Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 08 maj 2017

Aktuella byggprojekt

Älsbynshus

Det är ett stort antal byggprojekt och markköp på gång. Framtid Gällivare berättar mer om några av dem.

Programarbete påbörjas för ett multiaktivitetshus - arena för idrott, kultur, musik, simhall med äventyrsbad, bio, bibliotek mm med placering mitt i centrum. Arbetet med en förstudie pågår och målet är invigning 2021/2022.

Friidrottshallen placeras i kvarteret Vägmästaren vid Hedskolan. Den kommer även att kunna användas som gymnastiksal för Hedskolan och ersätter därmed nuvarande sal som är i stort behov av upprustning. Programarbetet ska påbörjas och målet är invigning höstterminen 2019.

Detaljplaner har påbörjats för Vägmästaren samt del av Överläraren som ligger i området kring Hedskolan samt ”Granngårdstomten”. I dessa områden kan det totalt rymmas ca 345 bostäder, huvuddelen av dessa vid nuvarande Granngården längs Norska vägen.

Detaljplanerna för södra Repisvaara etapp 1 och 2 är antagna av kommunfullmäktige. Dessutom pågår ett arbete tillsammans med LKAB där man tittar på utformning av Repisvaara nordost samt nordväst. Totalt planeras det för cirka 1000 nya bostäder i hela området.

Det planeras för ett nytt äldreboende på nordvästra Repisvaara, med plats för ca 80 boende. Förstudie är påbörjad och byggnation planeras pågå under 2018-2019 samt inflyttning i mars 2020.

Repisvaara planeras även för ny förskola med 5 avdelningar samt skola F-6. Förstudie ska påbörjas och arbetet bedrivs parallellt med projekt ”Nytt äldreboende på Repisvaara” för att tillvarata eventuella möjligheter till samordningsvinster mellan de båda verksamheterna.

Programskiss för Sjöparkens parkområde har antagits med fokus på aktiviteter för alla åldrar. Planen är att parken färdigställs under 2017-2018.

Detaljplanen har påbörjats för Vassara 10 som ska möjliggöra uppförande av ca 60 lägenheter (stora parkeringen vid kommunhuset).

Utvecklingsplan för bostäder vid Sandviken/Vassaraträsk är framtagen, en eventuell fortsättning och exploatering ska föregås med kompletterade utredningar av området.

Arbetet med att ta fram en detaljplan för bostadsbyggande på Borgargatan nedanför Församlingshemmet är påbörjat. Markanvisningsavtal är skrivet med TN Bygg.

Detaljplanen för is- och evenemangsarenan antogs i kommunfullmäktige i juni 2016. Därefter överklagades beslutet och ärendet ligger hos mark- och miljödomstolen. Förhoppningen är att bygget kommer igång till sommaren 2017.

Arbete med att ta fram en detaljplan för del av Silfwerbrandshöjden är påbörjat. Markanvisningsavtal är skrivet med Nivi AB. Efter inkomna yttranden under samrådet för detaljplanen reducerades antalet hus. Tanken är att det blir sju parhus som smälter in i befintlig bostadsmiljö. Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 27 februari 2017.

Ombyggnation av f.d. Forsens vårdcentral planeras, dagverksamheterna på Fjällbjörken och Alpen ska samordnas, eventuellt även med Solkattens korttids- och fritidsverksamhet. Programarbete har påbörjats.

TOP bostäder och LKAB bygger 22 nya lägenheter med tillhörande carports på Strömgatan i centrala Gällivare. Inflyttning planeras till oktober 2017. Därtill planerar TOP för fler nya lägenheter, bland annat mittemot Circle K. Detaljplanen är påbörjad för området och det planeras för ca 60 nya lägenheter med tillhörande parkeringsgarage. Planerad inflyttning är hösten 2018.

Försäljning av tomter för småhus på Solbacken i Koskullskulle pågår, ett fåtal finns kvar till försäljning.

Ny förskola byggs öster om Tallbackaskolan. Byggentreprenör upphandlas under våren och byggnation påbörjas hösten 2017 om att går som planerat.

Arbetet med det så kallade ”Kunskapshuset” i Gällivare centrum är igång. Byggnaden ska inrymma kommunens gymnasieskola och lärcentra för vuxnas lärande. Detaljplanen har vunnit laga kraft och upphandling av entreprenader påbörjas under våren 2017. Beräknad byggstart sommaren/hösten 2017.

Nya lägenheter byggs på Forsgårdsområdet. Nåiden bygger 62 lägenheter för LKABs räkning.

Trettio kulturhus från Malmberget flyttas till Koskullskulle sedan början av oktober. I en andra etapp utreds förtätningsmöjligheter i centrum där man tittar på en möjlig placering av kulturhus.

Kommunen för diskussioner med ett flertal exploatörer som visat intresse för att bygga bostäder i Gällivare. Dessutom pågår det förhandlingar om köp av mark på fler platser i samhället.

Tomter på nytt handelsområde mellan väg E45 och Treenighetens väg. Området är tänkt att användas för handel, lager och kontor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2017-05-08