Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 13 jun 2019

Aktuella byggprojekt

Det är ett stort antal byggprojekt på gång. Bland annat bygger BoKlok 36 nya bostadsrättslägenheter på kvarteret Överläraren vid Hedskolan med byggstart sommaren 2019.

Kunskapshuset

Detaljbild från Kunskapshuset. Foto: Daniel Olausson, Follow the light

Detaljplanen för kvarteret Hasseln, bredvid Circle K, är antagen. Detaljplanen skapar förutsättningar för en förtätning av flerbostadshus i fem våningar med parkeringsgarage. Det handlar om ersättningsbostäder då LKAB ersätter delar av Top bostäders bestånd i Malmberget.

BoKlok bygger 36 bostadsrättslägenheter på kvarterat Överläraren i skogspartiet vid Hedskolan. Byggstart sommaren 2019.

Vid f.d. Granngården längs Norskavägen pågår detaljplanearbete för ca 200 bostäder, planen har varit på granskning. Detaljplanen antas i samband med att fastigheten iordningställs för exploatering. Entreprenad för rivning av Granngården, DHL och f.d. Banverkskontoret är i slutfasen och endast några restpunkter kvarstår. En fortsatt markundersökning har genomförts av området för att bättre kartlägga hur mycket som behöver saneras och vem som har förorenat marken. Projektet avser att ansöka om stöd för sanering av området. Eventuellt så kommer området att etappindelas i två delar, norra området respektive södra området.

Tomter på nytt handelsområde mellan väg E45 och Treenighetens väg. Området är tänkt att användas för handel, lager och kontor. Styckning av tomter för tomträttsupplåtelse pågår och är klart inom kort. Väg och infrastruktur är klart, liksom checkpoint för ankommande leveranser till pågående centrumbyggen. Elon är första verksamheten som byggt och flyttat in på området.

Tomter på nytt handelsområde Stålvallen mellan Cellulosavägen och Oljevägen. Området är tänkt för handel och lättare industri. Tomter kommer av styckas av för tomträttsupplåtelse. Anläggande påbörjas inom kort och beräknas pågå sommar-höst 2019.

Ombyggnation av f.d. Forsens vårdcentral på Lasarettsgatan. Dagverksamheterna på Fjällbjörken och Alpen ska samordnas med Solkattens korttids- och fritidsverksamhet. Om- och tillbyggnadsentreprenad inklusive markarbeten slutförs under juni 2019 och planerad inflyttning är i juli 2019.

Anläggningsentreprenad för bostadsområde på Repisvaara södra etapp 2. Området består av 88 st småhustomter. Anläggningstid mellan våren 2018 fram till hösten 2019. Under 2018 färdigställdes 32 tomter, resterande 56 tomter färdigställs till hösten 2019. Vissa säsongsarbeten kommer att utföras under barmarkssäsongen 2020.

Skid- gång- och cykeltunnel under Porjusvägen samt Repisvaara GC-väg Etapp 1. En belyst, gång- och cykelväg med parallellt skidspår till Repisvaara södra färdigställdes i slutet av oktober 2018. Asfaltering och slutjustering av mark utförs under barmarkssäsongen 2019.

Repisvaara GC-väg Etapp 2. Projektering för, belyst, gång- och cykelväg med parallellt skidspår pågår för sträckan Repisvaara södra-Hellnerstadion. Upphandling av entreprenad är planerad till våren 2019, med preliminär byggstart under sommaren. Planeras vara klart hösten 2019 och asfaltering under barmarkssäsongen 2020.

Sjöparken. Pulkabacke och multiaktivitetsplan med is var delvis klar vintern 2019 då även byggnation av ”grillkåtan” har pågått.Byggstart för ”Aktivitetsparken” med tillhörande delar som skatepark, lek, utegym, basket mm har varit och arbeten pågår under vår och sommar till slutbesiktning hösten 2019. Västra entrén med anslutande delar mot is- och evenemangarenan utförs år 2020.

Isarna

Det planeras för ett nytt vård- och omsorgsboende på nordvästra Repisvaara. Förstudie pågår och byggnation planeras pågå under 2020-2023 med inflyttning hösten 2023.

På Repisvaara planeras även för ny förskola samt skola. Skolan utformas för åk F-6. Förstudie pågår och arbetet bedrivs parallellt med projektet ”Vård- och omsorgsboende Repisvaara” för att tillvarata samordningsvinster då dessa anläggs inom samma fastighet. Byggnationer planeras pågå under 2020-2023 med inflyttning 2023.

Kunskapshuset i Gällivare centrum. Markarbeten runt huset startas inom kort. På utsidan pågår fasadarbeten och invändigt installationsarbeten. Ytskikt såsom målning har påbörjats. Byggnadsarbeten färdigställs successivt och inflyttning planeras till augusti 2020.

Kunskapshuset

Is- och evenemangsarenan. Stommen och tak är nu färdigställda. Invändigt pågår installationer och färdigställande av golv. Utvändiga markarbeten pågår under hela sommaren. Byggnaden planeras tas i bruk vid årsskiftet 2019/2020.

Isaren

Friidrottshall och bostäder intill Hedskolan. YIT Sverige AB har upphandlats som totalentreprenör för att bygga friidrottshallen. Hallens utformning ska hålla junior-SM nivå med plats för Hedskolans nya gymnastiksal. Byggstart var i maj 2019 med invigning hösten 2020. Det planeras även för ca 90 bostäder i området.

Parkeringsgarage under Vassartorget i centrum planeras. Ett varmgarage för ca 200 bilar och 70 cyklar med in- och utfart mot Lasarettsgatan och gångtunnel direkt till Kunskapshuset och det framtida Multiaktivitetshuset, samt hiss och trappor upp till Storgatan närmast Norrskensgallerian. Projektering pågår och upphandling av entreprenör planeras under 2019. Schaktningsarbeten planerat till vårvintern 2020, med målsättning att hela garageanläggningen kan vara färdig årsskiftet 2020/2021.

Ny aktivitetsyta på Vassaratorget. Det planeras för ett nytt torg ovanpå garageanläggningen som ska knyta samman Kunskapshuset och Multiaktivitetshuset med handeln i Gällivare centrum, både under vinter- och sommartid. Arbetet kan starta när garageanläggningen är färdigställd, med beräknad byggstart vintern 2021 och färdigställande under sommarhalvåret 2022.

Nya förskolan vid Tallbacka. Mark- och byggnadsarbeten pågår och beräknas vara färdiga under våren 2019. Färdigställande av utvändiga parkeringsplatser och lekytor pågår under sommaren 2019.

Postgatan anpassas för in- och utfart till parkeringsgarage i Kunskapshuset. Postgatan i Gällivare centrum ska anpassas för biltrafik till och från Kunskapshusets parkeringsgarage, samt avlastningsplatser för transportbilar som ska vidare till Storgatan. En gång- och cykelväg ska anläggas längs Postgatan liksom parkering för bilar. Planerad byggstart sommaren 2019 och färdigställande i augusti 2020. Under sommaren 2019 med start 10 juni stängs gatan av för ledningsarbete på del av Postgatan fram till anslutningspunkt för Kunskapshuset.

Storgatan i Gällivare centrum. Gatan ska fortsatt vara gång- och promenadstråk som förbinder Postgatan och Smedjegatan. Det pågår ledningsarbete längs hela denna sträcka under sommaren och tidig höst 2019. Etapp 1 är korsningen Postgatan – Västra Kyrkallén, etapp 2 är Vassara Torg och etapp 3 är Östra Kyrkallén till Smedjegatan.

Ny förskola i Dokkas. Anbudsförfrågan pågår av en ny förskola med två avdelningar samt personalutrymmen. Markarbeten startar sommar/höst 2019 och byggnadsarbetena beräkna starta senhösten 2019 eller vintern 2020.

Multiaktivitetshuset. Förberedande arbeten i form av VA-ledningar, el-ledningar och tillfälliga parkeringar har utförts under hösten och vintern 2018. För närvarande förbereds upphandling av entreprenör för byggprojektet. Tidpunkt för byggstart är beroende av att lösa situationen för post och gym som hyr lokaler i den del av kvarteret som måste rivas.

Sarkasvaara vattenrening. Projektering pågår för nytt vattenreningsverk med infiltrationsbassänger och 6 st nya brunnar. Produktionsstart aug 2018 med brunnsborrningar och våren 2020 för byggnad.

Detaljplan Gällivare 5:4, utökning Repisvaara NordVäst har antagits. Detaljplanen som skamöjliggörabyggnation av ca 50 villor pågår.

Detaljplan Tallbacken Lina 3:1 Planområdet ligger efter väg E45, strax norr om Lina älv och ska möjliggöra uppförandet av ca tio villor. Planarbetet har avslutats.

Detaljplan Sakajärvi 2:4, Aitik gruvområde för utökning av Aitiks industriområde pågår.

Detaljplan Gällivare 82:2 och del av Gällivare 12:74 Planområdet ligger på södra sidan Vassara älv, och öster om Karlgrens slakteri. Planen ska ge utrymme för att uppföra fem nedmonterade hus från Malmberget, som innehåller ca 20 lägenheter, samt ett tiotal villor. Planen antogs av kommunstyrelsen 11 juni 2018 och har efter överklagade nu vunnit laga kraft.

Detaljplan Repisvaara Skjutbaneområdet Planområdet ligger vid den gamla skytteanläggningen efter väg E45 upp mot Repisvaara. Området planläggs för ca 40 småhus och beräknas vara färdig under våren 2020.

Detaljplan del av Koskullskulle 1:1 planområdet ligger i skogspartiet sydost om Myranskolan och planläggs för ca 30 småhus. Planarbetet beräknas vara färdigt under våren 2020.

Detaljplan Sandviken/Vassara planarbete pågår för framtagande av ca 130 småhustomter, den beräknas antas till årsskiftet 2020-2021.

Sjöparksskolan – Nya högstadiet. Om- och tillbyggnad av Sjöparksskolan pågår. Utförandet sker i två delentreprenader. Total omfattning: Nybyggnadsyta, ca 500 m2 (BTA), ombyggd/upprustad yta, ca 5 000 m2 (BTA) samt utvändiga markarbeten ca 2000 m2. Arbetena beräknas vara färdigställda i mars 2020. Skolan blir efter färdigställt projekt en renodlad högstadieskola, 7-9.

Fiberutbyggnad planerar att starta på Fjällnäs, Dundret, Övre Koskullskulle, Skaulo/Puoltikasvaara, Markitta/Nilivaara, Kronsågen, Nattavaara station samt norra sidan av Vassaraträsket. Alla fiberutbyggnadsprojekt som tidigare har påbörjats ska färdigställas under sommaren 2019.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-11
Publicerad:
2019-06-13