Gå till innehåll

Lantbruk

Lantbruket bidrar till många positiva effekter på miljön, till exempel öppna landskap och biologisk mångfald, och det ger oss även närproducerade livsmedel. Men det kan också medföra negativ miljöpåverkan.

Lantbruket bidrar till många positiva effekter på miljön, till exempel öppna landskap och biologisk mångfald, och det ger oss även närproducerade livsmedel. Men det kan också medföra negativ miljöpåverkan.

En olämplig gödselhantering kan leda till läckage av näringsämnen som kan bidra till övergödning av sjöar, vattendrag och hav. Vid bristfällig hantering eller lagring av bekämpningsmedel kan rester av bekämpningsmedel riskera hamna i vattendrag eller i enskilda vattentäkter.

Miljöskydd på lantbruk

En del av kommunens verksamhet är att bedriva miljötillsyn. Det innebär att vi ser efter så att verksamheter följer miljölagstiftningen. Alla lantbruk kontrolleras därför regelbundet. Vid ett tillsynsbesök tittar vi bland annat på gödselhanteringen, att det finns tillräcklig lagringskapacitet, samt att gården har tillräckligt med mark att sprida gödseln på. Vi kontrollerar hantering och lagring av bekämpningsmedel och andra kemikalier, att eventuell sprututrustning och dieselcistern är godkänd, samt att verksamheten har en fungerande avfallshantering.

Alla miljöfarliga verksamheter betalar en avgift för tillsynen. Vissa verksamheter har en fast årlig avgift och andra mindre verksamheter debiteras per timme. Avgifterna är enligt gällande taxa som är fastställd av kommunfullmäktige i kommunen.

Om det vid inspektionen upptäcks brister kan miljö-, bygg-, och räddningsnämnden förelägga verksamhetsutövaren om att åtgärda dessa. Ett beslut om föreläggande kan ibland förenas med vite. Vissa överträdelser innebär även att du som verksamhetsutövare får betala en miljösanktionsavgift. Allvarligare överträdelser kan leda till en åtalsanmälan.

Måste jag anmäla mitt lantbruk?

Antalet djurenheter i ditt lantbruk avgör om du behöver anmäla din verksamhet eller ansöka om tillstånd.

Har du färre än 100 djurenheter, till exempel en mindre hästgård, räknas ditt lantbruk som en u-verksamhet. U-verksamheter omfattas inte av anmälningsplikt och du behöver inte söka tillstånd för ditt lantbruk. Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen kan dock ändå kräva åtgärder eller utredningar eftersom mindre lantbruk fortfarande omfattas av tillsyn enligt miljöbalken.

I Gällivare är lantbruk ovanligt och på grund av detta är blanketter för anmälan inget vi prioriterat att tillhandahålla via hemsidan. Kontakta gärna oss på miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen här om du har frågor gällande lantbruk.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-12
Publicerad:
2023-05-22