Gå till innehåll

Vedeldning

Vid eldning i braskaminer och vedpannor är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Detta beror bland annat på att husen ligger tätt och att man eldar på fel sätt. I vissa fall beror det på att man eldar med sopor, spånskivor, målat eller impregnerat virke vilket är förbjudet. Vedeldning i tätbebyggda småhusområden kan ge upphov till problem i form av luftvägsirritationer, dåligt lukt, sot och nedsmutsning. Rökgaserna innehåller flera hälsoskadliga ämnen, bland annat formaldehyd som är illaluktande och irriterande för ögon och luftvägar.

Olägenhet

Om olägenheter uppstår för närboende på grund av utsläpp från vedeldning kan miljö- bygg- och räddningsnämnden meddela eldningsförbud. Detta oavsett om eldningsanordningen är miljö- och brandskyddsgodkänd eller om miljö- bygg- och räddningsnämnden tidigare godkänt installationen. Att installera en kamin och sedan få eldningsförbud innebär att utlägg som gjorts för bygglovsansökan/bygganmälan, inköp och installation varit bortkastade.

Tänk på detta!
Öppna spisar, braskaminer och liknande är inte basuppvärmningskällor och bör endast användas för så kallad trivseleldning. Trivseleldning innebär att kontinuerlig eldning inte sker hela dagen eller dagligen. Kombipannor är inte avsedda att eldas med ved. Det är direkt olämpligt att elda med ved i en gammal kombinationspanna. Förbränningen är dålig och verkningsgraden lägre än i pannor som är avsedda för enbart ved.

Elda med ved
Om du ska elda med ved ska den vara torr och helst av lövträd. Torr ved innebär att den minst lagrats/torkats i ett år. Fuktig ved ger dåligt värmeutbyte och stora utsläpp av luftföroreningar. Elda effektivt och miljövänligt. Det är bättre att elda sällan och rejält än att småelda.

Har du olägenheter av grannens vedeldning, ska du i första hand påtala detta för grannen. Gör grannen inget åt problemet med olägenheterna, kan du vända dig till miljö- bygg- och räddningsförvaltingen för att anmäla olägenheten.

Några råd till dig som eldar med ved

Vedeldning är i grunden en miljömässigt bra energiform då det
är en förnyelsebar energikälla i motsats till olja, kol och
naturgas.
- Men vedeldning kan ge upphov till astmatiska besvär och
obehag för närboende på grund av röken som bland annat
innehåller tjära, sot och stoft.

Använd torr ved!
Torr ved brinner bättre och ger därför ett högre energitillskott än
fuktigare ved som dessutom ger upphov till mer föroreningar i
röken.

Lufttillförsel
Se till att nog mycket luft tillförs för att få ordentlig fart på elden.
Det är vid pyreldning som de största utsläppen av sot, stoft och
tjära bildas. Pyreldning ökar risken för sotbrand. Håll tilluftsspjäll
och rökgasspjäll öppna.

Skaffa ackumulatortank
En ackumulatortank gör att man kan utnyttja sin panna fullt ut då
man har möjlighet att lagra värmen och man slipper elda "hela
dagen" för att hålla värmen uppe och dessutom kan man elda
för fullt, utan att riskera att varmvattnet i pannan börjar koka. Vid
eldning med helt öppna spjäll blir utsläppen som minst.

Hur eldar du nu?
Gå och titta på din rök. Vit rök eller under varma dagar som ett
"värmedaller" ovanför skorstenen är ett bra betyg. Gul rök visar
på att den innehåller en hel del tjära. Svart rök är inte bra, det
visar på ofullständig förbränning. Hör med skorstensfejaren vid
nästa besök om han har några tips. En ljusgrå "flyktig" aska
visar att du har eldat rätt. Att elda avfall i en villa är förbjudet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-15
Publicerad:
2023-05-22