Gå till innehåll

Agenda 2030 och de globala målen

Illustration över Agenda 2030 målen

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Hösten 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de globala målen för hållbar utveckling. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet.

De 17 globala målen konkretiseras med 169 delmål och 230 globala indikatorer. Det övergripande syftet med agendan är

  • Att avskaffa extrem fattigdom
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor
  • Att främja fred och rättvisa
  • Att lösa klimatkrisen

De globala målen ska ses som integrerade och odelbara, d.v.s. det behövs balans i arbetet med att nå målen och för att kunna hantera målkonflikter och stimulera synergier som kan finnas mellan miljö, ekonomi, och sociala värden. Detta är en förutsättning för att kunna nå en hållbar utveckling.

Kommunerna har både ett ansvar och stor möjlighet att påverka utvecklingen i miljön genom sin roll som verksamhetsutövare, upphandlare, myndighet, kunskapsspridare, inspiratör och föredöme. Denna roll har blivit ännu viktigare utifrån ett lokalt arbete med Agenda 2030 där ökat samarbete och partnerskap med näringsliv och det civila samhället lyfts fram som viktiga förutsättningar i mål 17. Genomförande och globalt partnerskap.


Gällivare kommuns arbete med Agenda 2030

Läs mer om hur Gällivare kommun arbetar för att uppnå de globala målen:

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling.

ReBorN

Gällivare kommun deltog i projektet ReBorN som innebar att skydda och återställa ekosystemen i Vassara och Lina älv.

ReBorN var ett EU-projekt som under åren 2016 - 2021 syftade till att återställa 200 kilometer vattendrag i Västerbotten och i Norrbotten. Restaureringen syftade till att förbättra eller återskapa skadade eller förstörda vattenmiljöer som uppkommit på grund av flottningsverksamheten som påbörjades i mitten av 1800-talet.

I Gällivare kommun var delar av Vassara och Lina älv med inom ramen för projektet, med syftet och mål att förbättra livsmiljöerna för lax, öring, flodpärlmussla och utter.

En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi på, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi arbeta för el och energitjänster som inte skadar vår planet.

Gällivare kommun köper grön el

Gällivare kommun vill minska sitt klimatavtryck och påverka utbyggnaden av förnybar elkraft, därför köper vi produktionsspecificerad och ursprungsmärkt el som är förnybar.

http://www.gellivare.se/PageFiles/26546/Diplom20_SE%20(3).pdf

Gällivare kommun byter till energieffektiv miljövänligare gatubelysning

Gällivare kommun har bytt ut drygt 7000 armaturer mot miljövänligare och energieffektivare gatubelysning.

 

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska, sociala som miljömässiga utmaningar. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Samtidigt är det viktigt att arbeta för att öka tillgången och tillgängligheten på informations- och kommunikationsteknik för de grupper som idag saknar detta.

Service i samverkan utvecklar Gällivare kommun

Gällivare kommun driver projektet "Service i samverkan utvecklar Gällivare kommun". Målet med projektet är att etablera servicepunkter i kommunens bygder. Detta innebär att vi tillsammans med bygderna får utökade möjligheter att förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i landsbygder för företag, befolkning och besökare.

Läs mer om Service i samverkan utvecklar Gällivare kommun här: http://www.gellivare.se/Naringslivet/Landsbygd/

Gällivare stärker innevånarnas digitala kompetens genom DigidelCenter.

Gällivare kommun är en av tre kommuner i Norrbottens län som får stöd från Internetstiftelsen och regeringen för att öppna DigidelCenter. På ett DigidelCenter ska alla besökare kunna få hjälp med digitala frågor, pröva teknik och ta del av aktiviteter för att öka sin digitala kompetensför.

Läs mer om DigidelCenter här. http://www.gellivare.se/Naringslivet/Landsbygd/DigidelCenter/

Hållbar stadsutveckling omfattar bland annat hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter och återvinning. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna och samhällena hållbara för framtiden.

TOP bostäder har som mål att bli fossilfri senast 2030

Gällivare kommunalägda fastighetsbolag Topbostäder har höjt sin ambitionsnivå i klimatfrågan genom att ansluta sig till Allmännyttans klimatinititav. Detta innebär att bolaget arbetar mot att senast 2030 bli fossilfri samt ha 30 procent lägre energianvändning jämfört med 2007. Topbostäder har redan kommit en bra bit i sin omställning genom att exempelvis påbörjat arbetet med att byta ut sin fossila bilpark mot elfordon. I dagsläget har bolaget 15 elbilar, målet är att 80 % av bilparken ska vara fossilfri inom fem år. Satsningen på elbilar är bara en del i hållbarhetsarbetet. Energikrävande och miljöfarliga kvicksilverlampor byts ut mot modern ledbelysning och smart belysningsstyrning installeras. Grön el är idag en självklarhet och delar av bostadsbeståndet värms med så kallad klimatsmart fjärrvärme.

Gällivare kommuns nya is- och evenemangsarena är en av Sveriges mest energieffektiva ishallar

Gällivares nya is- och evenemangsarena, som är en av Sveriges mest energieffektiva ishallar, är under början av 2020 färdigställd.Stommen har till stor del byggts i trä, vilket genomsyrar många av de byggprojekt som pågår i Gällivare kommun för tillfället. Arenan kyls med hjälp av koldioxid istället för ammoniak som man ofta använt tidigare. Detta innebär reducerad miljöpåverkan och sänkta driftskostnader.

Gällivare kommun bygger ny belyst gång- och cykelväg med intilliggande skidspår

Nu kan man gå, åka längdskidor och cykla från Gällivare centrum och järnvägsstationen till Dundret via nya bostadsområdet Repisvaara utan att passera större trafikerade vägar.

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och vår konsumtion är nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du tillexempel att 1/3 av den mat som produceras slängs, eller att medelsvensken lever som om vi hade 4,3 jordklot till förfogande? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan kan även medföra sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Alltinget gör det möjligt att återanvända

Återvinningsmarknaden Alltinget är en kommunal verksamhet som arbetar för cirkulär ekonomi genom att tillvarata gamla möbler och andra husgeråd. Det inlämnade materialet gås igenom och kan vid behov repareras innan försäljning.

Läs mer om Alltinget här: http://www.gellivare.se/Kommun/Miljo--Halsa/Atervinningsmarknad/

Utlåning av fritidsutrustning

Gällivare kommun har startat Re-playen - ett utlåningsställe för alla, där man upp till två veckor kan låna sport- och fritidsutrustning helt gratis! Utrustningen du lånar är skänkt av privatpersoner, föreningar och företag. Kanske du också vill skänka utrustning som du inte längre använder? Ta i så fall med skidorna, cykeln eller något annat du vill skänka och lämna till Re-playen.

Läs mer om Re-playen här

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala såvida vi inte agerar nu. Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda vår planet.

Klimatet i fokus genom kommunens målstyrning

Gällivare kommun har som mål att minska växthusutsläppen i linje med det nationella klimatmålet som bland annat innebär att Sverige senast år 2045 inte ska ha några ”nettoutsläpp” av växthusgaser till atmosfären.

Gällivare kommun har i sammarbete med Luleå tekniska universitet (LTU) startat upp ett arbete med att kartlägga kommunens energiförbrukning. Kartläggningen genomförs både på kommunen som geografisk område, men då kommunen har störst rådighet över sin egen organisation samt ska föregå med gott exempel mot övriga aktörer i samhället tas även ett nuläge för kommunen som organisation fram. Läs mer om Hållbarhetsanalysen för ekologisk hållbarhet här.

Sammarbetet med LTU kommer ge kommunen möjlighet att simulera olika framtidscenarier kopplade till våra växthusgasutsläpp samt bättre möjlighet att prioritera åtgärder för ett vi på ett kostnadseffektivt sätt ska nå vårt uppsatta klimatmål.

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna är ett paraplymål för många av de övriga klimatmålen. För fler exempel på vad vi i Gällivare kommun gör för att bekämpa klimatförändringarna läs mål 7,8,11 och 12.

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden.

Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Vi är alla en del av jordens ekosystem och spelar alla en viktig roll för att bevara de livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt- och djurarter.

ReBorN

Gällivare kommun är med i ReBorN - ett projekt som innebär att vi arbetar för att skydda och återställa ekosystemen i Vassara - och Lina älv.

ReBorN är ett EU-projekt som under åren 2016 - 2021 ska återställa 200 kilometer vattendrag i Västerbotten och i Norrbotten. Restaureringen syftar till att förbättra eller återskapa skadade eller förstörda vattenmiljöer som uppkommit på grund av flottningsverksamheten som påbörjades i mitten av 1800-talet.

Gällivare kommun är partners i detta projekt och bidrar därigenom till genomförandet av projektet. I Gällivare kommun är delar av Vassara - och Lina älv med inom ramen för projektet. Syftet och målet med projektet är att förbättra livsmiljöerna för lax, öring, flodpärlmussla och utter.

Läs mer om projektet på ReBorNs hemsida som går i linje med Agenda 2030, delmål 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-18
Publicerad:
2023-04-17