Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 13 feb 2023

Gällivare kommun arrenderar ut mark för entreprenörsbostäder

Bygg

Samhällsbyggnads och teknikförvaltningen inbjuder näringsidkare att lämna intresseanmälan för två områden för byggande av entreprenörsbostäder. Här följer kriterierna och övrig information:

Nu är det möjligt att lämna in en intresseanmälan för byggande av entreprenörsbostäder. Vi har för avsikt att tillhandahålla möjlighet att, genom arrende under en period om fem år, uppföra tillfälliga bostäder för entreprenörer eller för de som har behov av en tillfällig bostad i Gällivare.

Vid bedömning av inkomna intresseanmälningar kommer vi att fästa vikt vid följande kriterier.

  1. Möjligheter att hålla god ordning i bostäderna samt området i sin helhet och säkerställa att det inte uppkommer sociala eller andra olägenheter med anledning av bostädernas eller områdets användning som tillfälliga bostäder
  2. Tekniska och ekonomiska möjligheter att uppföra samt avveckla bostäderna
  3. Tidplan för uppförande samt avveckling av bostäderna

De aktuella områdena är markerade på karta nedan. Det finns möjlighet att ansluta bostäderna till den allmänna va-anläggningen och marken upplåts i föreliggande skick där det ankommer på arrendator att bekosta och vidta nödvändiga åtgärder för att iordningsställa markområdena för bebyggande såsom markberedning, anslutning av el och va samt söka erforderliga lov och tillstånd.

Anslutning av bebyggelsen till den allmänna va-anläggningen sker enligt fastställd taxa med särskilt anvisade förbindelsepunkter. Frågor rörande områdets anslutning till den allmänna va-anläggningen kan ställas till Jonas Blombacke (Va-enheten) Villkor och förutsättningar för områdets anslutning till elnätet handläggs av Vattenfall Eldistribution AB.

Efter att bedömning och urval av inkomna intresseanmälningar skett kommer de två företag som vi bedömer uppfyller kriterierna ovan på bästa sätt erhålla en exklusiv ensamrätt att under en tidsperiod om fyra veckor undersöka möjligheterna att erhålla tidsbegränsat bygglov för bostäderna inom aktuellt område samt övriga förutsättningar för markens bebyggande. Efter att förutsättningar säkerställts för uppförande av bostäderna kommer arrendeavtal tecknas.

Markområdena kommer att upplåtas genom anläggningsarrende med en arrendetid om fem år utan möjlighet till förlängning.

Senast den 3 mars 2023 ska intresseanmälan vara inkommen till e-postadress SAM@gallivare.se.

Tilldelning av markanvisning planeras att ske den 28 mars 2023.

Arrendeområde 1 är beläget inom fastigheten vid Tallbacka idrottsplats enligt markering på karta nedan på det som tidigare använts som grusad fotbollsplan. Området omfattas av detaljplan med idrottändamål angiven för kvartersmarkens användning. Inom området finns va-ledningar vilka är markerade med blått. Områdets area uppgår till ca 5 700 kvadratmeter med en årlig arrendeavgift om 150 000 kronor årligen under arrendetiden.

Karta

Arrendeområde 2 är beläget inom fastigheten Koskullskulle 1:1. Området omfattas av detaljplan enligt nedan. Området är idag råmark och varför markberedning och schaktning och fyllning blir aktuellt för att iordningställa marken för bebyggande. Områdets areal uppgår till ca 9 000 kvadratmeter med en årlig arrendeavgift om 150 000 kronor.

Karta

Kontaktperson vid frågor:
Magnus Mathiasson
Mark- och exploateringssamordnare
magnus.mathiasson@gallivare.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-10
Publicerad:
2023-02-13