartext ska stå vilka åtagande respektive part har vid ett kommunalt övertagande av anläggningen.

Tidplan

Repisvaara mitt, månadsbrev: Mars

Hej, vår konsult WSP har tagit fram förslag för gatumiljöer med olika dikeslösningar samt förslag på förläggning av kommunalt vatten och avlopp till varje fastighet.

Kommunens projektledare sitter tillsammans med driftpersonal och granskar dessa förslag och undersöker vilka lösningar som ämnar sig bäst för drift, samt vilken gatutformning som blir den bästa tänkbara ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. För både skyddade och oskyddade trafikanter.

Utmaningarna med gatumiljöerna vi kan se idag är hur tillvaratagande av dagvatten ska ske på ett tillfredställande sätt, om gator ska hållas minst 5,5 meter breda.

WSP kommer leverera förslagshandlingar i april som kommer delges styrelsen i vägföreningen.

Tidplan
karta

Gällivare får en toppmodern ridanläggning när kommunen satsar på att bygga en av norra Sveriges mest moderna ridanläggningar för både privat- och ridskoleverksamhet.

Ett nytt ridhus som består av en manege på 24x80 meter med tillhörande läktare, caféteria samt domartorn står redan klart och är i full drift. I en andra etapp ska några befintliga byggnader rivas och ett till ridhus samt stall byggas.

Anläggningen är utvecklad tillsammans med ridverksamheten för att underlätta det dagliga arbetet framöver samt för att sätta hästens välfärd främst. Till exempel kommer boxarna att vara utrustade med foderautomater och en så kallad vikgrubba som kan fyllas på från utsidan av boxen. Andra detaljer är en central placering av spån- och gödselplatta. Enligt projektören får anläggningen en varm känsla med typiska färger i varma toner och som förknippas med stall och hästar.

Byggprojektet består av flera delar och i etappen som startade under våren 2023 byggs ett stall, ridhus och personalutrymmen. Senare kommer rivning av ett gammalt stall och manege ske samt att man bygger om utemiljön med vindskydd och hagar.

Smilla Gustafsson och Emma Johansson på hästar

Gällivare har ett nytt ridhus vilket gläder många, bland annat Smilla Gustafsson och Emma Johansson som syns på bild.

I parken mittemot Myranskolan ska ny utemiljö anläggas. Syftet är att skapa en gemensam plats som är tydligt utformad för lek, träning, samvaro både sommar och vinter.

Det anläggs en pumptrackbana, lekplats, utegym och umgängesytor. Det ska inbjuda medborgarna till aktiviteter som passar alla oavsett kön, ålder, ursprung, intressen och förmågor. Anläggning startade under hösten 2022. Stora delar av grönområdet kommer att vara arbetsområde och således också avspärrat under hela byggtiden, fram till godkänd slutbesiktning.

Skiss över utemiljö Koskullskulle

Projektet handlar om att byta ut vatten och avloppsledningar samt åtgärda gatumiljön. Den första etappen gäller området kring västra och östra Rundgatan. Första etappen väntas pågå till hösten 2023.

Inom samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen, avdelning teknik, finns enhet avfall där avfallsanläggning Kavaheden utgör primär verksamhet. Kavahedens avfallsanläggning erbjuder service till medborgare och företag för bland annat hantering av hushålls- och verksamhetsavfall.

Inom enhet avfall Kavaheden behöver ny omlastningsstation byggas för att möta framtida lagkrav på hantering av mat- och hushållsavfall. Lagstiftning gällande omhändertagande av hushållens matavfall träder i kraft 2024-01-01. Projektering har skett en gång tidigare men avbröts på grund av för höga kalkylkostnader. Teknikavdelningen har tittat på alternativa lösningar men dessa uppfyller inte kraven utifrån gällande tillstånd och därmed har projektet återupptagits.

Ytorna utanför Kunskapshuset ska snyggas till under sommaren. Arbetet sker på östra sidan av Kunskapshuset vid entrén. Det blir nya trappor, bänkar, planteringar och promenadstråk längs skolan fram till Storgatan. Bland annat kommer de befintliga trappstegen från Vallmotrappan återanvändas i detta arbete. Parkeringen på torget blir kvar tills vidare.

Arbetet ska färdigställas under hösten 2023.

Kunskapshuset i centrala Gällivare.

Bakgrund

Gällivare kommun planerar och projekterar för ny vatten- och avloppsledning (VA) för norra Vassara. Arbetet sker mot ett föreläggande som lämnats av Länsstyrelsen till kommunen enligt lagen om allmänna vattentjänster, innebärande att kommunen ska tillhandahålla allmänt VA till fastigheterna för norra Vassara, vilket ska vara klart 2027.

Närmast kommande arbete

För projektets fortsatta planering kommer konsultföretaget AFRY att utföra fältundersökningar i form av geotekniska fältundersökningar, naturvärdesinventering och kulturmiljöinventering.

Även den södra sidan behöver undersökas eftersom VA-ledningarna eventuellt kommer behöva passera södra sidan för att kunna ansluta den norra till kommunalt VA. Fältundersökningarna kommer att ske under hösten 2023.

Information till berörda fastighetsägare

Informationsbrev kommer att skickas ut till berörda fastighetsägare under slutet av augusti.

Frågor och svar

Vänligen kontakta samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen via e-post om du har frågor. Märk ärendet med KS/2023:1246.

Vatten

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2022-12-14
Publicerad:
2022-12-14