Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 12 dec 2016

Programskiss antagen för Sjöparken

Sjöparken

Sjöparken i centrala Gällivare.

Kommunstyrelsen har beslutat att anta en programskiss för Sjöparken. Programskissen visar förslag till parkstrukturen i grova drag där innehållet i respektive del kommer att fastställas under de närmaste månaderna.

Grunden till skissförslaget lades efter tre workshops med kommunmedborgare som genomfördes i våras.

Sjöparken

De orangemarkerade områdena avser aktivitetsdelarna i parken där till exempel skatepark, småbarnslek, boulebana, bangolf, multiaktivitetsområde för alla åldrar samt hundrastgård med agility har föreslagits.

De rosamarkerade områdena avser kulturdelarna av parken där till exempel objekt från Svanparken i framtiden är föreslagna att placeras, med prydnadsplanteringar och rastplats med mera.

De olika grönmarkerade områdena avser parkytor av olika karaktär med gräs, prydnadsväxter, buskar och parkträd men även områden med ängskaraktär. Här ingår även bollplanen öster om Sjöparksskolan där förslaget är att behålla den ytan för spontanidrott och, som idag, plats för evenemang som exempelvis hundutställningar.

De blåmarkerade områdena avser våtmarksdelarna av parken där de båda tjärnarna ingår. Här är förslaget att skapa en växtlighet med karaktär av mosse och äng, med varsamhet, framförallt kring Junkkatjärn 2, för att inte störa befintligt djurliv.

- Vårt uppdrag är att utreda och planera området i Sjöparken och att utveckla det etappvis 2016-2018 med mål att skapa en attraktiv park för samtliga kommuninvånare och besökare, säger Agneta Nilsson Vaara, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

För tillfället pågår arbete med att ta fram kompletta programhandlingar, vilka beräknas vara klara vid årsskiftet. Därefter vidtar ett systemarbete och vidare detaljprojektering.

- Projektet arbetar även med att ta fram en vinterplan för parken för att skapa en lockande utformning och aktiviteter även i snölandskap och kommunen ser en möjlighet till evenemang i parken även vintertid, avslutar Agneta.

Under sommaren ansökte projektet om och beviljades tidsbegränsat bygglov för en grillkåta som skulle uppföras under 2016. Beslutet överklagades och ärendet gick vidare till Länsstyrelsen som beslutat att avslå överklagandena.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2016-12-12