Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 19 dec 2017

Aktuella byggprojekt

Centrum

Det är ett stort antal byggprojekt på gång. Framtid Gällivare berättar mer om några av de projekt som pågår just nu.

I området kring Hedskolan har detaljplanen för del av Överläraren och Vägmästaren vunnit laga kraft. Tillsammans inrymmer de ca 110 bostäder, samt en friidrottshall. Den kommer även att kunna användas som gymnastiksal för Hedskolan och ersätter därmed nuvarande sal som är i stort behov av upprustning. Programarbetet ska påbörjas och målet är invigning höstterminen 2019.

Vid nuvarande Granngården längs Norska vägen pågår detaljplanearbete för ca 200 bostäder och är ute på samråd just nu.

Arbetet med Sjöparken är påbörjat utifrån antagen programskiss med fokus på aktiviteter för alla åldrar. Arbetet med att färdigställa parken fortsätter under 2018. I år är tanken att anlägga en lekpark, skapa sittplatser, påbörja planteringar och även bygga den grillkåta som beviljats tillfälligt bygglov. Detaljplanen pågår och är ute på samråd.

Byggnation av is- och evenemangsarenan beräknas att starta i början av 2018.

Detaljplan för Gällivare 82:2 m.fl. (öster om Karlgrens) pågår för ca 12 villor/parhus samt fem kulturhus med totalt ca 20 lägenheter.

Detaljplan för sju parhus på Silwerbrandshöjden pågår och är ute på samråd.

Detaljplanen för Vassara 10 som ska möjliggöra uppförande av ca 60 lägenheter har vunnit laga kraft (stora parkeringen vid kommunhuset).

Utvecklingsplan för bostäder vid Sandviken/Vassaraträsk har tagits fram och är antagen av kommunfullmäktige.

Detaljplanen för bostadsbyggande på Borgargatan nedanför Församlingshemmet har vunnit laga kraft. Planen rymmer ca 12-14 lägenheter. Markanvisningsavtal är skrivet med TN Bygg och försäljning av mark pågår.

Ombyggnation av f.d. Forsens vårdcentral planeras, dagverksamheterna på Fjällbjörken och Alpen ska samordnas med Solkattens korttids- och fritidsverksamhet. Detaljprojektering har påbörjats, byggentreprenör upphandlas under hösten 2017 och om- och tillbyggnation påbörjas efter årsskiftet. Planerad inflyttning i oktober 2018.

Trettio kulturhus från Malmberget har flyttats till Koskullskulle där de första beräknas vara inflyttningsklara vid årsskiftet. I en andra etapp utreds förtätningsmöjligheter i centrum där man tittar på en möjlig placering av kulturhus.

Tomter på nytt handelsområde mellan väg E45 och Treenighetens väg. Området är tänkt att användas för handel, lager och kontor. Gällivare kommun styckar av tomter för kommunens tomtkö och bygger infrastruktur där detaljprojektering förfrågningsunderlag pågår och upphandling markentreprenör är planerat till efter sommaren för anläggning under hösten 2017 av etapp 1. Flera företag har redan visat intresse för att etablera sig i området.

Gällivare 3:13 – Andra sidan, 3-16 lägenheter/hushåll beroende på om det är villor, små flerbostadshus etc. Detaljplanen antogs i mars 2017, men beslutet överklagades.

På Repisvaara är arbetet i full gång för ca 1000 bostäder i hela området. Gällivare kommun har påbörjat försäljningen av villatomter för etapp 1 och under 2018 släpps villatomterna för etapp 2.

Det planeras för ett nytt äldreboende på nordvästra Repisvaara, med plats för ca 80 boende. Förstudie är påbörjad och byggnation planeras pågå under 2018-2019 samt inflyttning i mars 2020.

På Repisvaara planeras även för ny förskola med 5 avdelningar samt skola F-6. Förstudie ska påbörjas och arbetet bedrivs parallellt med projekt ”Nytt äldreboende på Repisvaara” för att tillvarata eventuella möjligheter till samordningsvinster mellan de båda verksamheterna.

Arbetet med det så kallade ”Kunskapshuset” i Gällivare centrum är igång.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2017-12-19