Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 09 okt 2019

Aktuella byggprojekt

Repisvaara

Det planeras för upp till 1000 nya bostäder på det nya fjällnära bostadsområdet Repisvaara. Foto: Daniel Olausson/Follow the Light

Det är ett stort antal byggprojekt på gång i Gällivare just nu. Bland annat pågår anläggningsentreprenad för bostadsområde på Repisvaara södra etapp 2. Området består av 88 st småhustomter. Anläggningstid mellan våren 2018 fram till hösten 2019. Under 2018 färdigställdes 32 tomter, resterande 56 tomter färdigställs till hösten 2019. Vissa säsongsarbeten kommer att utföras under barmarkssäsongen 2020.

Skid- Gång- och Cykeltunnel under Porjusvägen samt Repisvaara GC-väg Etapp 1. En belyst, gång- och cykelväg med parallellt skidspår till Repisvaara södra färdigställdes i slutet av oktober 2018. Nu under sommaren 2019 har hela sträckan asfalterats fram till Rimfrostgatan, Repsivaara Södra.

Repisvaara GC-väg Etapp 2. Anläggningsarbeten pågår med den belysta gång- och cykelvägen med intilliggande skidspår för sträckan Repisvaara Södra-Hellnerstadion. Även en grillplats kommer anläggas på sträckan och planeras vara klart hösten 2019 och asfaltering under barmarkssäsongen 2020.

Det planeras för ett nytt vård- och omsorgsboende på nordvästra Repisvaara. Förstudie pågår och byggnation planeras pågå under 2020-2023 med inflyttning hösten 2023.

På Repisvaara planeras även för ny förskola samt skola. Skolan utformas för åk F-6. Förstudie pågår och arbetet bedrivs parallellt med projektet ”Vård- och omsorgsboende Repisvaara” för att tillvarata samordningsvinster då dessa anläggs inom samma fastighet. Byggnationer planeras pågå under 2020-2023 med inflyttning 2023.

Detaljplanen för kvarteret Hasseln, bredvid Circle K, är antagen. Detaljplanen skapar förutsättningar för en förtätning av flerbostadshus i fem våningar med parkeringsgarage. Det handlar om ersättningsbostäder då LKAB ersätter delar av Top bostäders bestånd i Malmberget.

BoKlok bygger ca 30 bostadsrättslägenheter på kvarterat Överläraren i skogspartiet vid Hedskolan. Byggstart sommaren 2020.

Vid f.d. Granngården längs Norskavägen pågår detaljplanearbete för ca 200 bostäder, planen har varit på granskning. Detaljplanen antas i samband med att fastigheten iordningställs för exploatering. Entreprenad för rivning av Granngården, DHL och f.d. banverkskontoret är i slutfasen och endast några restpunkter kvarstår. En fortsatt markundersökning har genomförts av området för att bättre kartlägga hur mycket som behöver saneras och vem som har förorenat marken. Projektet avser att ansöka om stöd för sanering av området. Eventuellt så kommer området att etappindelas i två delar, norra området respektive södra området.

Tomter på nytt handelsområde mellan väg E45 och Treenighetens väg. Området är tänkt att användas för handel, lager och kontor. Väg och infrastruktur är klart, liksom checkpoint för ankommande leveranser till pågående centrumbyggen. Elon är första verksamheten som byggt och flyttat in på området.

Tomter på nytt handelsområde Stålvallen mellan Cellulosavägen och Oljevägen. Området är tänkt för handel och lättare industri. Tomter kommer av styckas av för tomträttsupplåtelse. Anläggande pågår och beräknas vara klart under hösten 2019.

Sjöparken. Pulkabacke och multiaktivitetsplan med is blir klar oktober 2019.Bygg- och anläggningsarbeten med ”Aktivitetsparken” och tillhörande delar som skatepark, lek, utegym, basket mm pågår till slutbesiktning hösten 2019. Västra entrén med anslutande delar mot is- och evenemangarenan utförs år 2020.

Kunskapshuset i Gällivare centrum. Större markarbeten är gjorda vad gäller nedläggning av ledningar i Postgatan. Till våren och sommaren 2020 färdigställs ytskikten på marken och gatan. Utvändiga målningsarbeten har påbörjats på fasaden. På insidan pågår färdigställande av ytskikt, dvs målning, innertak och golv.Byggnadsarbeten färdigställs successivt och inflyttning planeras till augusti 2020.

Is- och evenemangsarenan. Den utvändiga fasaden växer snabbt fram. Invändig pågår ytskikt och installationer. Markarbeten beräknas vara färdigställda i oktober. Beläggning av parkeringar och Hellebergsvägen utförs under senare delen av september. Byggnaden planeras tas i bruk vid årsskiftet 2019/2020.

Friidrottshall och bostäder intill Hedskolan. YIT Sverige AB har upphandlats som totalentreprenör för att bygga Friidrottshallen. Hallens utformning ska hålla junior-SM nivå med plats för Hedskolans nya gymnastiksal. Byggstart var i maj 2019 med invigning hösten 2020. Det planeras även för ca 90 bostäder i området.

Parkeringsgarage under Vassartorget i centrum planeras. Ett varmgarage ”Vassaragarget” för ca 200 bilar och 70 cyklar med in- och utfart mot Lasarettsgatan och gångtunnel direkt till Kunskapshuset samt hiss och trappor upp till Storgatan närmast Norrskensgallerian. Upphandling av entreprenör sker under hösten 2019. Schaktningsarbeten är planerat till vårvintern 2020, och betongarbeten samt stommontage under sommaren och hösten 2020 med målsättning att hela garageanläggningen kan vara färdig årsskiftet 2020/2021.

Ny aktivitetsyta på Vassaratorget. Det planeras för ett nytt torg ovanpå garageanläggningen som ska knyta samman Kunskapshuset och Multiaktivitetshuset med handeln i Gällivare centrum, både under vinter- och sommartid. Arbetet kan starta när garageanläggningen är färdigställd, med beräknad byggstart vintern 2021 och färdigställande under sommarhalvåret 2022.

Nya förskolan vid Tallbacka. Verksamheten på nya förskolan ”Aurora”, med fyra avdelningar startade i mars 2019. Färdigställande av utvändiga parkeringsplatser och lekytor pågår under sommaren och är helt klart i september 2019.

Postgatan anpassas för in- och utfart till parkeringsgarage i Kunskapshuset. Postgatan i Gällivare centrum som ska anpassas för biltrafik till och från Kunskapshusets parkeringsgarage, samt avlastningsplatser för transportbilar som ska vidare till Storgatan. En gång- och cykelväg ska anläggas längs Postgatan liksom parkering för bilar. Byggstart sommaren 2019 och färdigställande i augusti 2020. Under sommaren och hösten 2019 stängs gatan av för ledningsarbete på del av Postgatan fram till anslutningspunkt för Kunskapshuset.

Storgatan i Gällivare centrum. Gatan ska fortsatt vara gång- och promenadstråk som förbinder Postgatan och Smedjegatan. Det pågår ledningsarbete längs hela denna sträcka under sommaren och tidig höst 2019. Etapp 1 är korsningen Postgatan – Västra Kyrkallén, etapp 2 är Vassara Torg och etapp 3 är Östra Kyrkallén till Smedjegatan.

Ny förskola i Dokkas. Markarbete startade sommaren 2019 och byggnadsarbetena beräkna starta senhösten 2019. Verksamheten på nya förskolan, med två avdelningar planeras kunna starta i mars/april 2020. Färdigställande av utvändiga parkeringsplatser och lekytor planeras utföras under sommaren 2020 och bli helt klart hösten 2020.

Multiaktivitetshuset. Förberedande arbeten inför byggande av Multiaktivitetshuset fortsätter under hösten 2019. Då utförs arbeten för att möjliggöra rivning av P-garage mm i kv Gojan. Arbetena omfattar tekniskt avskiljande mellan de byggdelar som ska rivas och de som ska vara kvar. Det mesta sker inomhus. Utvändigt kommer arbetena att omfatta ny el-, tele- och VA-anslutning. VA-arbetena kommer att innebära en tillfällig avstängning av genomfartstrafik längs Smedjegatan. Tidpunkt för byggstart av Multiaktivitetshuset är beroende av att lösa situationen för dem som hyr lokaler i den del av kvarteret som måste rivas.

Sarkasvaara vattenrening. Projektering pågår för nytt vattenreningsverk med infiltrationsbassänger och 6 st nya brunnar. Produktionsstart senvintern 2020 med brunnsborrningar och sommaren 2020 för byggnad.

Detaljplan Sakajärvi 2:4, Aitik gruvområde för utökning av Aitiks industriområde pågår.

Detaljplan Repisvaara Skjutbaneområdet Planområdet ligger vid den gamla skytteanläggningen efter väg E45 upp mot Repisvaara. Området planläggs för ca 40 småhus och beräknas vara färdig under våren 2020.

Detaljplan Del av Koskullskulle 1:1 planområdet ligger i skogspartiet sydost om Myranskolan och planläggs för ca 30 småhus. Planarbetet beräknas vara färdigt under våren 2020

Detaljplan Sandviken/Vassara planarbete pågår för framtagande av ca 130 småhustomter, den beräknas antas till årsskiftet 2020-2021.

Detaljplan Gällivare 22:24 Planområdet ligger beläget mellan Nuolajärvi och Vassara älv. Tanken är att det ska planläggas för blandad bebyggelse, dvs både småhus och flerfamiljshus. Planarbetet beräknas vara färdigt i slutet av 2020.

Sjöparksskolan – Nya högstadiet. Om- och tillbyggnad av Sjöparksskolan pågår. Utförandet sker i två delentreprenader. Total omfattning: Nybyggnadsyta, ca 500 m2 (BTA), ombyggd/upprustad yta, ca 5 000 m2 (BTA) samt utvändiga markarbeten ca 2000 m2. Arbetena beräknas vara färdigställda i mars 2020. Skolan blir efter färdigställt projekt en renodlad högstadieskola, 7-9.

Fiberutbyggnad pågår på Fjällnäs, Kronsågen, Nattavaara station samt norra sidan av Vassaraträsket.

Startextension bana 30, Lapland Airport, Gällivare. Anläggande av 150 m utbyggnad i östlig riktning bana 30, som möjliggör mer tillgänglig banlängd för start och som ökar flygsäkerheten. Projektering påbörjas i höst, för att kunna gå ut med entreprenadförfrågan mitten av december 2019 och ha utsedd entreprenör senast mars 2020. Entreprenadarbetena beräknas pågå från april till september 2020 med slutbesiktning 30 september 2020.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-11
Publicerad:
2019-10-09