Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 06 jul 2021

Miljonregn över Gällivare

Vassaraälven

De underjordiska filtermagasinen kommer att monteras mellan Källgatan och Myrviksgatan.

Naturvårdsverket har beslutat att bevilja Gällivare kommun ca 8,1 miljoner kronor för investeringar som syftar till att rena dagvatten från mikroplaster och andra föroreningar. Stödet ska användas till åtgärder som kommer leda till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

I och med samhällsomvandlingen och förtätningen med fastigheter och hårdgjorda ytor i Gällivare, så kommer mer utsläpp av orenat dagvatten ut till Vassaraälven som är en Natura 2000 älv med sitt biflöde till Kalixälven. Mot den bakgrunden har Gällivare kommun ansökt om stöd från Naturvårdsverket som nu har beviljats.

- Under en treårsperiod kommer projektering, inköp och installation av två dagvattenreningsanläggningar i form av filtermagasin med efterföljande provtagningsbrunnar pågå. Anläggningarna installeras uppströms två dagvattenutlopp från Gällivare tätort, säger Glenn Lund, VA-planerare, samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen.

Hållbar samhällsutveckling är A och O

Vassaraälven tar emot en stor del av dagvattenavrinningen från Gällivare tätort. Dagvatten transporterar föroreningar i varierande grad från stadens ytor vid snösmältning och regn, vilket periodvis har en negativ miljöpåverkan på Vassaraälven. Vassaraälven är mycket betydelsefull för Gällivares stadsbild och karaktär och är ett viktigt rekreationsområde som främjar hälsa och friluftsaktiviteter. Vassaraälven har dessutom ett högt skyddsvärde i egenskap av Natura 2000-område, vilket innebär att särskilt höga krav finns när det gäller att förhindra negativ miljöpåverkan. Ett arbete som alltså påbörjas nu.

Vassaraälven

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2022-12-22
Publicerad:
2021-07-06