dunderNET logotyp

Vettasjärvi

Om delprojektet

Utbyggnad, fibernät i Kääntöjärvi och Vettasjärvi.

Fiberutbyggnad i Kääntöjärvi och Vettasjärvi.

Delar av kanalisationsnätet har byggts ut i samförläggning med Vattenfall. Även delar av befintliga nätet i området har vädersäkrats.

Medfinansiering

Tillväxtverket har beviljat stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, för det ortsammanbindande nätet i Vettasjärvi.

Logotyp Europeiska regionala utvecklingsfonden

Kanalisationsnät för fiber förbereddes i delar av Vettasjärvi, i samband med ombyggnationer i elnätet.

Byggstart

2019

Byggherre

Vattenfall Eldistribution

Fiberutbyggnad i Kääntöjärvi och Vettasjärvi samt ortssammanbindande nät genom Vettasjärvi.

Det ingår även fiberarbeten efter tidigare samförläggningar i Vettasjärvi.

Byggstart

Juli 2022

Entreprenör

Install Fiber i Norr AB

Händelser i projektet

Obs! Alla datum är preliminära och kan komma att ändras.

Datum

Händelse

Sommar 2024

Enstaka återställningsarbeten

Händelser som inträffat under projektets gång.

Datum

Händelse

2024-01-12

Samtliga anslutningar är driftsatta

2023-03-20

Senarelagd driftsättning

Under pågående arbete med driftsättning av nätet, har signalstyrkan till boenden i området kontrollerats. Problem med signalerna från kundernas fiberkonvertrar har upptäckts. Det är i nuläget inte möjligt att fortsätta med driftsättningen förrän orsaken till problemet är åtgärdat.

Ärendet har skickats över till entreprenören för åtgärd. I nuläget saknas tidplan för när felet kan vara åtgärdat och driftsättningen kan återupptas.

2022-08-01

Slutdatum för anslutningsbesked


För att kunna ta del av subventionerad inkoppling, måste besked vara fiberenheten tillhanda före 1 augusti. Efterfrågar en kund inkoppling fr.o.m. 1 augusti kommer förfrågningen hanteras efter avslutad utbyggnad. Inkoppling sker då till självkostnadspris.

2022-07-04

Byggstart.

2022-05-17

Uppstart entreprenad.

2022-05-13

Utskick av brev till fastighetsägarna.

2022-04-06

Upphandling påbörjad

Projektstatus

Projekttyp

Utbyggnad, fibernät.

Utbyggnadstatus

Delmoment

Status

Samförläggning (2019)

Avslutad

Entreprenad (2022)

Ortssammanbindande nät

Avslutad

Entreprenad (2022)

Kundanslutningar & områdesnät

Pågår


Driftsättningsstatus

Delområde

Status

Kääntöjärvi

Driftsatt

Vettasjärvi

Driftsatt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-11
Publicerad:
2023-03-14

Sidfot