Gå till innehåll

Snöskottning och sandning

När snön faller är det kommunens ansvar att snöröja och halkbekämpa de kommunala vägarna. Som medtrafikant och fastighetsägare kan du hjälpa till att skapa säkra vägar och en god snöröjning.

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning för trafiksäkerhetens och framkomlighetens skull. Vår ambition är att få så god standard som möjligt och till vår hjälp har vi bra utrustning och duktig personal, samt ett antal entreprenörer.

Snöröjningen sker, med hänsyn till boende, inte mellan klockan 22.00-03.00.

Halkbekämpning på vägar samt gång- och cykelvägar utförs när behov finns.

Information vid kraftigt snöfall

När det snöar kraftigt har vi alla resurser ute för att få bort snön. Du som medborgare kan underlätta vårt arbete genom att avvakta ett par timmar extra innan du gör din felanmälan, så att de som utför snöröjningen hinner få en chans att avsluta arbetet.

Om problemet kvarstår eller vid akuta ärenden är du välkommen att kontakta vår felanmälan.

Felanmälan

Du som fastighetsägare har ett viktigt ansvar

  • Som fastighetsägare ansvarar du själv för att din infart öppnas efter plogning/snöröjning. Om du inte vill eller kan göra det själv kan du anlita ett företag/entreprenör för uppdraget.
  • Den snö som du tar bort från din tomt ska förvaras på egen tomt eller transporteras bort till Kavahedens snöupplag. Detta gäller även vid beställd infartsöppning. Tänk på att om du som fastighetsägare skottar ut snö på gatan orsakar du problem för grannar, fotgängare och andra trafikanter.
  • Otillåten snödumpning orsakar stora problem och försämrad trafiksäkerhet samt medför ökade kostnader för kommunen.
  • Se till att brevlådor och avfallskärl är placerade på tomtgräns. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att dessa är tillgängliga.
  • Märk upp staket, buskar eller annat skyddsvärt som maskinförarna inte kan se då snödjupet ökar.

Du som fordonsägare bör tänka på

  • Respektera de regler som finns för parkering av fordon.
  • För att snöröjningen ska ha en möjlighet att fungera inom villaområdena krävs det att inte står bilar, släpvagnar, båtar, husvagnar med mera på vägarna. Parkera därför inom tomtgräns.

Hur går det till vid snöröjning?

Snöröjning startar inte automatiskt när det börjar snöa, utan beror på olika startkriterier. Hänsyn tas till mängden nederbörd, prognoser, vind, temperatur och tidpunkt på dygnet. Vid långvariga och ymniga snöfall krävs mer resurser och störning kan uppstå.

Dagarna efter snöröjning följer flera dagar av städning av gaturummet med bortforsling av snö, siktröjning i korsningar och halkbekämpning då behov finns.

Den kommunala snöröjningsorganisationen med egna anställda och våra entreprenörer har en hög ambitionsnivå och vi kommer att göra vårt yttersta för ett så gott resultat som möjligt. Vi hoppas samtidigt på förståelse då störningar uppstår.

Information om skador

Plogskador
Kommunen skiljer på skador som orsakas genom snötryck och skador som orsakas genom påkörning.

Snötryck uppstår till exempel när en plog flyttar snö från vägen till sidan av vägen. Staket, brevlådor och annan egendom som är placerad nära allmän väg måste vara dimensionerad för att hålla för detta snötryck. Vi ersätter inte skador som är orsakade av snötryck från vanlig plogning.

Vid skador orsakade av påkörning utgår i regel ersättning, om inte omständigheterna visar att kommunen/entreprenören varit så försiktig som det är rimligt att kräva.

Vid den juridiska bedömningen tas även hänsyn till var skadat föremål är placerat. Om en brevlåda eller staket, som blir skadat, är placerad nära vägen minskar möjligheten att få ersättning för skadan.

Begäran om skadestånd
Anmälan om skadestånd för skador på staket, brevlådor, häckar eller annan egendom sker genom en skrivelse till Gällivare kommun via e-post.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-26
Publicerad:
2024-01-24