Gå till innehåll

Husdjur

Hundar och katter är våra vanligaste husdjur.

Som djurägare berörs man av flera olika bestämmelser. Några av dem är lagen om tillsyn över hundar och katter som hanteras av polismyndigheten, djurskyddlagen där länsstyrelsen har tillsynsansvar och miljöbalken där kommunen är tillsynsmyndighet då olägenheter för människors hälsa kan uppkomma.

Tillstånd från kommunen krävs om man ska hålla ...

  • nötkreatur, häst, får, ren, svin, get
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm

... inom de områden detaljplan finns eller områden som omfattas av områdesbestämmelser. Ansökan skickas till miljö-, byg-, och räddningsförvaltningen som hanterar frågan.

Vid prövning av tillstånd handlar det ofta om avvägningar mellan att ha djuret och de störningar som djuret kan ge upphov till, exempelvis ljud och lukt. Galglada tuppar är ett bra exempel på när grannar kan störas av djurhållningen.

Undantag för höns

Tillstånd krävs inte för hållning av höns om

  • flockens antal understiger 12 st totalt,
  • Antal tuppar är 1.

Djuren får inte vistas utomhus mellan 22-07, daglig gödselhantering ska ske och
kommunicering med grannarna bör ske innan anskaffning av djuren.

Som djurägare bär man ett stort ansvar för sina husdjurhund och hur de påverkar omgivningen.

Hund

Hundens inverkan på omgivningen

Många hundar stör inte någon men ibland kan hundhållningen medföra negativa effekter för grannar och andra människor i hundens omgivning. Det handlar ofta om skall där grannar blir störda och att föroreningar i form av hundbajs inte plockas upp.

Tänk därför på att inte…

  • Lämna hunden ensam utan tillsyn i hundrastgård utomhus
    inom tätbebyggt område.
  • Lämna hunden ensam hemma i flerbostadshus.

Hundägaren är också ansvarig för att hunden inte orsakar olägenhet på platser där allmänheten rör sig. Det är därför viktigt att alltid plocka upp bajs efter hunden när man rastar den utmed trottoarer, gångstigar och andra grönytor. Information om hundlatriner i kommunen hittas här. Man bör också undvika att hunden kissar vid brevlådor, soptunnor och infarter då det kan störa andra människor.

Om man störs av hundar

Störs du av hundar där du bor, kontakta först och främst ägaren till hunden. Om problemen fortsätter, kontakta din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten redogör oftast skyldigheter för djurägare. Om det inte hjälper kan man anmäla störningen till miljökontoret.

Katt

Kattens inverkan på omgivningen

Katter gör gärna sina behov i till exempel sandlådor och rabatter. Man bör därför fundera över om man bor så till att man kan släppa ut katten utan att den ställer till obehag för grannar. Ägaren till katten ansvarar för skador den kan ställa till med. Genom att kastrera katten kan man minska risken för revirmarkering och lukt från urin samt oönskade kattungar.

Om man störs av katter

Störs du av katter där du bor, kontakta först och främst ägaren till katten. Om problemen fortsätter, kontakta din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten redogör oftast skyldigheter för djurägare.

Kommunens roll

Miljö- bygg- och räddningsförvaltningens uppdrag är bland annat att utreda, med lagar i miljöbalken som stöd, om det finns olägenhet för människors hälsa. Lösspringande tamkatter anses enligt miljöbalken som en ringa störning.

Du måste ha tillstånd för att ha ormar i din bostad om du befinner dig inom detaljplanerat område eller ett område som har områdesbestämmelser.

Tillståndet är till för att förhindra olycksfall och för att motverka den oro som många människor känner för ormar. Därför ställer kommunen säkerhetskrav även för icke giftiga ormar.

Du som ormägare får inte orsaka att personer som ska ingripa i olyckssituationer eller utföra fastighetsservice utan förvarning råkar på din orm.

Giftormar får bara vistas i särskilda låsta utrymmen i din bostad. Dessutom måste fönster, golvbrunnar, ventilationsöppningar och liknande förses med säkerhetsnät eller motsvarande för att hindra ormarna från att rymma.

Kommunens tillstånd ska finnas synligt vid terrariet och innehålla uppgifter om vilken sorts orm det är, vilken behandling som är aktuell ifall ormen skulle bita, om serum behövs och var det finns.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-14
Publicerad:
2023-05-22