Gå till innehåll

Enskilda vägar

De enskilda vägarna är ett viktigt komplement till de allmänna vägarna för framkomlighet och tillgänglighet i hela landet och utgör den största delen av Sveriges vägnät. De väghållare som har ansvar för enskilda vägar är ofta en organisation, till exempel vägförening, samfällighetsförening eller vägsamfällighet och i vissa enstaka fall en enskild markägare.

Väghållning handlar om byggande och drift av väg. Beroende på vilken typ av väg det är finns det olika väghållare som ansvarar för vägen och flera lagstiftningar som reglerar byggande och drift. I länsstyrelsernas kungörelse om vägar framgår vilka vägar som ingår i det allmänna vägnätet. Vid väghållning ska tillbörlig hänsyn tas till enskilda intressen och till allmänna intressen, såsom trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och kulturmiljö. Enskilda vägar bör ha ansvar för vägar på landsbygd med främst nytta för fastighetsägare i deras närhet.

Inom tätorter med detaljplan finns gator som utgör allmän plats. Här ansvarar normalt kommunen för väghållningen. Enskild väg är väg som inte är allmän eller gata. Väghållare för enskilda vägar är de fastigheter som har nytta av vägarna. För förvaltningen av dessa svarar ofta någon form av organisation, samfällighetsförening eller delägarförvaltning, som omfattar berörda fastighetsägare. Delar av det enskilda vägnätet kan under vissa villkor få bidrag till väghållningen från stat och/eller kommun.

Förutsättningarna för förändring av en allmän väg till enskild och av en enskild väg till allmän regleras i 21 och 25 § väglagen (1971:948).Laggrunden för väghållning regleras i huvudsak i följande tre lagar

 • Väghållning av allmänna vägar, enligt Väglagen 1971:948
 • Gatuhållning, enligt Plan- och bygglagen 2010:900
 • Väghållning av enskilda vägar, enligt Anläggnings lagen 1973:1149.

Bidrag till väghållningen från stat och/eller kommun

I Gällivare Kommun går det att söka bidrag för enskilda vägar, bidraget finns för både så kallade utfartsvägar (100 - 1000 m) och statsbidragsvägar (>1000 m).

Det kommunala bidraget är såväl en följd av som ett komplement till det statliga systemet. Då det statliga bidraget kräver att vägen är över 1000 meter lång, är det vanligt att enskilda vägar inom tätorter inte är berättigade.

Kommunalt bidrag utgår för vinter- och sommarunderhåll för vägar. Till underhåll av väg räknas barmarksunderhåll, vinterväghållning, mindre förbättringsarbeten och förnyelse av beläggning.

Kommunen betalar självmant ut bidrag och kommunens bidrag baseras på hur stort belopp Trafikverket betalt ut. Då det statliga bidraget kräver att vägen är över 1000 meter lång, är det vanligt att enskilda vägar inom tätorter inte är berättigade.

För att vara berättigad till statligt bidrag ska vägen

 • inte vara av obetydlig längd
 • tillgodose kommunikationsbehov enligt Vägverkets föreskrifter
 • vara ändamålsenlig med hänsyn till nyttan
 • ha skäliga väghållningskostnader med hänsyn till nyttan
 • ha väghållningen ordnad i någon form av organisation eller genom överenskommelse som godkänts av Vägverkets region.

För mer ingående information om statliga bidragssystemet se till Vägverkets publikation "Statsbidrag till enskild väghållning Länk till annan webbplats." (Vägverket 2001:36).

Ansökan för bidrag till enskilda statsbidragsvägar

E-tjänsten är öppen från den 1 september till den 31 oktober varje år.

Sista ansökningsdag för bidrag till enskilda vägar är 31 oktober. Ansökan som inkommer för sent behandlas inte. Handläggning och utbetalning av bidrag sker tidigast under mars året efter.

Notera att

 • Ny ansökan ska skickas in varje år
 • Om statsbidrag erhålls, vänligen ange det tillsammans med vägnumret.
 • Vid bidragsgivning till vägföreningar och vägsamfälligheter för byggnadsföretag skall kommunen få insyn i föreningarnas verksamhet. Detta skall ske på så sätt att föreningarna till kommunen inlämnar kopior av protokoll från förenings- och styrelsesammanträden. Därjämte bör bokslut och revisionsberättelser överlämnas till kommunen.
 • Om du inte har anmält något konto får du ingen automatisk utbetalning. Vill du ha pengarna utbetalda så hör du av dig till oss.
 • Bidrag kan ej beviljas retroaktivt. Detta innebär att första bidragsutbetalning tidigast sker året efter att ni beviljats bidrag.

Hantering av personuppgifter:

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.

Här hittar du information om hur Gällivare kommun hanterar personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Länk till annan webbplats.

Det kommunala bidraget är såväl en följd av som ett komplement till det statliga systemet. Då det statliga bidraget kräver att vägen är över 1000 meter lång, är det vanligt att enskilda vägar inom tätorter inte är berättigade.

Kommunalt bidrag utgår för vinter- och sommarunderhåll för vägar. Till underhåll av väg räknas barmarksunderhåll, vinterväghållning, mindre förbättringsarbeten och förnyelse av beläggning.

Bestämmelser utfartsbidrag enskilda vägar

 • Bidrag utgår för vägar med en längd av minst 100 och max 1000 m. Vägarna får normalt inget statligt bidrag.
 • Väglängden skall mätas från entré till vägkant, där anslutning sker till allmän eller annan väg. För väglängd överstigande 1000 m kan bidrag normalt ej utgå.
 • För väglängd överstigande 1000 m kan bidrag normalt ej utgå.
  Minst en intressent skall vara boende vid vägen året om.
 • För att bidrag skall utgå måste vägen underhållas på sådant sätt att trafik med bil kan ske hela året.
 • Beräkningen sker efter jämna 5-meters intervaller samt indexregleras varje år. Indexreglering sker efter samma normer som Vägverket tillämpar för enskilda vägar. Bidragsåret räknas från 1.1--31.12
 • Bidraget betalas årsvis i efterskott.
 • Vid bidragsgivning till vägföreningar och vägsamfälligheter för byggnadsföretag skall kommunen få insyn i föreningarnas verksamhet. Detta skall ske på så sätt att föreningarna till kommunen inlämnar kopior av protokoll från förenings- och styrelsesammanträden. Därjämte bör bokslut och revisionsberättelser överlämnas till kommunen

Ansökan för bidrag till enskilda utfartvägar

E-tjänsten är öppen från den 1 september till den 31 oktober varje år.

Sista ansökningsdag för bidrag till enskilda vägar är 31 oktober. Ansökan som inkommer för sent behandlas inte. Handläggning och utbetalning av bidrag sker tidigast under mars året efter.

Notera att

 • Ny ansökan ska skickas in varje år.
 • Om du inte har anmält något konto får du ingen automatisk utbetalning. Vill du ha pengarna utbetalda så hör du av dig till oss.
 • Ansökan ska innehålla karta som påvisar avseddvägsträcka, fullständiga personuppgifter samt adress till den längst bort boende.
 • Vägförening som ansöker om bidrag ska dessutom bilägga föreningens stadgar samt senaste årsmötesprotokoll.
 • Bidrag kan ej beviljas retroaktivt. Detta innebär att första bidragsutbetalning tidigast sker året efter att ni beviljats bidrag.

Hantering av personuppgifter:

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.

Här hittar du information om hur Gällivare kommun hanterar personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-26
Publicerad:
2024-02-26