Gå till innehåll

Elda utomhus

Vedeldning

Vid eldning i braskaminer och vedpannor är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Detta beror bland annat på att husen ligger tätt och att man eldar på fel sätt. I vissa fall beror det på att man eldar med sopor, spånskivor, målat eller impregnerat virke vilket är förbjudet. Vedeldning i tätbebyggda småhusområden kan ge upphov till problem i form av luftvägsirritationer, dåligt lukt, sot och nedsmutsning. Rökgaserna innehåller flera hälsoskadliga ämnen, bland annat formaldehyd som är illaluktande och irriterande för ögon och luftvägar.

Olägenhet

Om olägenheter uppstår för närboende på grund av utsläpp från vedeldning kan miljö- bygg- och räddningsnämnden meddela eldningsförbud. Detta oavsett om eldningsanordningen är miljö- och brandskyddsgodkänd eller om miljö- bygg- och räddningsnämnden tidigare godkänt installationen. Att installera en kamin och sedan få eldningsförbud innebär att utlägg som gjorts för bygglovsansökan/bygganmälan, inköp och installation varit bortkastade.

Tänk på detta!

Öppna spisar, braskaminer och liknande är inte basuppvärmningskällor och bör endast användas för så kallad trivseleldning. Trivseleldning innebär att kontinuerlig eldning inte sker hela dagen eller dagligen. Kombipannor är inte avsedda att eldas med ved. Det är direkt olämpligt att elda med ved i en gammal kombinationspanna. Förbränningen är dålig och verkningsgraden lägre än i pannor som är avsedda för enbart ved.

Elda med ved

Om du ska elda med ved ska den vara torr och helst av lövträd. Torr ved innebär att den minst lagrats/torkats i ett år. Fuktig ved ger dåligt värmeutbyte och stora utsläpp av luftföroreningar. Elda effektivt och miljövänligt. Det är bättre att elda sällan och rejält än att småelda.

Har du olägenheter av grannens vedeldning, ska du i första hand påtala detta för grannen. Gör grannen inget åt problemet med olägenheterna, kan du vända dig till miljö- bygg- och räddningsförvaltingen för att anmäla olägenheten.

Elda inte avfall

Det är inte tillåtet att elda avfall, varken i tunna, kamin eller i en hög på marken. Du får alltså inte elda målade brädor, gummidäck, möbler, plastförpackningar etc.

Den låga förbränningstemperaturen och bristen på rening av rökgaserna gör att det bildas stora mängder farliga ämnen. Förutom sot och rök, som syns, bildas hundratals ämnen som inte syns.

Det kan exempelvis bildas dioxiner, som är extremt giftiga och skapar miljöproblem redan vid mycket små mängder.

Exponering av skadliga ämnen

Många ämnen med kända hälsoskadliga effekter frigörs eller bildas vid förbränning av organiskt material. Människan kan exponeras på olika sätt:

  • Genom inandning av rök
  • Genom föda eller dricksvatten
  • Barn kan via smutsiga fingrar få i sig dessa ämnen direkt

När man bränner material utsätter man sig själv och andra personer i sin omgivning för risker. När man eldat kan det finnas kvar föroreningar i marken. Man får även en aska som innehåller farliga ämnen som till exempel kadmium och kvicksilver. Ämnena kan påverka mark och vatten, vilket ger risker för till exempel dem som tar dricksvatten ur egen brunn och för dem som odlar grönsaker i trädgården. Det kan även påverka närliggande vattendrag.

Man kan dömas för miljöbrott om någon med uppsåt eller av oaktsamhet förvarar eller bortskaffar avfall eller annat ämne på ett sätt som kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse eller som kan medföra någon annan betydande olägenhet i miljön.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-13
Publicerad:
2023-05-22