dunderNET logotyp
Publiceringsdatum: 09 mar 2017

Tillväxtverket

2,5 miljoner kronor till ortssammanbindande fibernät.

Logotyp Europeiska regionala utvecklingsfonden

Tillväxtverket har beviljat stöd på 2.5 miljoner kronor till Gällivare kommun för att förstärka det ortssammanbindande fibernätet, mellan två viktiga knutpunkter i det befintliga fibernätet, Suorvanen och Dokkas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Projektet kommer att pågå under 2017 och 2018 och är helt nödvändig för kommande fiberutbyggnad i kommunens östra och södra delar.

Mål

Projektets övergripande mål är att öka företagens förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och handel, genom utbyggnad av ortsammanbindande nät, för nedan angivna sträckor:

  • Suorvanen – Leipojärvi
  • Leipojärvi – Dokkas

Delmål

Ortssammanbindande fibernät skall byggas på dessa två enskilda prioriterade sträckor, i enlighet med den plan som fastställts efter behovskartläggning och offentligt samråd. Denna utbyggnad möjliggör vidare utbyggnad av områdesnät (accessnät) i kommunens södra och östra delar.

Målgrupper

Projektets primära målgrupp är 185 företag som finns i ovannämnda sträckor som saknar en fast fiberbaserad bredbandsuppkoppling.

Övriga målgrupper som indirekt kommer att gagnas av projektets mål är hushåll, främst i de byar som är föremål för utbyggnad av accessnät inom ramen för Landsbygdsprogrammet.

Vad gäller den primära målgruppen, de små och medelstora företagen, är ett utbyggt bredbandsnät avgörande inte bara för tillväxt och konkurrenskraft, utan även för fortsatt existens i många fall.

Förväntat resultat vid projektavslut

Efter projektavslut förväntas fler företag i Gällivare att ha möjlighet att ansluta sig till ett fiberbaserat bredbandsnät genom att ortssammanbindande nät har byggts. De nät som byggts är i form av så kallat NGA-nät som klarar dataöverföring om minst 100 Mbit/s.

Projektet kommer att öka tillgängligheten till fast bredbandsuppkoppling på lika villkor. Inga särskilda grupper eller företag har premierats vid urval för bredbandsutbyggnad. Bredbandsinfrastrukturen ska underlätta för såväl kvinnor som män att bo, arbeta, studera och bedriva näringsverksamhet i hembygd med hjälp av distansöverbryggande teknik. Ur ett miljöperspektiv kommer tillgång till hastighetsnät också innebära mindre transporter och enklare hälsovård (e-hälsa) kan utföras på distans.

Förväntade effekter på lång sikt

De förväntade effekterna på lång sikt är att fler företag i regionen kan växa och utvecklas genom bättre förutsättningar att nå såväl den nationella som internationella marknaden, högre grad av service samt nå nya och befintliga kunder. Den nya IT-infrastruktur som byggas ska skapa nya tjänster och produkter och ökar möjligheterna till nyetableringar på sikt.

Efter projektidéns slut kommer Gällivare kommun att äga och ansvara över projektinvesteringar, i detta fall ortssammanbindande bredandsnätnät som byggs på de två enskilda prioriterade sträckorna.

Koppling till det regionala näringslivet

Tillgång till bredband med både hög hastighet och hög kvalitet är idag en förutsättning för företagande. Företagen är mycket viktiga arbetsgivare på den ort där de verkar och kommer inte att kunna förbli lika konkurrenskraftiga utan ett stabilt bredbandsnät. Ofta ingår dessa företag i globala värdekedjor vilket självklart ställer krav på fungerande bredbandsuppkopplingar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-02-10
Publicerad:
2017-03-09

Sidfot