Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 19 dec 2018

Aktuella byggprojekt

Kunskapshuset

Ett nytt Gällivare börjar ta form. Stommen till det nya Kunskapshuset är klar och arbetet med att få huset tätt inför vintern är igång. Även is- och evenemangsarenan växer fram på Sjöparksområdet. Mer om det och fler aktuella byggprojekt kan du läsa om här.

Vid f.d. Granngården längs Norskavägen pågår detaljplanearbete för ca 200 bostäder, planen har varit på granskning. Detaljplanen antas i samband med att fastigheten iordningställs för exploatering. En fortsatt markundersökning har genomförts av området, för att bättre kartlägga hur mycket som behöver saneras. Entreprenad för rivning och marksanering upphandlas under december, för rivning av befintliga fastigheter på området efter årsskiftet 2019. Marksanering påbörjas till våren.

Tomter på nytt handelsområde mellan väg E45 och Treenighetens väg. Området är tänkt att användas för handel, lager och kontor. Styckning av tomter för tomträttsupplåtelse pågår och är klart inom kort. Väg och infrastruktur är klart, liksom checkpoint för ankommande leveranser till pågående centrumbyggen. Husproduktion påbörjad på första handelstomten av Elon.

Tomter på nytt handelsområde Stålvallen mellan Cellulosavägen och Oljevägen. Området är tänkt för handel och lättare industri. Tomter kommer av styckas av för tomträttsupplåtelse. Geoteknisk undersökning är utförd och detaljprojektering startar i januari 2019. Upphandling entreprenör är planerat till våren och anläggandet beräknas pågå under sommaren 2019.

Ombyggnation av f.d. Forsens vårdcentral på Lasarettsgatan. Dagverksamheterna på Fjällbjörken och Alpen ska samordnas med Solkattens korttids- och fritidsverksamhet. Invändig rivning och demontering har genomförts dec 2017 – feb 2018. Om- och tillbyggnadsentreprenad inklusive markarbeten påbörjades i mars 2018. Planerad inflyttning feb-mars 2019.

Anläggningsentreprenaden för bostadsområde på Repisvaara södra etapp 2. Startade i mars 2018 och pågår fram till hösten 2019. I oktober 2018 förvärvade LKAB 21 st av dessa småhustomter. Inom kort kommer LKAB att förvärva ytterligare 11 st färdigställda tomter. Resterande 56 st småhustomter färdigställs hösten 2019. Vissa säsongsarbeten kommer att utföras under barmarkssäsongen 2020.

Skid- Gång- och Cykeltunnel under Porjusvägen samt Repisvaara GC-väg Etapp 1. En belyst, gång- och cykelväg med parallellt skidspår till Repisvaara södra färdigställdes i slutet av oktober. Asfaltering utförs under barmarkssäsongen 2019.

Repisvaara GC-väg Etapp 2. Projektering för, belyst, gång- och cykelväg med parallellt skidspår pågår för sträckan Repisvaara södra-Hellnerstadion. Upphandling av entreprenad är planerad till våren 2019, med preliminär byggstart under sommaren. Planeras vara klart hösten 2019 och asfaltering under barmarkssäsongen 2020.

Sjöparken. Pulkabacke och multiaktvitetsplan med is är delvis klart och kan nyttjas under vintern 2019, då även ”grillkåtan” ska byggas.Projektering pågår för ”Aktivitetsparken”, med tillhörande delar som skatepark, lek, utegym, basket mm. Upphandling under vintern 2019 med byggstart till våren och slutbesiktning hösten 2019. Västra entrén med anslutande delar mot Is- och evenemangarenan utförs år 2020.

Det planeras för ett nytt vård- och omsorgsboende på nordvästra Repisvaara. Förstudie pågår och byggnation planeras pågå under 2020-2023 med inflyttning hösten 2023.

På Repisvaara planeras även för ny förskola samt skola. Förstudie pågår och arbetet bedrivs parallellt med projektet ”Vård- och omsorgsboende Repisvaara” för att tillvarata eventuella möjligheter till samordningsvinster mellan de båda projekten. Byggnationer planeras pågå under 2020-2023 med inflyttning 2023.

Kunskapshuset i Gällivare centrum. Stomarbete är färdigställt. Nu pågår arbeten att få huset tätt för vintern. Invändiga installationer har påbörjats. Byggnadsarbeten färdigställs successivt och invigning planeras till augusti 2020.

Is- och evenemangsarenan. Betongarbeten är i stort sett färdigställda och arbetet med stommen har påbörjats. Anläggningen planeras att kunna tas i bruk under hösten 2019.

Friidrottshall och bostäder intill Hedskolan. Hallens utformning ska hålla junior-SM nivå med plats för Hedskolans nya gymnastiksal. Allt förberedande mark- och VA-arbeten är färdigställt. Upphandlingsfas av entreprenör har inletts. Om allt går enligt plan kan byggstart bli aktuellt under våren 2019 med invigning hösten 2020. Det planeras även för ca 90 bostäder i området.

Parkeringsgarage under Vassartorget i centrum planeras. Ett varmgarage för ca 200 bilar och 70 cyklar med in- och utfart mot Lasarettsgatan och gångtunnel direkt till Kunskapshuset och det framtida Multiaktivitetshuset, samt hiss och trappor upp till Storgatan närmast Norrskensgallerian. Projektering pågår och upphandling av entreprenör planeras under 2019. Schaktningsarbeten planerat till vårvintern 2020, med målsättning att hela garageanläggningen kan vara färdig årsskiftet 2020/2021.

Ny aktivitetsyta på Vassaratorget. Det planeras för ett nytt torg ovanpå garageanläggningen. Det ska knyta samman Kunskapshuset och Multiaktivitetshuset med handeln i Gällivare centrum, både under vinter- och sommartid. Arbetet kan starta när garageanläggningen är färdigställd, med beräknad byggstart vintern 2021 och färdigställande under sommarhalvåret 2022.

Nya förskolan vid Tallbacka. Mark- och byggnadsarbeten pågår och beräknas vara färdiga under mars 2019. Färdigställande av utvändiga lekytor pågår under vår/sommar 2019.

Postgatan anpassas för in- och utfart till parkeringsgarage. Det pågår projektering av Postgatan i Gällivare centrum som ska anpassas för biltrafik till och från Kunskapshusets parkeringsgarage, samt avlastningsplatser för transportbilar som ska vidare till Storgatan. En gång- och cykelväg ska anläggas längs Postgatan liksom parkering för bilar. Planerad byggstart våren 2019 och färdigställande i augusti 2020.

Storgatan i Gällivare centrum. Gatan ska fortsatt vara gång- och promenadstråk som förbinder Postgatan och Smedjegatan. Under sommarhalvåret 2019 skall fjärrvärme läggas om längs hela denna sträcka. Samtidigt byggs del av en framtida gångtunnel, som ska förbinda Multiaktivitetshuset med den nya garageanläggningen under Vassaratorget. Dessa arbeten kommer tidvis att ha stor inverkan på gatumiljön längs Storgatan mellan Postgatan och Smedjegatan.

Multiaktivitetshuset. För att möjliggöra en så tidig start som möjligt för detta stora byggprojekt ska en del förberedande arbeten göras. Det innefattar bland annat omläggning av vatten- och avloppsledningar (VA), parkeringar, gångkulvert och en avloppspumpstation. VA-arbetet längs östra och västra Kyrkallén färdigställs i månadsskiftet november/december 2018. Asfaltering och markplattor återställs under sommaren 2019.

Anläggande av de tillfälliga parkeringarna på fyra platser i Gällivare centrum har blivit försenade men kommer att färdigställas så snart som möjligt.

En ny pumpstation för avloppsvatten byggas i kvarteret Gojan 14 och beräknas pågå under maj-juni 2019. Detta görs som förberedelse innan rivning av parkeringsdäcket kan påbörjas, efter att Posten och befintligt gym har fått ersättningslokaler.

Detaljplan Gällivare 5:4, utökning Repisvaara NordVäst Detaljplanen som skamöjliggörabyggnation av ca 60 villor pågår och samrådshandlingarna beräknas klara vid årsskiftet 2018/19.

Detaljplan Tallbacken Lina 3:1 Planområdet ligger efter väg E45, strax norr om Lina älv och ska möjliggöra uppförandet av ca tio villor. Planen är för närvarande ute på samråd.

Detaljplan Sakajärvi 2:4, Aitik gruvområde för utökning av Aitiks industriområde pågår.

Detaljplan Gällivare 82:2 och del av Gällivare 12:74 Planområdet ligger på södra sidan Vassara älv, och öster om Karlgrens slakteri. Planen ska ge utrymme för att uppföra fem nedmonterade hus från Malmberget, som innehåller ca 20 lägenheter, samt ett tiotal villor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2018-12-19