Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 11 jul 2017

Aktuella byggprojekt

Centrum

Det är ett stort antal byggprojekt och markköp på gång. Bland annat har kommunen köpt kvarteret Gojan, som innefattar f.d. Arcaden-huset inklusive parkeringsdäck. Här planeras det nu för ett multiaktivitetshus. Framtid Gällivare berättar mer om några av de projekt som pågår just nu.

Programarbete påbörjas för ett multiaktivitetshus - arena för idrott, kultur, musik, simhall med äventyrsbad, bio, bibliotek mm med placering mitt i centrum. Arbetet med en förstudie pågår och målet är invigning 2021/2022. Detaljplanen påbörjas.

Friidrottshallen placeras i kvarteret Vägmästaren vid Hedskolan. Den kommer även att kunna användas som gymnastiksal för Hedskolan och ersätter därmed nuvarande sal som är i stort behov av upprustning. Programarbetet ska påbörjas och målet är invigning höstterminen 2019.

Detaljplaner pågår för Vägmästaren samt del av Överläraren som ligger i området kring Hedskolan samt ”Granngårdstomten”. I dessa områden kan det totalt rymmas ca 345 bostäder, huvuddelen av dessa vid nuvarande Granngården längs Norska vägen. Detaljplanen för Vägmästaren inrymmer även friidrottshallen.

Programskiss för Sjöparkens parkområde har antagits med fokus på aktiviteter för alla åldrar. Planen är att parken färdigställs under 2017-2018. I år är tanken att anlägga en lekpark, skapa sittplatser, påbörja planteringar och även bygga den grillkåta som beviljats tillfälligt bygglov under 2017.

Detaljplanen pågår för Vassara 10 som ska möjliggöra uppförande av ca 60 lägenheter (stora parkeringen vid kommunhuset).

Utvecklingsplan för bostäder vid Sandviken/Vassaraträsk har tagits fram.

Arbetet med att ta fram en detaljplan för bostadsbyggande på Borgargatan nedanför Församlingshemmet pågår. Planen rymmer ca 12-14 lägenheter. Markanvisningsavtal är skrivet med TN Bygg.

Detaljplanen för is- och evenemangsarenan antogs i kommunfullmäktige i juni 2016. Därefter överklagades beslutet, men mark- och miljödomstolen har avslagit överklagan. Detaljplanen har nu blivit överklagad till mark- och miljööverdomstolen.

Detaljplan för del av Silfwerbrandshöjden är antagen i februari 2017. Markanvisningsavtal är skrivet med Nivi AB. Planen tillåter sju parhus som smälter in i befintlig bostadsmiljö. Beslutet att anta detaljplanen överklagades och mark- och miljödomstolen upphävde kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen. Gällivare kommun kommer omarbeta handlingarna och göra om planprocessen.

Ombyggnation av f.d. Forsens vårdcentral planeras, dagverksamheterna på Fjällbjörken och Alpen ska samordnas, eventuellt även med Solkattens korttids- och fritidsverksamhet. Detaljprojektering har påbörjats, byggentreprenör upphandlas under hösten 2017 och om- och tillbyggnation påbörjas efter årsskiftet. Planerad inflyttning i oktober 2018.

TOP bostäder och LKAB bygger 22 nya lägenheter med tillhörande carports på Strömgatan i centrala Gällivare. Inflyttning planeras till oktober 2017. Därtill planerar TOP för fler nya lägenheter, bland annat mittemot Circle K. Detaljplanen är påbörjad för området och det planeras för ca 60 nya lägenheter med tillhörande parkeringsgarage. Föroreningar har påträffats inom fastigheten och tidplanen förskjuts. TOP bygger även 74 nya lägenheter på Forsheden. Detta blir ett nytillskott av bostäder, och är inte ersättningsbostäder.

Nya lägenheter byggs på Forsgårdsområdet. Nåiden bygger 62 lägenheter för LKABs räkning.

Försäljning av tomter för småhus på Solbacken i Koskullskulle pågår, ett fåtal finns kvar till försäljning.

Ny förskola med 5 avdelningar byggs öster om Tallbackaskolan. Bygg- och markentreprenader upphandlas under våren och byggnation påbörjas efter sommaren 2017 med inflyttning hösten 2018 om allt går som planerat.

Trettio kulturhus från Malmberget flyttas till Koskullskulle sedan början av oktober. I en andra etapp utreds förtätningsmöjligheter i centrum där man tittar på en möjlig placering av kulturhus.

Tomter på nytt handelsområde mellan väg E45 och Treenighetens väg. Området är tänkt att användas för handel, lager och kontor. Gällivare kommun styckar av tomter för kommunens tomtkö och bygger infrastruktur där detaljprojektering förfrågningsunderlag pågår och upphandling markentreprenör är planerat till efter sommaren för anläggning under hösten 2017 av etapp 1. Flera företag har redan visat intresse för att etablera sig i området.

Gällivare 13:18 Andra sidan 7-9 villatomter, detaljplan har vunnit laga kraft i mars 2017.

Gällivare 4:18 Andra sidan, detaljplan för ca 40 bostäder. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt detaljplanen.

Gällivare 3:13 – Andra sidan, 3-16 lägenheter/hushåll beroende på om det är villor, små flerbostadshus etc. Detaljplanen antogs i mars 2017, men beslutet överklagades.

Vård- och omsorgsboendet Forsgläntan med 71 lägenheter är invigt. De boende på Gunillahem och Lövberga flyttade in i maj 2017.

Arbetet med det så kallade ”Kunskapshuset” i Gällivare centrum är igång.

Detaljplanerna för södra Repisvaara etapp 1 och 2 är antagna av kommunfullmäktige och har vunnit laga kraft. Dessutom har en detaljplan tagits fram tillsammans med LKAB för Repisvaara nordost och nordväst, som också har vunnit laga kraft i oktober 2016 där anläggning av infrastruktur pågår. Totalt planeras det för cirka 1000 nya bostäder i hela området.

Det planeras för ett nytt äldreboende på nordvästra Repisvaara, med plats för ca 80 boende. Förstudie är påbörjad och byggnation planeras pågå under 2018-2019 samt inflyttning i mars 2020.

Repisvaara planeras även för ny förskola med 5 avdelningar samt skola F-6. Förstudie ska påbörjas och arbetet bedrivs parallellt med projekt ”Nytt äldreboende på Repisvaara” för att tillvarata eventuella möjligheter till samordningsvinster mellan de båda verksamheterna.

Tomter Repisvaara Södra. Gällivare kommun har påbörjat försäljningen av villatomter för etapp 1 och till våren 2018 släpps villatomterna för etapp 2.

Lovikka Bygg AB bygger 35 nya lägenheter på Repisvaara.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2017-07-11