Gå till innehåll

Parkering för rörelsehindrade

Ingress

Du som är bokförd i Gällivare och har en funktionsnedsättning som gör att du har betydande svårigheter att gå kan få ett särskilt parkeringstillstånd. Med tillståndet kan du parkera på de parkeringsplatser som är reserverade för personer med funktionsnedsättning.

Du kan ansöka som förare (Du själv kör fordonet) eller som passagerare (Någon annan kör fordonet du åker med). PRH-tillståndet är personligt och följer den som kortet är utfärdat till. Parkeringstillståndet är kostnadsfritt. handläggningstiden är ca 4 veckor.

Tillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i Sverige.

Tillståndet gäller också i de flesta länder i Europa. Hur ditt tillstånd gäller måste du kontrollera med den stad eller det land du tänker besöka.

De grundläggande reglerna för parkeringstillstånd för rörelsehindrade och tillståndsgivningen regleras i Trafikförordningen (TRF 1998:1276) 13 kap 8§, respektive transportstyrelsens bestämmelser (TSF 2009:73 ändrad genom TSF 2016:19).

13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276) Länk till annan webbplats.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73) Länk till annan webbplats.

Det kostar ingenting att ansöka om tillståndet och det hanteras av teknikavdelningen på Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen.

För att få parkeringstillstånd behöver du följande med din ansökan.

•Kopia av ditt körkort (ansökan som förare)

•Ett välliknande foto av den sökande

•Namnteckning

•Läkarintyg


Både ansökningsblankett och läkarintyg kan lämnas till kommun växeln alternativt skickas till:


Gällivare Kommun

Samhällsbyggnads- och Teknikförvaltning
Tingshusgatan 8-10
982 81 Gällivare

Märk kuvertet med ”Parkeringstillstånd”.

Du kan bara ansöka som förare eller passagerare. Du kan alltså inte ansöka både som förare och passagerare.

Den genomsnittliga handläggningstiden är ca 4 veckor fr.om. att ansökan inkommit till Servicecenter.

Under semesterperioden kan handläggningstiden bli längre.

Ladda ner och skriv ut ansökningsblanketten parkeringstillstånd tillsammans med läkarintygblanketten för rörelsehindrad här. Länk till annan webbplats.

Hantering av personuppgifter:

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.

Här hittar du information om hur Gällivare kommun hanterar personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Länk till annan webbplats.

 • En person som har betydande svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats kan beviljas tillstånd.

 • För en rörelsehindrad person, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara om passageraren är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utan för fordonet. I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.

 • En person med psykiska problem, till exempel fobier, kan få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar förflyttningsförmågan. Intyg ska utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri.

 • Även i vissa andra fall kan specialistutlåtande eller gångtest krävas.

 • Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är inte en social förmån.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas:

 • En blind person som inte har något rörelsehinder kan normalt inte får tillstånd.

 • Svårigheter att bära är inte ensamt tillräckligt för tillstånd.

 • Mag- och tarmproblem anses inte vara tillräckligt skäl för tillstånd till exempel kan det vara tarminfektion eller inkontinens som medför akuta toalettbesök.

 • Enbart behov av att parkera på bred plats, till exempel på grund av svårigheter att kliva i och ut ur bilen berättigar inte till parkeringstillstånd.

 • Tillståndet är inte avsett för kortvariga besvär av rörelsehinder.

 • I detta sammanhang avser rörelsehinder alltid bedömning av gångsträckan med bästa möjliga hjälpmedel inklusive vilopauser.

Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, dock i längst 5 år. Parkeringstillståndet gäller i hela landet och ger dig

 • rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar,
 • rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar,
 • rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats skall iakttas, samt
 • rätt att parkera under högst tre timmar på gågata.

När ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade används ska tillståndet placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån.

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera på en plats som föreskrivits vara avsedd för ett visst ändamål eller fordonsslag.

Parkeringstillståndet är personligt
Tillståndet är personligt och kan användas i olika bilar.

Förare
Som förare får du bara använda tillståndet när du själv kör bilen.

Passagerare
Om du fått ett parkeringstillstånd som passagerare får det bara användas när du själv är med i bilen vid parkering.

Parkeringstillståndet får inte lånas ut
Du får inte låna ut ditt tillstånd till någon annan, detta är missbruk. Vid upprepat missbruk spärrar och återkallar vi tillståndet.

Parkeringstillståndet ska vara synligt
Placera tillståndet i bilens främre del med giltighetstid och serienummer uppåt så att det är väl synligt och läsbart i sin helhet utifrån. Du får inte använda en kopia på tillståndet när du parkerar.

Upphört tillstånd
Tillstånd som upphört att gälla ska återlämnas till kommunen.

Återkallelse av tillståndet
Ett parkeringstillstånd som inte används på ett korrekt sätt kan återkallas. I vissa fall kan även fordonet flyttas.

Om du inte är nöjd med beslutet du får kan du överklaga det. Det måste du göra inom tre veckor efter att du fått beslutet. I din överklagan ska du skriva:

•vilket beslut du överklagar (du kan också bifoga en kopia av beslutet)

•hur du vill ändra beslutet

•ditt namn, personnummer, bostadsadress och telefonnummer.

Gällivare Kommun
Samhällsbyggnads- och Teknikförvaltning
Tingshusgatan 8-10
982 81 Gällivare

Märk kuvertet med ”Parkeringstillstånd”.

När din överklagan kommit in

Om din överklagan har kommit in i rätt tid tar vi upp ditt ärende igen. Om vi väljer att inte ändra beslutet skickar vi det vidare till Länsstyrelsen som bedömer om beslutet ska ändras.

Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen. Enligt 6 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor får Transportstyrelsens beslut inte överklagas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-03-02
Publicerad:
2023-03-02