Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 18 dec 2023

Klargörande kring utredningar av socialtjänsten

Dokument

Med anledning av att det pågår flera utredningar gällande hanteringen av ärenden enligt LVU, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, vill Gällivare kommun tydliggöra att det handlar om tre av varandra oberoende utredningar.

1. JO:s inspektion
JO Thomas Norling fortsätter sin inspektionsserie av fyra mindre kommuners socialtjänster vilka tidigare uppmärksammats med allvarliga brister.

– En myndighet måste följa de regler som finns för att värna om enskildas rättssäkerhet. Jag kommer nu särskilt att granska hur socialtjänsterna hanterar frågor som rör barnets bästa och barnets rätt att komma till tals utifrån Barnkonventionens bestämmelser, säger JO Thomas Norling i ett pressmeddelande.

JO:s granskning väntas vara klar under början av 2024.

2. IVO:s tillsynsärende
IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har efter klagomål från bland annat barnrättsorganisationer granskat om socialnämnden har gett två barn som omplacerats relevant information, om deras åsikter och inställning tillmäts betydelse samt om man meddelat förvaltningsrätten behov av offentliga biträden.

Det menar IVO i sitt beslut att nämnden inte har tillgodosett. Inställning och åtgärder ska redovisas till myndigheten senast den 8 januari 2024 (det kan eventuellt bli aktuellt med begäran om förlängd svarstid).

3. Extern utredning tillsatt av Gällivare kommun
En extern utredning tillsatt av Gällivare kommun granskar handläggningen av både LVU- och SoL-ärenden utifrån visselblåsarlarm.

Syftet med visselblåsarfunktionen är att kunna fånga upp allvarliga missförhållanden eller oegentligheter i verksamheten som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

– Vi har fått frågan varför JO och kommunen utreder samma sak, men vi tittar på olika ärenden ur olika perspektiv. Det handlar alltså inte om dubbla utredningar av samma ärenden, säger kommundirektör Monica Flodström.

Även den externa utredningen väntas vara klar under början av nästa år.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-12-18
Publicerad:
2023-12-18