Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 20 dec 2023

Stabilare läge på Mariaskolan

Mariaskolan

Under hösten har arbetsmiljön i vissa klasser på Mariaskolan tyvärr präglats av låg trygghet och studiero. Nu är läget betydligt mer stabilt och vi kan se att skolledningen och lärarna tillsammans med vårdnadshavare har lyckats börja vända trenden till en åter fungerande skolmiljö.

Utmaningarna under hösten har bestått i att hitta behöriga lärare till alla klasser och korttidsvikarier när medarbetare varit sjukskrivna. 70% av lärarkåren är behörig men i ämnen som musik, slöjd och idrott har det varit svårt att tillsätta behöriga lärare.

De insatser som satts in under senhösten och som vi nu har börjat se önskad effekt av:

 • Förstärkt skolledning under december med hjälp av förvaltningens kvalitetsutvecklare Alexander Nilsson som efter årsskiftet fortsätter på skolan som tillförordnad biträdande rektor på heltid.
 • Rekrytering av ny tillförordnad rektor Ellinor Haglander. Både Elinor och Alexander har arbetat som skolledare på skolan tidigare och känner till historiken och personalen. Det blir en stabil ledning som har förutsättningar att tillsammans leda verksamheten fram till den 31 juli 2024.
 • Samverkan med hemmen genom föräldramöten på skolan.
 • Förstärkt veckoinformation till hemmen om studieron i respektive klass.
 • Förstärkt information till hemmen via rektorsbrev om hur det övergripande läget på skolan är, vilka insatser som pågår och vad som planeras framöver.
 • Förstärkt stöd via Centralt elevhälsoteam i form av skolpsykolog och kurator som bistår lärare med enskilda elevers behov.

Planen framåt:

 • Tät uppföljning från skolchef för att säkerställa att kvaliteten är fortsatt god och stabil under vårterminen.
 • Rekrytering av förstelärare till årskurs 6. Detta är en stor utmaning då tjänsten varit utlyst under hösten utan kvalificerade sökanden. Om det inte går att hitta en förstelärare eller en lärarvikarie till terminsstarten i januari kan barn- och utbildningsnämnden tvingas fatta beslut om att dela klassen. Det pågår dialog med vårdnadshavare som också har möjlighet att ansöka om skolbyte innan ett eventuellt beslut fattas.
 • Uppstart av ett skolsocialt team till hösten 2024. Samverkan mellan skola och hem ska genom ett sådant arbetssätt kunna förstärkas ytterligare.
 • Rekrytering av tio hälsopedagoger till kommunens barn- och utbildningsverksamheter för att förstärka det hälsofrämjande arbetet i skola och förskola.
 • Uppskattad satsning på betalda deltidsstudier till de som vill läsa till lärare. Många av de anställda olegitimerade pedagogerna är redan i utbildning, vilket ger hopp inför framtiden.
 • Fortsatt satsning på klassmentorer på låg- och mellanstadiet för att skapa trygghet och studiero i klassrummen samtidigt som läraren får avlastning.

Jag vill avsluta denna information med att tacka alla inblandade för era ansträngningar i den uppkomna situationen. Vårdnadshavarna är en oerhört fin resurs som leder till snabb framgång när vi arbetar tillsammans.

Ny information om utvecklingen kommer när sådan finns.

Vänliga hälsningar,
Ulrika Forsström
Skolchef/Förvaltningschef barn och utbildning
Gällivare kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-12-20
Publicerad:
2023-12-20