Gå till innehåll

Regelverk

Syftet med upphandling och de regler som finns är att de offentliga medlen ska användas på bästa sätt.

Den aktuella marknaden ska konkurrensutsättas och leverantörerna ges möjlighet att tävla på lika villkor i varje upphandling. Ordet upphandling betyder egentligen inköp och förekommer inom de flesta verksamheter.

När kommunen genomför upphandlingar omfattas vi bland annat av följande lagar:

 • Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
 • Lagen (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF)
 • Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK)

Syftet med upphandlingslagarna är att på bästa sätt använda offentliga medel genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden. Alla företag ska ges samma möjlighet att leverera till offentlig sektor.

Lagarna som styr offentlig upphandling bygger på fem grundläggande principer som har sin grund i EU-rätten. Tolkningar av bestämmelser i lagarna ska alltid göras utifrån dessa principer. Det är viktigt att dessa bedömningar görs från fall till fall och att utgångspunkten är syftet med upphandlingen.

 • Icke diskriminering
  Det är inte tillåtet att indirekt eller direkt diskriminera en leverantör, tex pga nationalitet.
 • Likabehandling
  Alla leverantörer ska få samma förutsättningar. Det innebär att alla leverantörer ska få all information samtidigt och samma tidsfrister ska gälla för alla som lämnar anbud.
 • Öppenhet
  En upphandling ska genomföras på ett öppet och förutsägbart sätt så att alla leverantörer ges samma möjlighet och förutsättningar. Det innebär till exempel att samtliga krav som ställs i en upphandling ska framgå av upphandlingsdokumentet.
 • Proportionalitet
  Alla krav som ställs i en upphandling ska vara i rimlig proportion och naturligt samband till det som upphandlas.
 • Ömsesidigt erkännande
  Alla intyg, certifikat mm som utfärdats av en behörig myndighet i ett medlemsland måste godtas av alla andra medlemsländer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-13
Publicerad:
2023-05-23