Enskilda avlopp

Inrättande och ändringar av avloppsanordningar omfattas av tillstånds- och anmälningsplikt enligt 9 kap. miljöbalken och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH

En avloppsanläggning dimensioneras alltid för en bostad och för fem personer. Det är ingen skillnad om det gäller fritidshuset eller den permanenta bostaden. Anläggningen byggs för att rena det vatten som kommer från toaletterna och från bad, disk och tvätt. Har man någon typ av torrtoalett behöver man bara rena avloppsvattnet från bad, disk och tvätt. Allt avloppsvatten leds till en slamavskiljare. Här avskiljs de grövre partiklarna. Vattnet som sedan rinner vidare måste renas innan det får släppas ut i marken eller till något vattendrag. För en bostad ska slamavskiljaren alltid ha en volym av minst 2 000 liter.

Efter slamavskiljaren måste avloppsvattnet renas ytterligare. Vilken metod du ska välja beror på vilken typ av mark som finns på tomten eller i dess närhet.

• Om marken är tillräckligt genomsläpplig kan du välja en infiltrationsbädd (se naturvårdsverkets broschyr)

• Om marken är lerig eller mycket finkornig måste du välja en markbädd (se naturvårdsverkets broschyr)

Infiltrations- och markbädden är två olika metoder för rening

Många väljer bort vattentoaletten i fritidshuset vilket innebär att man bara behöver rena det vatten som kommer från bad, disk och tvätt (BDT-vatten).

Innan du börjar arbetet med att bygga en ny avloppsanläggning eller bygga om/förbättra en äldre anläggning måste du lämna in en ansökan till kommunen. Det är bygg- och miljönämnden som hanterar din ansökan.

Skyddsnivå
Börja med att kontrollera med miljö- och byggnadsförvaltningen om fastigheten ligger inom ett område med hög eller normal skyddsnivå. Hög skyddsnivå  innebär högre krav på rening.

Funktionskraven för miljöskydd är följande:
Normal skyddsnivå: minst 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7), minst 70 % reduktion av fosfor (tot-P)

Hög skyddsnivå: minst 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7)
minst 90 % reduktion av fosfor (tot-P)
minst 50 % reduktion av kväve (tot-N)


Platsens förutsättningar

  • En avloppsanordning bör ligga minst 50 meter från vattentäkt,  men det är också beroende på terrängen och förutsatt att anläggningen ligger nedströms vattentäkten.
  • Avståndet till sjö eller vattendrag ska vara minst 10 meter men helst 30 meter.
  • Anläggningen bör ligga minst 10 meter från bostadshus och 4 meter från tomtgräns.
  • Uppställningsplats för slamsugningsbil bör finnas inom 15 meter.
  • Finns det en energibrunn på fastigheten bör avloppsanläggningen placeras nedströms, helst minst 30 m från energibrunnen.

För att bedöma vilken typ av avloppsrening som lämpar sig på din fastighet ska en provgrop grävas för att bedöma jordarten och grundvattnets läge. Om man planerar att göra en infiltrationsanläggning ska jorden inte vara för finkornig, men inte heller för grovkornig. Jordlagret ska även vara tillräckligt tjockt så att avståndet från spridningslagrets botten ner till grundvattenyta eller fast berggrund överstiger en meter. Uppfyller man inte skyddsavståndet kan en upplyft infiltration eller pumpning till annan plats bli aktuellt.

Torr toalettlösning är billigt, enkelt och ofta bästa miljövalet. Om man väljer WC är infiltration med slamavskiljare och infiltrationsbädd den vanligaste lösningen. I en infiltration sprids avloppsvattnet i den naturliga marken där det renas (se bild "tvärsektionen" på sidan om beslut).

Minireningsverk, kompaktfilterreningsverk eller fosforfälla kan vara alternativ om avloppsvattnet inte går att rena i marken. Dessa finns i flera olika varianter. Reningsgraden skiljer sig åt mellan olika fabrikat, titta därför efter produkter som genomgått någon form av oberoende utvärdering. Observera att det renade vattnet måste kunna ledas bort eller infiltreras i marken.

WC ansluten till sluten tank är en lösning som bara är aktuell i undantagsfall. För att få installera en sluten tank ska du ordna med en godtagbar lösning för övrigt vatten från bad, disk och tvätt


Efterbehandling
I de flesta områden behövs en efterbehandling av avloppsvattnet, t ex efter ett minireningsverk. Syftet med efterbehandling är framförallt att förbättra avskiljningen av smittämnen samt att minska risken att exponeras för behandlat avloppsvatten. Exempel på efterbehandling kan vara ett bevuxet dike, infiltration eller markbädd

Gör en ansökan om tillstånd
Fyll i en blankett som du hittar på vår hemsida eller så kan du kontakta oss så skickar vi den till dig. Förutom blanketten ska du skicka med en situationsplan och resultaten från provgrop från 2,5 - 3 meters djup, där aktuell grundvattennivå och datum när den uppmättes samt den förmodade högsta grundvattennivån redovisas. Har ett perkolationstest utförts ska resultat bifogas. Även tvär- och längdsektion över avloppsanläggningen som visar hur den ska anläggas ska bifogas.


exempel på skiss av tvär- och längdsektion (källa Uponor)


Om din anläggning ligger utanför din egen tomt ska du ha skriftligt tillstånd/servitut från markägaren. Du måste även bifoga grannyttranden från de  närboende och markägarna för att höra om de har några synpunkter på din planerade anläggning

Situationsplanen är en ritning där du markerar fastighetsgränserna, ritar in bostadshus och avloppsanordningens placering. Markera tydligt anordningens olika delar. Lägg in en norrpil och ange skala. Du markerar även var din och andras dricksvattenbrunnar finns eller planeras, om de är inom 200 meter från avloppsanordningen. Markera diken, vattendrag och sjöar inom 100 meter. Ta gärna något kort på tomten där du ritar in var du tänkt lägga avloppsanläggningen

Övrigt som ska framgå är provgropens läge, avledning av regn- och dräneringsvatten samt marklutning som du markerar med nivåkurvor eller pilar.

Exempel på situationsplan med alla uppgifter utritade


När vi har fått din ansökan kommer vi att kontrollera om den är komplett. Om den inte är det så kommer vi att kontakta dig.  Vi brukar även göra platsbesök för att se på plats var och hur du har tänkt göra avloppet.  Efter besöket så skriver vi ett beslut som skickas till dig.

 

Beslut
Du får inte börja göra din anläggning förrän du har fått ditt tillstånd. Handläggningen av tillstånd och anmälan är avgiftsbelagd enligt gällande taxa.

Genomförande
Den som anlägger avloppet ska vara sakunnig, använd gärna en diplomerad entreprenör när du anlägger ditt avlopp. Kontrollera att rör, slamavskiljare och eventuell sluten tank är typgodkända, KP-märkta eller SIS-märkta.

Slutbesiktning
När anläggningen är utförd ska en kontrollplan fyllas i tillsammans med entreprenören. Grävarbetet ska fotograferas i olika moment. Detta framgår av kontrollplanen.

 

Läs mer om avloppslösningar mm

Gå in på www.avloppsguiden.se och läs mer om enskilda avlopp (öppnas i nytt fönster)