Gå till innehåll

Överklaga beslut

Du kan överklaga beslut på två olika sätt: förvaltningsbesvär och kommunalbesvär.

Kommunalbesvär

Kommunalbesvär kallas även laglighetsprövning. Det går att överklaga beslut som till exempel bygglov eller försörjningsstöd. Det kallas förvaltningsbesvär och det är bara den som är berörd av beslutet som kan överklaga.
Hur man gör för att överklaga ska framgå av beslutet.
Överklagandet måste göras inom tre veckor från det datum du fick beslutet. Om man tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler har man som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
Det kallas kommunalbesvär (eller laglighetsprövning) och måste göras inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Kommunalbesvär (laglighetsprövning)

Kommunalbesvär (laglighetsprövning) gäller beslut som rör samtliga kommuninvånare. Det är förvaltningsrätten i Luleå som avgör om:

  • beslutet inte har kommit till på lagligt sätt
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning

Alla som är folkbokförda eller äger en fastighet i Gällivare kommun kan överklaga ett kommunalt beslut till förvaltningsrätten.
Överklagandet ska ha kommit in till Förvaltningsrätten i Luleå inom tre veckor från det att uppgift om att protokollet är färdigt (justerats) har anslagits på den digitala anslagstavlan som finns på Gällivare kommuns hemsida.

Överklagandet ska vara skriftligt och skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Luleå,
Box 849,
971 26 Luleå.
Förvaltningsrätten i Luleå avgör om beslutet ska gälla eller upphävas.

Förvaltningsbesvär

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig som individ kan du överklaga genom förvaltningsbesvär.
Hur du gör för att överklaga ska framgå av beslutet som du fått.
Överklagandet ska vara skriftligt.
Lämna din överklagan till den nämnd eller förvaltning som fattat beslutet inom tre veckor från det att du fått det.
Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-21
Publicerad:
2024-05-21