Gå till innehåll

Parker och grönområden

Grön växtlighet

I Gällivare finns gott om vild och vacker natur runt knuten, men här finns även park- och utomhusmiljöer för dig som vill besöka lite mer tillrättalagda grönytor.

I parkdriftens uppdrag ingår ansvar för kommunens parker, tätortsnära naturmark, samt skötsel av isbanor och skidspår. Ett viktigt syfte med vår verksamhet är att tillgodose allmänhetens och medborgarnas krav på välskötta park- och utomhusmiljöer. I parkskötseln ingår skötsel och vård av grönytor, renhållning, underhåll av lekparker, ljushuggning av tätortsnära skog och kommunens rastplatser vid Dokkas och Skrövbron samt längs Vägen Västerut.

Parkenheten ansvarar också för juldekoration och julgranar.

Gräsklippning

Parkdriften ansvarar för gräsklippningen på kommunal mark, som inte är tomt- eller kvartersmark. Gräsytorna delas in i tre klasser med skilda typer av skötsel.
Typ 1 är den vanligaste ofta klippta gräsytan. Den klipper vi ungefär 1 gång per vecka med gräsklippare. Klippningen utförs under hela säsongen från att gräset börjar växa i mitten av juni till slutet av augusti.
Typ 2 är de ytor som inte används och där vi släpper upp gräset till högvuxen gräsyta, exempelvis grönytor inom bostadsområden. Dessa klipper vi tre till fyra gånger per år.
Typ 3 är de ytor som klipps med slaghack en gång per år, exempelvis ängsytor, anslutning gång- och cykelvägsområden samt obebyggda tomter.

Trädfällning

Kommunen avverkar och gallrar årligen tätortsnära skog inom planlagd kommunal mark. Ansökan om borttagning av träd för ljushuggning eller på grund av olägenhet kan lämnas in till skogsförvaltningen under hela året. Beslut om åtgärd fattas efter handläggning och platsbesök. För att ansöka om att få träd fällt använder du vårt system för felanmälan via länken nedan.

Vi utför inte trädfällning eller andra åtgärder på privat mark. För sådana åtgärder hänvisar vi till företag som utför denna typ av arbeten. Tänk på att trädfällning ibland kräver marklov. Är du osäker kontakta miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-29
Publicerad:
2024-01-29