Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 21 mar 2019

Aktuella byggprojekt

Kunskapshuset

Det är ett stort antal byggprojekt på gång. Här kan du läsa mer om några av de projekt som pågår just nu. Bland annat att det planeras för ett nytt parkeringsgarage under Vassaratorg i Gällivare centrum.

Vid f.d. Granngården längs Norskavägen pågår detaljplanearbete för ca 200 bostäder, planen har varit på granskning. Detaljplanen antas i samband med att fastigheten iordningställs för exploatering. Entreprenad för rivning av Granngården, DHL och f.d. Banverkskontoret är påbörjad och beräknas vara färdig under april månad. En fortsatt markundersökning har genomförts av området för att bättre kartlägga hur mycket som behöver saneras och vem som har förorenat marken.

Tomter på nytt handelsområde mellan väg E45 och Treenighetens väg. Området är tänkt att användas för handel, lager och kontor. Styckning av tomter för tomträttsupplåtelse pågår och är klart inom kort. Väg och infrastruktur är klart, liksom checkpoint för ankommande leveranser till pågående centrumbyggen. Husproduktion påbörjad på första handelstomten av Elon.

Tomter på nytt handelsområde Stålvallen mellan Cellulosavägen och Oljevägen. Området är tänkt för handel och lättare industri. Tomter kommer av styckas av för tomträttsupplåtelse. Detaljprojektering pågår och upphandling av entreprenör är planerat till våren. Anläggandet beräknas pågå sommar-höst 2019.

Ombyggnation av f.d. Forsens vårdcentral på Lasarettsgatan. Dagverksamheterna på Fjällbjörken och Alpen ska samordnas med Solkattens korttids- och fritidsverksamhet. Om- och tillbyggnadsentreprenad inklusive markarbeten slutförs under mars 2019 och planerad inflyttning är i mars 2019.

Anläggningsentreprenad för bostadsområde på Repisvaara södra etapp 2. Området består av 88 st småhustomter. Anläggningstid mellan våren 2018 fram till hösten 2019. Under 2018 färdigställdes 32 tomter, resterande 56 tomter färdigställs till hösten 2019. Vissa säsongsarbeten kommer att utföras under barmarkssäsongen 2020.

Skid- gång- och cykeltunnel under Porjusvägen samt Repisvaara GC-väg Etapp 1. En belyst, gång- och cykelväg med parallellt skidspår till Repisvaara södra färdigställdes i slutet av oktober 2018. Asfaltering och slutjustering av mark utförs under barmarkssäsongen 2019.

Repisvaara GC-väg Etapp 2. Projektering för belyst gång- och cykelväg med parallellt skidspår pågår för sträckan Repisvaara södra-Hellnerstadion. Upphandling av entreprenad är planerad till våren 2019, med preliminär byggstart under sommaren. Planeras vara klart hösten 2019 och asfaltering under barmarkssäsongen 2020.

Sjöparken. Pulkabacke och multiaktivitetsplan med is är delvis klart och kan användas under vintern 2019, då även en grillkåta ska byggas.Projektering pågår för ”Aktivitetsparken”, med tillhörande delar som skatepark, lek, utegym, basket mm. Upphandling under vintern 2019 med byggstart till våren och slutbesiktning hösten 2019. Västra entrén med anslutande delar mot is- och evenemangarenan utförs år 2020.

Det planeras för ett nytt vård- och omsorgsboende på nordvästra Repisvaara. Förstudie pågår och byggnation planeras pågå under 2020-2023 med inflyttning hösten 2023.

På Repisvaara planeras även för ny förskola samt skola. Förstudie pågår och arbetet bedrivs parallellt med projektet ”vård- och omsorgsboende Repisvaara” för att tillvarata eventuella möjligheter till samordningsvinster mellan de båda projekten. Byggnationer planeras pågå under 2020-2023 med inflyttning 2023.

Kunskapshuset i Gällivare centrum. Montering av glas och glaspartier samt arbeten med ytskikt på fasad pågår. Inne i huset byggs innerväggar och installationer fortgår på alla våningsplan. Byggnadsarbeten färdigställs successivt och inflyttning planeras till augusti 2020.

Is- och evenemangsarenan. Stommen och tak är klart över ispisten. Invändiga arbeten är påbörjade för omklädningsrum och läktare. Byggnaden är försenad och planeras tas i bruk vid årsskiftet 2019/2020.

Friidrottshall och bostäder intill Hedskolan. YIT Sverige AB har upphandlats som totalentreprenör för att bygga friidrottshallen. Hallens utformning ska hålla junior-SM nivå med plats för Hedskolans nya gymnastiksal. Byggstart våren 2019 med invigning hösten 2020. Det planeras även för ca 90 bostäder i området.

Parkeringsgarage under Vassartorget i centrum planeras. Ett varmgarage för ca 200 bilar och 70 cyklar med in- och utfart mot Lasarettsgatan och gångtunnel direkt till Kunskapshuset och det framtida Multiaktivitetshuset, samt hiss och trappor upp till Storgatan närmast Norrskensgallerian. Projektering pågår och upphandling av entreprenör planeras under 2019. Schaktningsarbeten planerat till vårvintern 2020, med målsättning att hela garageanläggningen kan vara färdig årsskiftet 2020/2021.

Ny aktivitetsyta på Vassaratorget. Det planeras för ett nytt torg ovanpå garageanläggningen. Det ska knyta samman Kunskapshuset och Multiaktivitetshuset med handeln i Gällivare centrum, både under vinter- och sommartid. Arbetet kan starta när garageanläggningen är färdigställd, med beräknad byggstart vintern 2021 och färdigställande under sommarhalvåret 2022.

Nya förskolan vid Tallbacka. Mark- och byggnadsarbeten pågår och beräknas vara färdiga under mars 2019. Färdigställande av utvändiga parkeringsplatser och lekytor pågår under sommaren 2019.

Postgatan anpassas för in- och utfart till parkeringsgarage i Kunskapshuset. Det pågår projektering av Postgatan i Gällivare centrum som ska anpassas för biltrafik till och från Kunskapshusets parkeringsgarage, samt avlastningsplatser för transportbilar som ska vidare till Storgatan. En gång- och cykelväg ska anläggas längs Postgatan liksom parkering för bilar. Planerad byggstart våren/ sommaren 2019 och färdigställande i augusti 2020.

Storgatan i Gällivare centrum. Gatan ska fortsatt vara gång- och promenadstråk som förbinder Postgatan och Smedjegatan.

Ny förskola i Dokkas. Projektering pågår av en ny förskola med två avdelningar samt personalutrymmen. Markarbeten startar sommar/höst 2019. Byggnadsarbetena beräkna starta senhösten 2019/vintern 2020.

Multiaktivitetshuset. Förberedande arbeten i form av VA-ledningar, el-ledningar och tillfälliga parkeringar har utförts under hösten och vintern 2018. För närvarande förbereds upphandling av entreprenör för byggprojektet. Tidpunkt för byggstart är beroende av att lösa situationen för post och gym som hyr lokaler i den del av kvarteret som måste rivas.

Detaljplan Gällivare 5:4, utökning Repisvaara NordVäst. Detaljplanen som ska möjliggöra byggnation av ca 50 villor pågår. Planen har varit ute på granskning och kommer att antas under våren 2019.

Detaljplan Tallbacken Lina 3:1 Planområdet ligger efter väg E45, strax norr om Lina älv och ska möjliggöra uppförandet av ca tio villor. Planarbetet har avslutats.

Detaljplan Sakajärvi 2:4, Aitik gruvområde för utökning av Aitiks industriområde pågår.

Detaljplan Gällivare 82:2 och del av Gällivare 12:74. Planområdet ligger på södra sidan Vassara älv, och öster om Karlgrens slakteri. Planen ska ge utrymme för att uppföra fem nedmonterade hus från Malmberget, som innehåller ca 20 lägenheter, samt ett tiotal villor. Planen antogs av kommunstyrelsen 11 juni 2018 och har efter överklagade nu vunnit laga kraft.

Detaljplan Repisvaara Skjutbaneområdet. Planområdet ligger vid den gamla skytteanläggningen efter väg E45 upp mot Repisvaara. Området planläggs för ca 40 småhus och beräknas vara färdig under våren 2020.

Detaljplan del av Koskullskulle 1:1. Planområdet ligger i skogspartiet sydost om Myranskolan och planläggs för ca 30 småhus. Planarbetet beräknas vara färdigt under våren 2020.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-10
Publicerad:
2019-03-21