Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 16 aug 2017

Information om Nya Sjöparken

Sjöparken

Entreprenaden för nya Sjöparken har påbörjats, ett projekt med målet att skapa ett attraktivt parkområde för samtliga kommuninvånare och besökare. Inledningsvis har den gamla lekplatsen avvecklats för att ge plats för en ny. Vidare har förberedande markarbete gjorts för den tänkta grillkåtan och just nu pågår arbeten med att anlägga dräneringar på olika ställen av parken. Arbeten kommer att pågå i etapper under 2017 och 2018.

Dags för byggstart av etapp 2017
Behovet av ett attraktivt parkområde förväntas öka då Gällivare centrum förtätas med anledning av samhällsomvandlingen och avvecklingen av Malmberget. Planerna för Nya Sjöparken har utvecklats i samverkan med kommuninvånare vid ett antal workshops där önskemål, tankar, behov och drömmar har identifierats. Under 2017 påbörjas arbetet i norra delen av parken med anläggande av bl. a. lekplats, finplanteringar och grillkåta. Markåtgärder utförs för att öka avrinningen, skapa bättre dränering och förbättra tillgängligheten.

Under byggtiden kommer tillfälliga lösningar att råda i området, särskilt för de gång- och cykelvägar närmast det inhägnade arbetsområdet, som periodvis inte kommer att vara framkomliga, se bifogad bilaga för arbetsområde del 1 av etapp 2017. Projektets ambition är dock att minimera störningar för närboende och hoppas på förståelse då viss olägenhet är ofrånkomligt. Närboende till arbetsområdet ombeds förvara privata tillhörigheter innanför tomtgränserna under anläggningstiden.

Sjöparken

Preliminär tidplan:

  • Vecka 29 - start förberedelsearbeten, inhägnad av arbetsområde del 1.
  • Vecka 30 - anläggningsarbeten påbörjas för lekplats och planteringar.
  • Vecka 35 - anläggningsarbeten påbörjas för grillkåta och ev. övriga åtgärder

Arbetstider 06:30-18:00 Mån-Tors, 06:30-16:00 Fre.

Arbetena avslutas hösten 2017. Nästa etapp kommer att genomföras under 2018. Mer information kommer längre fram.

Med vänliga hälsningar,
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Gällivare kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2017-08-16