Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 31 jan 2024

Mitt i prick för satsningar i skolan

Elev med skolböcker i famnen

På Sjöparksskolan upplevs skolvärdar ge effekt på studiemiljön.

I Gällivare kommuns skolor gynnas både elever och personal av satsningar på klassmentorer och skolvärdar. Friskare medarbetare och enkätresultat som visar att hela 97 procent av eleverna känner sig trygga. Men vad är framgångsreceptet?

Skillnaden ligger i utförandet. En klassmentor är kopplad till en specifik klass i låg- och mellanstadiet, medan skolvärden arbetar på ett mer övergripande plan med alla elever i högstadiet. Däremot är satsningarnas gemensamma nämnare desto tydligare; trygghet, trivsel och studiero är viktiga frågor att satsa på.

Klassmentorer - en succé från start

För fyra år sedan infördes klassmentorer som ett projekt i tätortens låg- och mellanstadieskolor. Utvärderingar av projektet visade på ett så lyckat resultat att mentorer nu blivit en permanent lösning på samtliga låg- och mellanstadieskolor, under namnet Gällivaremodellen. Idag finns ungefär fyrtio klassmentorer ute på skolorna för att avlasta lärarna med den sociala biten och finnas med som en aktiv resurs under skoldagen. De finns även till viss del med i fritidshemmens verksamhet.

Gällivaremodellen träffade verkligen mitt i prick. Projektet uppfyllde alla grundbultar för att bli permanent. Lärarna anser sig ha bättre förutsättning att fokusera på undervisningen samtidigt som modellen ger ringar på vattnet vid lärarrekryteringar och minskat antal sjukskrivningar, säger Ulrika Forsström, förvaltningschef för barn och utbildning.

Skolvärdar - när eleverna får påverka

På Gällivares högstadieskola Sjöparken möttes eleverna av fyra skolvärdar när terminen startade. Skolvärdar är ett resultat av en utvecklingsplan som elever tillsammans med skolpersonal arbetat fram under föregående läsår. Tanken är att skolvärdarna ska främja trygghet och studiero genom sin närvaro och fylla behov som elever kan ha utöver lektioner. De håller skolcafé, pluggrum och bibliotek öppet för att bidra till lugnare miljöer under raster och håltimmar. Dessutom hjälper de elever med problematisk skolfrånvaro och fungerar som stöd vid fjärrundervisning.

Skolvärdar ger effekt

På Sjöparksskolan genomförs en årlig skolenkät bland eleverna i årskurs 7-9. Den senaste enkäten hade en mycket hög svarsfrekvens på 80 procent och visade bland annat att hela 97 procent känner sig trygga i skolan och att 94 procent känner att de har någon vuxen att prata med.

– Det är ju fantastiska resultat och så här långt ser vi en lugnare skola. Bland annat lyfter elever att de har fått en god relation med någon av skolvärdarna. Detta ser vi som en mycket bra grund för att skapa en trygg skolgång med hög måluppfyllelse, säger Susanne Köhler, rektor på Sjöparksskolan.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-31
Publicerad:
2024-01-31