Gå till innehåll

Lantbruk

Lantbruket bidrar till många positiva effekter på miljön, till exempel öppna landskap och biologisk mångfald, och det ger oss även närproducerade livsmedel. Men det kan också medföra negativ miljöpåverkan.

En olämplig gödselhantering kan leda till läckage av näringsämnen som kan bidra till övergödning av sjöar, vattendrag och hav. Vid bristfällig hantering eller lagring av bekämpningsmedel kan rester av bekämpningsmedel riskera hamna i vattendrag eller i enskilda vattentäkter.

Miljöskydd på lantbruk

En del av kommunens verksamhet är att bedriva miljötillsyn. Det innebär att vi ser efter så att verksamheter följer miljölagstiftningen. Alla lantbruk kontrolleras därför regelbundet. Vid ett tillsynsbesök tittar vi bland annat på gödselhanteringen, att det finns tillräcklig lagringskapacitet, samt att gården har tillräckligt med mark att sprida gödseln på. Vi kontrollerar hantering och lagring av bekämpningsmedel och andra kemikalier, att eventuell sprututrustning och dieselcistern är godkänd, samt att verksamheten har en fungerande avfallshantering.

Alla miljöfarliga verksamheter betalar en avgift för tillsynen. Vissa verksamheter har en fast årlig avgift och andra mindre verksamheter debiteras per timme. Avgifterna är enligt gällande taxa som är fastställd av kommunfullmäktige i kommunen.

Om det vid inspektionen upptäcks brister kan miljö-, bygg-, och räddningsnämnden förelägga verksamhetsutövaren om att åtgärda dessa. Ett beslut om föreläggande kan ibland förenas med vite. Vissa överträdelser innebär även att du som verksamhetsutövare får betala en miljösanktionsavgift. Allvarligare överträdelser kan leda till en åtalsanmälan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-22
Publicerad:
2023-05-22