Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 08 aug 2018

Aktuella byggprojekt i Gällivare kommun

Byggplats

Det är ett stort antal byggprojekt på gång. Framtid Gällivare berättar mer om några av de projekt som pågår just nu.

Vid nuvarande Granngården längs Norska vägen pågår detaljplanearbete för ca 200 bostäder, den har varit ute på granskning och planeras att antas i samband med att fastigheten iordningställs för exploatering.

Arbetet med Sjöparken är påbörjat utifrån antagen programskiss med fokus på aktiviteter för alla åldrar. Etapp 2 omfattar skatepark/betongpark, grillkåta och multisportplan och planeras att pågå under barmarkssäsongen 2018.

Ombyggnation av f.d. Forsens vårdcentral, Lasarettsgatan 65. Dagverksamheterna på Fjällbjörken och Alpen ska samordnas med Solkattens korttids- och fritidsverksamhet. Invändig rivning och demontering har genomförts dec 2017 – feb 2018. Om- och tillbyggnadsentreprenad inklusive markarbeten påbörjades i mars 2018. Planerad inflyttning kring årsskiftet 2018-2019.

Tomter på nytt handelsområde mellan väg E45 och Treenighetens väg. Området är tänkt att användas för handel, lager och kontor. Gällivare kommun styckar av tomter för tomtkön och bygger infrastruktur där upphandling markentreprenör pågår för anläggning från vår till höst 2018. Flera företag har redan visat intresse för att etablera sig i området.

Tomter på nytt handelsområde Stålvallen mellan Cellulosavägen och Oljevägen. Området är tänkt för handel och lättare industri. Tomter styckas för försäljning till kommunens tomtkö. Projektering pågår och anläggandet beräknas pågå under sommaren 2019.

Anläggningsentreprenaden på Repisvaara Södra etapp 2 startade i mars 2018 och kommer att pågå i ca 18 månader, dock kommer vissa säsongsarbeten att utföras barmarkssäsongen 2020.

Det planeras för ett nytt vård- och omsorgsboende på nordvästra Repisvaara, med plats för ca 85 boende. Förstudie pågår och byggnation planeras pågå under 2019-2021 med inflyttning hösten 2021.

På Repisvaara planeras även för ny förskola samt skola. Förstudie pågår och arbetet bedrivs parallellt med projekt ”Vård- och omsorgsboende Repisvaara” för att tillvarata eventuella möjligheter till samordningsvinster mellan de båda verksamheterna. Byggnationer planeras pågå under 2019-2021 med inflyttning 2021.

Stomarbete för Kunskapshuset i Gällivare centrum pågår och skall vara klart i september 2018. Omkoppling av el och installation av två nya transformatorstationer kommer att ske under sommaren. I augusti är det planerat att ”Spruthuset” ska vara borta från området. Byggnadsarbeten färdigställs under vår/sommar 2020. Invigning planeras till augusti 2020.

Bygget av is- och evenemangsarenan är påbörjat. Under sommaren pågår markarbeten och grundläggning. I augusti påbörjas arbete med stommen av byggnaden. Byggnadsarbeten kommer att färdigställas i juni 2019. Huvuddelen av markarbeten inklusive Hellebergsvägen utförs under sommaren 2019. Invigning planeras till augusti 2019.

Friidrottshallen placeras i kvarteret Vägmästaren vid Hedskolan. Den kommer även att kunna användas som gymnastiksal för Hedskolan. Pågående entreprenad är rivning, marksanering samt omläggning av VA-ledningar. Invigning planeras till 2020. Plus ca 90 bostäder.

Multiaktivitetshuset Projektering av förberedande arbeten pågår. De omfattar omläggning av vatten och avlopp längs Västra Kyrkoallén mellan Storgatan och Hantverkaregatan samt längs Östra Kyrkoallén från Hantverkaregatan mot Parkgatan. Byggnation av detta beräknas pågå september – november. De förberedande arbetena innefattar också omläggning av en elkabel längs Smedjegatan mellan Storgatan och Hantverkaregatan.

Projektering pågår också för rivning av kv Gojan 15 (P-hus mm). Rivning påbörjas när ersättningslokaler finns för gym och Posten. Ett antal tillfälliga parkeringar kommer att byggas under hösten. Dessa kommer att ha olika målgrupper, för boendeparkering, för allmänhet och för entreprenörer för de olika projekten.

APD-plan Centrum (APD = ArbetsplatsPlatsDisposition) En plan för logistik, bil-, cykel-, och gångtrafik kring byggarbetsplatsen kommer att tas fram i syfte att minska störningar under byggtiden.

Detaljplan Gällivare 5:4, utökning Repisvaara NV Detaljplanen skamöjliggörabyggnation av ca 60 villor pågår och samrådshandlingarna beräknas klara under hösten 2018.

Detaljplan Tallbacken Lina 3:1 Planområdet ligger efter väg E45, strax norr om Lina älv och ska möjliggöra uppförandet av ca 10 villor.

Detaljplan Sakajärvi 2:4, Aitik gruvområde för utökning av Aitiks industriområde pågår.

Detaljplan Gällivare 82:2 och del av Gällivare 12:74 Planområdet ligger på södra sidan Vassara älv, öster om Karlgrens slakteri. Planen ska ge utrymme för att uppföra fem nedmonterade hus från Malmberget, som innehåller ca 20 lägenheter, samt ett tiotal villor. Planen antogs av kommunstyrelsen 11/6.

TOP bygger 74 nya lägenheter på Forsheden. Detta blir ett nytillskott av bostäder och är inte ersättningsbostäder.

Nya lägenheter byggs på Forsgårdsområdet. Nåiden bygger 62 lägenheter för LKABs räkning. I samma område uppförs 40 lägenheter till TOP bostäder för LKABs räkning. Varav 18 lägenheter blir ett nytillskott till bostadskön.

Kv Brushanen Planarbetet påbörjas efter sommaren på området kring den gamla bensinmacken som revs för ett antal år sedan. Tanken är att planlägga för flerbostadshus i området.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2018-08-08