Gå till innehåll

Kommunala näringslivsstöd

Ekonomiska stöd utgår från mål i hållbarhetsplanerna. Inom kategorin ”Ekonomiskt stöd” finns stipendier, ekonomiskt stöd till idéburen sektor och till näringslivet. Ekonomiska stöd fattas i huvudsak av kommunstyrelsen.

Näringslivsstöd

Näringslivsstöd vänder sig till företag, föreningar och organisationer.

Gällivare kommuns kommunplan (fastställt årligen) och tillväxt och attraktivitetsavdelningens handlingsplan ligger till grund för prioriterade insatsområden.

Syfte med stödet

  • att uppmuntra till lokalt utvecklingsarbete som främjar utveckling, service, tillväxt och attraktivitet
  • att bidra till utveckling av verksamheter i form av marknadsföring, kompetens- och/eller, produktutveckling.

Vilka kan söka?

Företag, föreningar och organisationer (nedan nämnd som projektägaren) som vill bidra till att utveckla Gällivare som plats.

Vad får stödet används till?

Vid lämnande av stöd till projektägaren skall möjligheterna att erhålla regionalt stöd vara uttömda och om stöd har erhållits för en viss kostnad kan kommunen ej bevilja stöd till samma kostnad. Stöd utgår ej till redan genomförd åtgärd. Projektägaren ska ha verksamhet/säte i Gällivare kommun. Projektägaren ska ej ha betalningsanmärkningar och Gällivare kommun tar därför regelmässig kreditupplysning på de aktörer som ansöker om stöd. Projektägaren är skyldig att informera om stöd tidigare erhållits från Gällivare kommun.

Marknadsföring

Planerad marknadsföringsaktivitet ska bedömas vara marknadsutvecklande för projektägaren i fråga, insatsen ska bidra till allmännytta. (Stöd ges ej till marknadsföringskostnader som bedöms vara av karaktären "löpande utgifter" som t ex återkommande annonsering i lokala media).

Marknadsföringsinsatsen ska även innefatta marknadsföring av Gällivare i överenskommen omfattning.

Kostnader som bedöms vara stödgrundande är digital och analog marknadsföring

Kompetensutveckling

Den planerade kompetensutvecklingen ska kunna bedömas som utvecklande för aktören (d v s leda till nya kunder, nya marknader, ny försäljning, nya produkter e dyl). Stödet kan lämnas för kostnader avseende kursavgift, resa och logi.

Produktutveckling

Stöd kan lämnas till projekt som syftar till att utveckla en ny produkt. Stöd utgår i samband med prototyp-framtagning såsom inköp av komponenter, förbrukningsmaterial samt personalkostnader som är direkt kopplade till projektet.

Övriga Investeringar

Ärenden prövas efter att andra möjligheter till stöd för den aktuella insatsen ska vara uttömda t ex stöd via Länsstyrelsen eller andra stödformer.

Marknadsstöd

Marknadsstöd är ett stöd som utgår till aktiviteter, arrangemang och sponsring och som stärker attraktiviteten till platsen Gällivare

Gällivare kommuns kommunplan (fastställt årligen) och tillväxt och attraktivitetsavdelningens handlingsplan ligger till grund för prioriterade insatsområden.

Syfte med stödet

  • öka Gällivares attraktivitet och stolthet
  • att arrangemang ska bidra till positiva attityder i samhället.

Vilka kan söka?

Arrangemang/föreningar/organisationer som vill bidra till att öka Gällivares attraktivitet och bidra till ett ökat intresse för platsen.

Vad får stödet används till och vilka åtgärder prioriteras?

Stödet får användas till marknadsföring/marknadssamarbete/sponsring för arrangemang arrangerade med eller utan Gällivare kommun som medarrangör.

  • Rekommendationen ska bygga på att det aktuella arrangemanget har den kvalitet som kan förknippas med ett framgångsrikt Gällivare.
  • Marknadsföringsinsatserna ska samordnas i varje enskilt fall, och bygga på ett avtal eller dylikt, där marknadsföring av Gällivare ingår i överenskommen form.
  • Arrangemanget ska vara samordnat med det lokala näringslivet för att bidra till en ökad attraktivitet och omsättning

Hur mycket stöd kan man ansöka om?

Bedömnig görs utifrån följande bedömningskrav:

  • Projektets utvecklingspotential: Bedömning av projektets möjligheter att bidra till en långsiktigt hållbar ekonomisk och/eller social utveckling.
  • Motivering för projektnytta: Bedömning av projektets nytta inom det sökta insatsområdet.
  • Projektägarens ekonomiska kapacitet: Bedömning av projektägarens ekonomiska kapacitet, d v s vilka resurser projektägaren i övrigt förfogar över och som kan bidra till projektets genomförande.

Som mest kan man få beviljat 70% av den totala kostnaden man söker för.

När och hur kan man söka?

Ansökan om stöd inskickas på särskild blankett till Gällivare kommun, Tillväxt och attraktivitetsavdelningen. Ansökan kan göras löpande. Av blanketten framgår vilka uppgifter som behövs.

Beslut och handläggning

Tillväxt och attraktivitetsavdelningen bereder ansökningarna, vid behov i samråd med olika aktörer/funktioner. Tillväxt och attraktivitetsavdelningen beslutar om stöd på delegation och årlig rapportering sker till Kommunstyrelsen.

Redovisning och utbetalning

Utbetalning kan ske i förväg efter godkänd ansökan och beviljat stöd.

Senast två månader efter projektets/arrangemanget avslut ska det redovisas genom rapport och uppvisande av verifikationer. Beviljat stöd ska redovisas innan ny ansökan behandlas.

Blanketter för ansökan, rekvisition av beviljat stöd och rapportering finns tillgängliga på kommunens hemsida www.gallivare.se. Ansökan, rekvisition och rapport kan insändas per post till Gällivare kommun, Tillväxt och attraktivitetsavdelningen, Gällivare Kommun 982 81 GÄLLIVARE eller per mail post@gallivare.se

Om ett projekt som beviljats stöd inte har genomförts eller om redovisning och rapport inte lämnas ska stödmottagararen betala tillbaka stödet.

Eventuella förändringar av projekt som beviljats stöd ska ske i samråd med Tillväxt och attraktionsavdelningen. Om ett projekt har genomförts på ett sätt som avviker från de grunder på vilka stödet beviljats eller om ekonomisk redovisning ger anledning till mer allvarliga erinringar beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott om åtgärd.

Kontakta Tillväxt och attraktivitetsavdelningen:

E-post:
hanna.andersson@gallivare.se

Telefon:
0970–818 264

Besöksadress: Centralplan 4, 982 31 Gällivare

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-26
Publicerad:
2023-04-19