Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 24 apr 2024

Årets Insiktsmätning – ett viktigt verktyg

För att fortsätta att utveckla och förbättra Gällivare kommuns service är det viktigt för oss att veta vad kommuninvånarna tycker om det vi gör. Därför deltar vi i servicemätningen Insikt. Detta är ett viktigt verktyg för oss i vår verksamhetsutveckling.

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.

Gällivare kommun får i årets mätning ett sammanfattande omdöme avseende Nöjd kundindex (NKI) på 47 och har därmed sjunkit sedan föregående års siffra på 65. Den främsta anledningen till det lägre siffrorna avser nöjdheten kring bygglovshanteringen.
– Bygglovshantering är en kommunal kärnuppgift som ställer krav på en noggrann och rättssäker myndighetsutövning. Ett reformarbete har nyligen genomförts, bland annat med ett nytt ärendehanteringssystem. Tidigare brister har åtgärdats och vi har idag en väl fungerande bygglovshantering. Förändringar kan skapa osäkerhet, men jag försäkrar er att detta steg är avgörande för att stärka rättssäkerheten och förbättra vår myndighetsutövning, säger förvaltningschef Henrik Lyngmark.

Resultaten utgör ett konkret verktyg i det redan breda förbättringsarbete som pågår.
– Vi tar bland annat fram exempelritningar och förbättrar vår information på hemsidan. Vi prioriterar även tidiga dialoger med sökande. Dessa åtgärder är bara några exempel på hur vi arbetar för att förenkla och förtydliga bygglovsprocessen, vilket bidrar till en mer pedagogisk och rättssäker myndighetsutövning, säger Henrik Lyngmark.

På den stora kommunledningsträffen i januari beslutade även kommunledningen tillsammans med Gällivare Näringsliv AB om ett omtag vad gäller ett förbättrat företagsklimat och antog fyra prioriterade mål som arbetats in i kommunplanen.
– I samband med detta anordnades en näringslivsvecka som även inkluderande utbildningsinsatser för politiker, tjänstepersoner och företagare i syfte att öka förståelsen för varandras roller. Något som planeras att bli ett återkommande inslag och ske i samverkan med olika aktörer, säger kommunalråd Birgitta Larsson.

Sju myndighetsområden mäts till och med mätåret 2023

 • Brandskydd (NKI)
 • Bygglov (NKI)
 • Markupplåtelse (NKI)
 • Miljö- och hälsoskydd (NKI)
 • Livsmedelskontroll (NKI)
 • Serveringstillstånd (NKI)
 • Upphandling (NUI – egen utformad enkät, ingår ej i den totala rankingen)

Fyra myndighetsområden är obligatoriska att mäta 2024 och ingår i den totala rankingen

 • Bygglov (NKI)
 • Miljö- och hälsoskydd (NKI)
 • Livsmedelskontroll (NKI)
 • Serveringstillstånd (NKI)

Sex myndighetsområden mäts frivilligt och ingår inte i den totala rankingen (varav tre är nya områden 2024)

 • Brandskydd (NKI)
 • Folköl och tobak (NKI - nytt område 2024)
 • Lantmäteri (NKI - nytt område 2024)
 • Markupplåtelse (NKI)
 • Receptfria läkemedel (NKI - nytt område 2024)
 • Upphandling (NUI - egen utformat enkät)


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-24
Publicerad:
2024-04-24