Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 12 dec 2019

Aktuella byggprojekt

friidrottshal

Bygget av en friidrottshall och Hedskolans nya gymnastiksal pågår. Foto: Daniel Olausson/Follow the Light

Det är ett stort antal byggprojekt på gång i Gällivare just nu. Bland annat pågår bygget av en ny friidrottshall som även kommer att inrymma Hedskolans nya gymnastiksal.

Friidrottshall och bostäder intill Hedskolan. YIT Sverige AB bygger Friidrottshallen på totalentreprenad med byggstart i maj 2019. Under hösten har mark- och grundläggningsarbeten samt stommontage pågått och nu pågår tak och fasadmontage. Hallens utformning ska hålla junior-SM nivå med plats för Hedskolans nya gymnastiksal med invigning hösten 2020. Det planeras även för ca 90 bostäder i området.

Anläggningsentreprenad pågår för bostadsområde på Repisvaara södra etapp 2. Området består av 88 st småhustomter. Anläggningstid mellan våren 2018 fram till hösten 2019. Under 2018 färdigställdes 32 tomter, resterande 56 tomter färdigställs till hösten 2019. Vissa säsongsarbeten kommer att utföras under barmarkssäsongen 2020.

Repisvaara gång- och cykelväg etapp 2. Anläggningsarbeten med den belysta gång- och cykelvägen med intilliggande skidspår för sträckan Repisvaara Södra-Hellnerstadion är nu klar och kan användas av allmänheten, ström till belysningen är beställd. Asfaltering återstår som sker under barmarkssäsongen 2020.

Det planeras för ett nytt vård- och omsorgsboende på nordvästra Repisvaara. Förstudie pågår och byggnation planeras pågå under 2020-2024 med inflyttning vår 2024.

På Repisvaara planeras även för ny förskola samt skola. Skolan utformas för åk F-6. Förstudie pågår och arbetet bedrivs parallellt med projektet ”Vård- och omsorgsboende Repisvaara” för att tillvarata samordningsvinster då dessa anläggs inom samma fastighet. Byggnationer planeras pågå under 2020-2024 med inflyttning vår 2024.

Detaljplanen för kvarteret Hasseln, bredvid Circle K, är antagen. Detaljplanen skapar förutsättningar för en förtätning av flerbostadshus i fem våningar med parkeringsgarage. Det handlar om ersättningsbostäder då LKAB ersätter delar av Top bostäders bestånd i Malmberget.

BoKlok bygger ca 30 bostadsrättslägenheter på kvarterat Överläraren i skogspartiet vid Hedskolan. Byggstart sommaren 2020.

Vid f.d. Granngården längs Norskavägen har en detaljplan för ca 200 bostäder antagits. För att kunna bygga bostäder på området så måste tomten saneras från miljöföroreningar som i huvudsak består av olja. Kommunen kommer att ansöka om statligt stöd saneringen. Om ansökan beviljas under våren så påbörjas saneringen sommaren 2020.

Tomter på nytt handelsområde mellan väg E45 och Treenighetens väg. Området är tänkt att användas för handel, lager och kontor. Väg och infrastruktur är klart, liksom checkpoint för ankommande leveranser till pågående centrumbyggen. Elon är första verksamheten som byggt och flyttat in på området.

Tomter på nytt handelsområde Stålvallen mellan Cellulosavägen och Oljevägen. Området är tänkt för handel och lättare industri. Tomter kommer av styckas av för tomträttsupplåtelse. Anläggande pågår och beräknas vara klart sommaren 2020.

Sjöparken. Pulkabacke och multiaktivitetsplan med is är klar.Bygg- och anläggningsarbeten med ”Aktivitetsparken” och tillhörande delar som skatepark, lek, utegym, basket är slutbesiktad, dock återstår vissa kompletteringar. Nya belysningsarmaturer är monterade på befintliga stolpar. Västra entrén med anslutande delar mot is- och evenemangarenan planeras att utföras år 2020.

Kunskapshuset i Gällivare centrum. Utvändiga fasadarbeten kompletteras under våren 2020. Invändigt pågår arbeten med att färdigställa ytskikt och installationer. Idrifttagning av installationer påbörjas i mars 2020. Till våren och sommaren 2020 färdigställs ytskikten på mark och Postgatan. Inflyttning planeras till augusti 2020.

Is- och evenemangsarenan. Halva parkeringsytan är öppnad sedan en tid tillbaka. Resterande del öppnas efter slutbesiktning som är planerad till slutet av december 2019. I nuläget pågår färdigställande av utvändiga och invändiga arbeten. Idrifttagning av installationer pågår och slutförs innan slutbesiktning. Byggnaden planeras att tas i bruk av verksamheten under första kvartalet 2020.

Parkeringsgarage under Vassartorget i centrum planeras. Ett varmgarage ”Vassaragarget” för ca 200 bilar och 70 cyklar med in- och utfart mot Lasarettsgatan och gångtunnel direkt till Kunskapshuset samt hiss och trappor upp till Storgatan närmast Norrskensgallerian. Upphandling av entreprenör sker under vintern 2020. Schaktningsarbeten är planerat till vårvintern 2020, och betongarbeten samt stommontage under sommaren och hösten 2020 med målsättning att hela garageanläggningen kan vara färdig tidigast hösten 2021.

Ny aktivitetsyta på Vassaratorget. Det planeras för ett nytt torg ovanpå garageanläggningen som ska knyta samman Kunskapshuset och Multiaktivitetshuset med handeln i Gällivare centrum, både under vinter- och sommartid. Arbetet kan starta när garageanläggningen är färdigställd, med beräknad byggstart tidigast hösten 2021 och färdigställande sommar/höst 2023.

Nya förskolan vid Tallbacka är klar! Verksamheten på nya förskolan ”Aurora”, med fyra avdelningar startade i mars 2019 och utvändiga parkeringsplatser och lekytor blev klara under september 2019 och den 16 oktober invigdes förskolan ”Aurora”.

Postgatan anpassas för in- och utfart till parkeringsgarage ”Skolgaraget” i Kunskapshuset. Postgatan i Gällivare centrum som ska anpassas för biltrafik till och från Kunskapshusets parkeringsgarage ”Skolgaraget”, samt avlastningsplatser för transportbilar som ska vidare till Storgatan. En gång- och cykelväg ska anläggas längs Postgatan liksom parkering för bilar. Byggstart sommaren 2019 och färdigställande i augusti 2020.

Storgatan i Gällivare centrum. Gatan ska fortsatt vara gång- och promenadstråk som förbinder Postgatan och Smedjegatan. Ledningsarbete längs hela denna sträcka har pågått under sommaren och tidig höst 2019 men är nu klart. Etapp 1 är korsningen Postgatan – Västra Kyrkallén med beräknad byggstart år 2022, etapp 2 är Vassara Torg och etapp 3 är Östra Kyrkallén till Smedjegatan.

Ny förskola i Dokkas. Mark- och grundläggningsarbeten påbörjades sommaren 2019 och byggnadsarbetena, d v s montage och paviljonger, startade i oktober 2019. Verksamheten på nya förskolan, med två avdelningar planeras kunna starta mars/april 2020. Färdigställande av utvändiga parkeringsplatser och lekytor planeras utföras under sommaren 2020 och bli helt klart till hösten 2020.

Multiaktivitetshuset. Förberedande arbeten inför byggande av Multiaktivitetshuset fortsätter under vintern 2019/2020. Då utförs arbeten för att möjliggöra rivning av P-garage mm i kv Gojan. Arbetena omfattar tekniskt avskiljande mellan de byggdelar som ska rivas och de som ska vara kvar. Det mesta sker inomhus. Utvändiga arbeten omfattar ny el-, tele- och VA-anslutning. Arbeten med schakt och rivning beräknas påbörjas i maj 2020. Byggarbeten beräknas påbörjas hösten 2020.

Sarkasvaara vattenrening. Projektering pågår för nytt vattenreningsverk med infiltrationsbassänger och 6 st nya brunnar. Produktionsstart senvintern 2020 med brunnsborrningar och sommaren 2020 för byggnad.

Detaljplan Sakajärvi 2:4, Aitik gruvområde för utökning av Aitiks industriområde pågår.

Detaljplan Del av Koskullskulle 1:1 planområdet ligger i skogspartiet sydost om Myranskolan och planläggs för ca 30 småhus. Planarbetet beräknas vara färdigt under våren 2020.

Detaljplan Sandviken/Vassara planarbete pågår för framtagande av ca 130 småhustomter, den beräknas antas till årsskiftet 2020-2021.

Detaljplan Gällivare 22:24 Planområdet ligger beläget mellan Nuolajärvi och Vassara älv. Tanken är att det ska planläggas för blandad bebyggelse, dvs både småhus och flerfamiljshus. Planarbetet beräknas vara färdigt i slutet av 2020.

Sjöparksskolan – Nya högstadiet. Om- och tillbyggnad av Sjöparksskolan pågår. Utförandet sker i två delentreprenader. Total omfattning: Nybyggnadsyta, ca 500 m2 (BTA), ombyggd/upprustad yta, ca 5 000 m2 (BTA) samt utvändiga markarbeten ca 2000 m2. Arbetena beräknas vara färdigställda i mars 2020. Skolan blir efter färdigställt projekt en renodlad högstadieskola, 7-9.

Fiberutbyggnad pågår på Fjällnäs, Kronsågen, Nattavaara station samt norra sidan av Vassaraträsket.

Startextension bana 30, Lapland Airport, Gällivare. Anläggande av 150 m utbyggnad i östlig riktning bana 30, som möjliggör mer tillgänglig banlängd för start och som ökar flygsäkerheten Projektering pågår för att kunna gå ut med entreprenadförfrågan i december 2019 och ha utsedd entreprenör senast mars 2020. Entreprenadarbetena beräknas pågå från april till september 2020 med slutbesiktning 30 september 2020.

Nytt ridhus etapp 1, Gällivare. Anläggande av första etappen vilket inkluderar byggande av ny stor manege, intill befintlig ridanläggning. Entreprenadförfrågan skickas ut i december 2019 med planerad byggstart senast maj 2020. Entreprenaden beräknas pågå t o m oktober 2020. För kommande etapper 2021 och 2022 projekteras för ytterligare en manege, stall samt ekonomi- och diverse andra verksamhetsutrymmen.

Ny bränsledepå Lapland Airport. Anläggande av ny bränsledepå inkl. cistern och processanläggning. Hanteringen av bränsle kommer därmed att bli mer miljövänlig samt ge mer flexibilitet för den totala flygverksamhetens tankning. Entreprenadförfrågan skickas ut i december 2019 med planerad byggstart under våren 2020. Ny anläggning beräknas stå klar senast i september 2020.

Ombyggnation Tallbackaskolans kök. Köket på Tallbackaskolan byggs om för att vara bättre anpassad till verksamheten, såväl utrymmesmässigt som arbetsmiljömässigt. Förutom invändiga ombyggnationer byggs utvändig lastbrygga samt soprum. Anläggande startade i maj 2019 och beräknas pågå till januari 2020.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2019-12-12