Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 13 okt 2015

Planering är A och O

planavd

Sofie Rynbäck/Planarkitekt, Christina Eneris/Exploateringsingenjör, Per-Anders Perttu/GIS-samordnare, Ulla-Britt Larsson/Plan- och markhandläggare, Marcus Zetterqvist/Trafikplanerare och Christer Larsson/Arkitekt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av en projekt- och en planeringsavdelning samt en stab. Planeringsavdelningen ansvarar för den fysiska planeringen av kommunens mark- och vattenområden. Här har man också hand om kommunens markinnehav, exploateringsfrågor, gestaltningsprogram för olika områden, detalj- och översiktsplanering samt utredningar om exempelvis trafik- och parkeringsfrågor.

Noggrann planering skapar förutsättningar för att kunna flytta ett samhälle till ett annat vilket samhällsomvandlingen innebär. I arbetet med att ta fram nya detaljplaner följer planeringsavdelningen olika projekt från första skissen fram till ett genomförande. Det är viktigt att vara med i hela processen för att se till att kommunens visioner och planer följer med hela vägen.

Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar markanvändningen i kommunen. När till exempel ett nytt bostadsområde ska byggas planeras det bland annat för hur vägar ska gå, var bebyggelsen ska placeras och i vissa fall hur den ska utformas. Man tittar också på service i närområdet och tillgång till natur och rekreation. Ett exempel är Forsgläntan som ska bli Gällivares nya vård- och omsorgsboende där det också blir ett boende för socialt stöd och nya lägenheter ska byggas. Här var det viktigt att se helheten, hur man ska behålla stråket vid älven och hur vägar ska gå så att alla delar i det nya området fungerar ihop.

I planprocessen handlar det om att väga allmänna intressen mot enskilda för att få en bra helhetslösning. Vad vill exploatören i relation till andra intressenter? Här tar man hänsyn till exempelvis statliga, privata, föreningars och andra myndigheters intressen. Det går lätt om alla är med och drar åt samma håll men blir givetvis svårt om alla har olika målbilder och intressen kolliderar. Det är jätteviktigt att alla berörda får möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande när kommunen upprättar en detaljplan. Medborgarna är självklart en viktig del i processen.

I och med samhällsomvandlingsprocessen finns det goda möjligheter att synergieffekter skapas i ett samhälle som fungerar väl. Som är estetiskt tilltalande med ökad närhet till handel, service och offentliga lokaler utan att bygga bort de kvaliteter som finns idag. Hur vi vistas i det offentliga rummet ser kanske helt annorlunda ut i framtiden. Det finns fantastiska förutsättningar för det nya Gällivare, ett samhälle i stor förändring och under utveckling.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2015-10-13